Лента Рисунка

Лентата Рисунка съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Натиснете стрелката до бутон, който има такава, за да отворите лента с допълнителни команди.

Можете да покажете лентата за рисуване и в текстов документ или електронна таблица. Наборът от видими икони може малко да се различава в зависимост от типа на текущия документ.

Избор

За да изберете обект в текущия кадър, натиснете бутона Избор (бяла стрелка) на лентата Рисунка, след това щракнете върху обекта.

За да изберете няколко обекта, задръжте Shift, докато щраквате върху тях.

За да изберете обект, скрит зад друг обект, задръжте и щракнете върху обекта. За да изберете следващия обект от купа, задръжте и щракнете отново. За да върнете избора към предишния обект, задръжте Shift+ и щракнете.

За да добавите текст към избран обект, щракнете двукратно върху обекта и въведете текста.

За да премахнете избора, щракнете извън избрания обект или натиснете Escape.

Чрез двукратно щракване върху инструмент можете да го използвате за няколко действия. Ако извикате инструмента с единично щракване, той ще се изключи след завършването на едно действие.

Избор

Позволява ви да избирате обекти в текущия документ.

Икона

Избор

Цвят на линията

Задава цвета на линията на избрания обект.

Икона за цвят на линия

Цвят на линия

Цвят на запълването

Задава цвета на запълването на избрания обект.

Икона за област

Област

Линия

Чертае права линия на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за линия

Линия

Правоъгълник

Чертае запълнен правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за правоъгълник

Правоъгълник

Елипса

Чертае запълнена елипса, зададена чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да бъде елипсата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете кръг, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за елипса

Елипса

Стрелки

Отваря лентата Стрелки, чрез която можете да добавяте прави линии, линии със стрелки и размерни линии към текущия кадър или страница.

Крива

Иконата Крива от лентата Рисунка отваря лентата Линии, чрез която можете да добавяте линии и други фигури в текущия кадър.

Икона за крива

Крива

Съединителни линии

Икона за съединителна линия

Съединителни линии

Отваря лентата с инструменти Съединителни линии, чрез която можете да добавяте съединителни линии към обекти в текущия кадър. Съединителните линии свързват обекти и остават закачени за тях, когато обектите бъдат преместени. Ако копирате обект със съединителна линия, тя също се копира.

Основни фигури

Отваря лентата Основни фигури, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за основни фигури

Основни фигури

Фигури - символи

Отваря лентата Фигури - символи, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за фигури - символи

Фигури - символи

Блокови стрелки

Отваря лентата с инструменти Блокови стрелки, от която можете да вмъквате картинки във Вашия документ.

Икона за блокови стрелки

Блокови стрелки

Блоксхема

Отваря лентата с инструменти Блоксхема, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за блоксхеми

Блоксхеми

Изнесени означения

Отваря лентата Изнесени означения, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за изнесени означения

Изнесени означения

Звезди и ленти

Отваря лентата Звезди и ленти, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за звезди

Звезди

Триизмерни обекти

Отваря лентата с инструменти Триизмерни обекти. Обектите са обемни, с дълбочина, осветление и блясък. Всеки вмъкнат обект отначало съставлява отделна триизмерна сцена. Можете да натиснете F3, за да влезете в сцената. За да редактирате свойствата на тези триизмерни обекти, можете да отворите диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.

Икона за триизмерни обекти

Триизмерни обекти

Въртене

Този инструмент служи за завъртане на обекта.

Икона за завъртане

Завъртане

Подравняване

Променя подравняването на избраните обекти.

Икона за подравняване

Подравняване

Подреждане

Променя мястото на избран обект в реда за изобразяване.

Икона за подреждане

Подреждане

Разпределяне на селекцията

Разпределя три или повече обекта равномерно по хоризонтална или вертикална ос. Освен това можете да разпределите равномерно разстоянията между обектите.

Икона за разпределяне

Разпределяне

Сянка

Добавя сянка към избрания обект. Ако обектът вече има сянка, тя се премахва. Ако щракнете върху тази икона без да е избран обект, сянката се добавя към следващия начертан от вас обект.

Икона за добавяне на сянка

Сянка

Подрязване

Подрязва краищата или променя мащаба на избраната графика. Можете също така да върнете графиката към оригиналния й размер.

Икона за подрязване

Подрязване

Филтър за изображения

Тази икона от лентата Изображение отваря лентата Филтър за изображения, чрез която можете да прилагате различни филтри върху избраното изображение.

Икона за филтър

Филтър

Редактиране по възли

Позволява ви да промените формата на избрания графичен обект.

Икона за редактиране по възли

Редактиране по възли

Точки за съединяване

Позволява ви да редактирате точките за съединяване в рисунката.

Икона за редактиране на точките за съединяване

Редактиране на точките за съединяване

Екструдиране - вкл./изкл.

Включва и изключва триизмерните ефекти за избраните обекти.

Икона за включване и изключване на екструдирането

Екструдиране - вкл./изкл.

Моля, подкрепете ни!