Подробни настройки за изчисляване

Задава правилата за преобразуване от низове към числови стойности, обръщения към клетки и стойности за дата и час. Те влияят върху вградените функции от рода на INDIRECT, която приема обръщение във вид на низ, и функциите за дати и часове, които приемат аргументи във вид на низове в местни формати или формати на ISO 8601.

За достъп до тази команда...

Изберете в менюто - LibreOffice Calc - Формула и под Подробни настройки за изчисляване натиснете бутона Подробности....


Съдържание към числа

Преобразуване от текст в число

Как да се третира текст, срещнат като операнд в аритметична операция или като аргумент на функция, изискваща число на негово място. Еднозначно преобразуване е възможно за цели числа, включително в експоненциален запис, както и за дати и часове по ISO 8601 в разширени формати с разделители. Дробните числа с десетичен разделител и датите във формат, различен от ISO 8601, зависят от локала. Забележете, че при зависимите от локала преобразувания получената числова стойност може да се различава между локалите!

Генериране на грешка #VALUE!: текстът, срещнат на мястото на очаквани числови данни, ще поражда грешка #VALUE!. Пример: "123.45" ще генерира грешка #VALUE!, а 123.45 – не.

Третиране като нула: текстът, срещнат на мястото на очаквани числови данни, се приема за числото нула. Пример: "123.45" ще се приеме за нула, а 123.45 – не.

Само еднозначно преобразуване: Ако текстът представлява валидна и еднозначна числова стойност, той се преобразува. Пример: "123.456" ще предизвика грешка #VALUE!, защото текстът съдържа разделител, за разлика от "123456".
За подробности вижте Преобразуване на текст в числа.

Преобразуване и на зависимите от локала: ще се преобразуват стойностите, валидни в зависимо от локала представяне. Пример: "123,45" е валидно число в локалите, където запетаята е десетичен разделител.

Третиране на празен низ като нула

Тази настройка определя как се третира празен низ, използван в аритметична операция. Ако сте настроили „Преобразуване от текст в число“ на „Генериране на грешка #VALUE!“ или „Третиране като нула“, не можете да избирате (тук) дали преобразуването на празен низ в нула да поражда грешка или той да се третира като нула. В противен случай тази настройка определя как да се третират празните низове.

Синтаксис на обръщения – низове

Синтаксис на формули при анализ на обръщения в параметри – низове. Влияе върху вградените функции като INDIRECT, които приемат обръщения във вид на низове.

Моля, подкрепете ни!