Водещ символ и позиция

Определя настройките за отстъп, разредка и подравняване на символите за номериране, като номера или водещи символи, в подредени и неподредени списъци.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

В избран текст изберете Форматиране - Водачи и номерация.

От контекстното меню:

В избран текст изберете Водачи и номерация.

От интерфейса с раздели:

В раздела Начало щракнете и задръжте върху Подреден списък или Неподреден списък, изберете Персонализиране.

От лентите с инструменти:

Икона за диалога „Водачи и номерация“

Водачи и номерация

Подразбиран водещ символ Подразбирана номерация

Щракнете и задръжте, изберете Персонализиране.

От страничната лента:

В колодата Списъци на панела Свойства щракнете и задръжте върху Подреден списък или Неподреден списък, изберете Персонализиране.


Ниво

Изберете нивото или нивата, които искате да промените. За да приложите настройките върху всички нива, изберете „1 – 10“.

Свойства

Тип

Изберете типа на списъка: неподреден с водещ знак, неподреден с графичен водещ символ или подреден със схема за номериране по ваш избор.

Знак

Изберете знака за неподредения списък.

Започване от

За подреден списък – изберете стойността на първия елемент на списъка.

Цвят

Изберете цвета на знаците за списък за подредени и неподредени списъци. Цветът не се прилага за списъци с графични водещи символи.

Разделител

За подреден списък – задайте текста, който да се показва преди и след схемата за номериране.

Преди

Въведете текста, който да се показва преди номера.

След

Въведете текста, който да се показва след номера.

Размер

Задайте размера на водещите знаци и графичните водещи символи спрямо размера на шрифта на абзаца.

Ширина

Въведете ширината на графичния водещ символ.

Височина

Въведете височината на графичния водещ символ.

Запазване на пропорциите

Отметнете това поле, за да се запазва съотношението между височината и ширината на графичния водещ символ.

Отн. размер:

За неподредени списъци със знак и подредени списъци – задайте относителния размер на знака за списък. Относителният размер се отнася и за текста в полетата Преди и След.

Позиция

Отстъп

Въведете разстоянието от левия ръб на съдържащия обект до началото на всички редове в списъка.

Ширина

Въведете или изберете ширината на елементите на списъка.

note

Комбинираната обща ширина на текстовете Преди и След и знаците на номерацията може да замести настройката за ширина.


Относителен

Относителен отстъп спрямо по-горното ниво на списъка. Въведената стойност се добавя към тази на същото поле за предишното ниво. Ако на ниво 1 има „Отстъп: 20 мм“, а на ниво 2 – „Отстъп: 10 мм, относителен“, окончателният отстъп за ниво 2 ще бъде 30 мм.

Подравняване

Изберете подравняването на номерацията на подредения списък в рамките на настройката Ширина.

Обхват

Прилага промяната върху .

Селекция

Прилага промяната върху селекцията.

Прилагане върху образеца

Щракнете, за да приложите промяната върху всички , които използват .

Мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!