Оразмеряване

Променя дължината, мерната единица и настройките за помощни линии на избраната размерна линия.

Икона Бележка

Ако желаете да промените вида или краищата на размерна линия, изберете Форматиране - Линия.


За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване

Щракнете върху иконата Размерна линия в лентата с инструменти Линии и стрелки.

Icon Dimension Line

Размерна линия


Размерните линии винаги се вмъкват в слоя, наречен Размерни линии. Ако направите този слой невидим, няма да виждате размерните линии в рисунката.

Линия

Определя настройките на размерната линия и помощните линии, свързани с разстоянията помежду им и до отправната линия.

Разстояние до линията

Задава разстоянието между размерната линия и отправната линия (съвпадат при разстояние 0).

Начало на помощните линии

Задава разстоянието от отправната линия (разстояние 0) до началото на лявата и дясната помощна линия. Положителните стойности означават посока нагоре от отправната линия, а отрицателните в посока надолу.

Край на помощните линии

Задава разстоянието от размерната линия до края на лявата и дясната помощна линия. Положителните стойности означават посока нагоре от размерната линия, а отрицателните – посока надолу.

Лява помощна линия

Задава дължината на дясната помощна линия, започвайки от размерната линия. Положителните стойности означават посока надолу от размерната линия, а отрицателните – посока нагоре.

Дясна помощна линия

Задава дължината на дясната помощна линия, започвайки от размерната линия. Положителните стойности означават посока надолу от размерната линия, а отрицателните – посока нагоре.

Размерна линия под обекта

Обръща свойствата, зададени в областта Линия.

Десетични позиции

Задава броя на дробните позиции при изписването на свойствата на линията.

Легенда

Задава свойствата на текста на размера.

Позиция на текста

Определя позицията на текста на размера спрямо размерната линия и помощните линии.

Икона Внимание

За да можете да задавате настройката Позиция на текста, полетата Автовертикално и Автохоризонтално трябва да бъдат изчистени.


Автовертикално

Определя оптималната вертикална позиция за текста на размера.

Автохоризонтално

Определя оптималната хоризонтална позиция за текста на размера.

Видими мерни единици

Показва или скрива мерните единици на размера. Освен това от списъка можете да изберете мерната единица, която да се показва.

Успоредно на линията

Показва текста успоредно или перпендикулярно на размерната линия.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!