Едноместни/двуместни операции

За изграждане на вашите формули в LibreOffice Math разполагате със символи за различни едноместни и двуместни операции. Едноместни са операциите, влияещи върху едно запазено място. Двуместните операции свързват по две запазени места. Отделните операции се показват в долната част на панела „Елементи“. Контекстното меню на прозореца Команди също съдържа списък на тези и на още допълнителни операции. Ако ви е нужна операция, чийто символ отсъства в панела „Елементи“, използвайте контекстното меню или направо я напишете в прозореца Команди.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Едноместни/двуместни операции

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Едноместни/двуместни операции от списъка в панела Елементи.


Следва пълен списък на едноместните и двуместните операции. Символът до името на операцията показва, че тя е достъпна в панела „Елементи“ (команда Изглед - Елементи) и в контекстното меню на прозореца Команди.

Едноместни и двуместни операции

Икона „Плюс“

Плюс

Вмъква знак плюс с едно запазено място. Можете също да въведете +<?> в прозореца Команди.

Икона „Минус“

Минус

Вмъква знак минус с едно запазено място. Можете също да въведете -<?> в прозореца Команди.

Икона „Плюс/Минус“

Плюс/минус

Вмъква знак плюс/минус с едно запазено място. Можете също да въведете +-<?> в прозореца Команди.

Икона „Минус/Плюс“

Минус/плюс

Вмъква знак минус/плюс с едно запазено място. Можете също да въведете -+<?> в прозореца Команди.

Икона за събиране (плюс)

Събиране (+)

Вмъква знак плюс с две запазени места. Можете също да въведете <?>+<?> в прозореца „Команди“.

Икона за умножение (точка)

Умножение (точка)

Вмъква знак точка с две запазени места. Можете също да въведете <?>cdot<?> в прозореца Команди.

Икона за умножение (x)

Умножение (x)

Вмъква знак за умножение 'x' с две запазени места. Можете също да въведете <?>times<?> в прозореца Команди.

Икона за умножение (*)

Умножение (*)

Вмъква знак за умножение - звездичка с две запазени места. Можете също да въведете <?>*<?> в прозореца Команди.

Икона за изваждане

Изваждане

Вмъква знак за изваждане с две запазени места. Можете също да въведете <?>-<?> в прозореца Команди.

Икона за деление (дроб)

Деление (дроб)

Вмъква дроб с две запазени места. Можете също да въведете <?>over<?> в прозореца Команди.

Икона за деление

Деление

Вмъква знак за деление с две запазени места. Можете също да въведете <?>div<?> в прозореца Команди.

Икона за деление (наклонена черта)

Деление (наклонена черта)

Вмъква наклонена черта (/) с две запазени места. Можете също да въведете <?>/<?> в прозореца Команди.

Икона за логическо НЕ

Булево НЕ

Вмъква знак булево НЕ с едно запазено място. Можете също да въведете neg<?> в прозореца Команди.

Икона за логическо И

Булево И

Вмъква знак булево И с две запазени места. Можете също да въведете <?>and<?> в прозореца Команди.

Икона за логическо ИЛИ

Булево ИЛИ

Вмъква знак булево ИЛИ с две запазени места. Можете също да въведете <?>or<?> в прозореца Команди.

Икона за конкатенация

Конкатенация

Вмъква знак за конкатенация с две запазени места. Можете също да въведете circ в прозореца Команди.

Можете да вмъквате дефинирани от вас знаци за едноместни операции, като въведете uoper в прозореца Команди, последвано от синтаксиса на знака. Тази функция е полезна за включване на специални знаци във формула. Например, командата uoper %theta x извежда малка гръцка буква „тета“ (елемент от знаковия набор на LibreOffice Math). Можете да вмъквате и знаци извън знаковия набор на LibreOffice, като изберете Инструменти - Символи - Редактиране.

Можете да вмъквате дефинирани от вас знаци за двуместни операции, като въведете boper в прозореца Команди. Например, командата y boper %theta x извежда малка гръцка буква „тета“, предшествана от y и следвана от x. Можете да вмъквате и знаци извън знаковия набор на LibreOffice , като изберете Инструменти - Символи - Редактиране.

Като въведете <?>oplus<?> в прозореца Команди, ще вмъкнете знак за операция плюс в кръгче в документа.

Въведете <?>ominus<?> в прозореца Команди, за да вмъкнете знак за операция минус в кръгче.

Въведете <?>odot<?> в прозореца Команди, за да вмъкнете знак за операция точка в кръгче.

Въведете <?>odivide<?> в прозореца Команди, за да вмъкнете знак за операция наклонена черта в кръгче.

Въведете a wideslash b в прозореца Команди, за да получите два знака, разделени с наклонена черта (от долу вляво до горе вдясно). Знаците се поставят така, че всичко отляво на чертата е повдигнато, а всичко отдясно е понижено. Тази команда е достъпна и в контекстното меню на прозореца Команди.

Въведете a widebslash b в прозореца Команди, за да получите два знака, разделени с наклонена черта (от горе вляво до долу вдясно). Знаците се поставят така, че всичко отляво на чертата е понижено, а всичко отдясно е повдигнато. Тази команда е достъпна и в контекстното меню на прозореца Команди.

Въведете sub или sup в прозореца Команди, за да добавите индекс или степен към знак във формулата, например: a sub 2.

Икона Съвет

Ако искате да използвате двоеточие (:) като знак за деление, изберете Инструменти - Символи или щракнете върху иконата Символи в лентата с инструменти. Натиснете бутона Редактиране в диалоговия прозорец, който ще се появи, после изберете символния набор Специални. Въведете подходящо име срещу Символ, например „divide“, и щракнете върху двоеточието в символния набор. Натиснете Добавяне и после OK. Натиснете OK отново, за да затворите диалоговия прозорец Символи. Сега можете да използвате новия знак – в случая двоеточие – като въведете името му в прозореца Команди, например: a %divide b = c.


Икона Внимание

При ръчно въвеждане на информация в прозореца Команди, имайте предвид, че означенията за някои операции изискват интервали между елементите. Това важи особено, ако ползвате стойности вместо запазени места, например "4 div 3" или "a div b".


Моля, подкрепете ни!