Подробни настройки за изчисляване

Задава правилата за преобразуване от низове към числови стойности, обръщения към клетки и стойности за дата и час. Те влияят върху вградените функции от рода на INDIRECT, която приема обръщение във вид на низ, и функциите за дати и часове, които приемат аргументи във вид на низове в местни формати или формати на ISO 8601.

За достъп до тази команда...

Изберете в менюто - LibreOffice Calc - Формула и под Подробни настройки за изчисляване натиснете бутона Подробности....


Съдържание към числа

Преобразуване от текст в число

Как да се третира текст, срещнат като операнд в аритметична операция или като аргумент на функция, изискваща число на негово място. Еднозначно преобразуване е възможно за цели числа, включително в експоненциален запис, както и за дати и часове по ISO 8601 в разширени формати с разделители. Дробните числа с десетичен разделител и датите във формат, различен от ISO 8601, зависят от локала. Забележете, че при зависимите от локала преобразувания получената числова стойност може да се различава между локалите!

Генериране на грешка #VALUE!: текстът, срещнат на мястото на очаквани числови данни, ще поражда грешка #VALUE!. Пример: "123.45" ще генерира грешка #VALUE!, а 123.45 – не.

Третиране като нула: текстът, срещнат на мястото на очаквани числови данни, се приема за числото нула. Пример: "123.45" ще се приеме за нула, а 123.45 – не.

Само еднозначно преобразуване: Ако текстът представлява валидна и еднозначна числова стойност, той се преобразува. Пример: "123.456" ще предизвика грешка #VALUE!, защото текстът съдържа разделител, за разлика от "123456".
За подробности вижте Преобразуване на текст в числа.

Преобразуване и на зависимите от локала: ще се преобразуват стойностите, валидни в зависимо от локала представяне. Пример: "123,45" е валидно число в локалите, където запетаята е десетичен разделител.

Третиране на празен низ като нула

Тази настройка определя как се третира празен низ, използван в аритметична операция. Ако сте настроили „Преобразуване от текст в число“ на „Генериране на грешка #VALUE!“ или „Третиране като нула“, не можете да избирате (тук) дали преобразуването на празен низ в нула да поражда грешка или той да се третира като нула. В противен случай тази настройка определя как да се третират празните низове.

Синтаксис на обръщения – низове

Синтаксис на формули при анализ на обръщения в параметри – низове. Влияе върху вградените функции като INDIRECT, които приемат обръщения във вид на низове.

Прилагане на настройките само за текущия документ

Отметнете това поле, за да приложите настройките само върху документа.

Моля, подкрепете ни!