Преход между кадри

Определя специалния ефект, който се показва при преминаване към кадър по време на прожекция.

За достъп до тази команда...

Choose View - Slide Transition.


Икона Съвет

За да приложите един и същ преход върху няколко кадъра, превключете към изгледа Сортиране на кадри, изберете кадрите и след това изберете Кадър - Преход между кадри.


Преход между кадрите

Изберете желания вид преход между избраните кадри.

Вариант

Изберете вариант на прехода. Този списък е достъпен само за определени видове преход.

Времетраене

Задава продължителността на прехода между кадрите.

Звук

Изброява звуците, които могат да бъдат изпълнявани по време на прехода между кадрите.

Повтаряне до следващия звук

Отметнете, ако желаете звукът да се повтаря до започването на друг звук.

Следващ кадър

Указва начина на достигане до следващия кадър.

При щракване с мишката

Изберете това, ако желаете преминаване към следващия кадър чрез щракване с мишката.

Автоматично след

Изберете това, ако желаете преминаване към следвщия кадър след даден брой секунди. Въведете броя секунди в числовото поле до бутона – брояч или използвайте самия бутон.

Прилагане прехода върху всички кадри

Прилага избрания преход върху всички кадри в текущата презентация.

Възпроизвеждане

Показва мостра на текущия преход.

Автоматичен преглед

Отметнете, за да виждате автоматично преходите между кадри в документа.

Моля, подкрепете ни!