Развойна среда на Basic

Определя настройките за Basic IDE (Integrated Development Environment, интегрирана развойна среда), която ви позволява да редактирате макроси на Basic.

warning

Тази функционалност е експериментална и може да предизвика грешки или да се държи по неочакван начин. За да я включите все пак, изберете - LibreOffice - Разширени и отметнете Разрешаване на експериментални възможности.


За достъп до тази команда...

Choose - LibreOffice - Развойна среда за Basic.


Дописване в кода

Тази функционалност помага на програмиста на Basic да довършва елементи от кода, спестява излишното въвеждане и спомага за намаляването на грешките при програмиране.

Включване на автоматичното дописване

Показва методите на обект на Basic. Функцията за дописване ще показва методите на обект на Basic, стига обектът да е от разширен тип на UNO и настройката „Използване на разширени типове“ да е включена. Това не работи с общите типове на Basic Object и Variant.

Когато променливата е интерфейс или структура на UNO, при натискане на точка след името й се показва списъчно поле (например aVar. [показва се списък] ). В списъка са изброени нейните методи и променливи. Можете да ги обхождате чрез клавишите със стрелки. За да вмъкнете избрания елемент, натиснете клавиша Enter или щракнете двукратно върху елемента. За да затворите списъка, натиснете клавиша Esc.

Когато въвеждате име на метод и натиснете клавиша Tab веднъж, ще бъде дописан избраният елемент, а последващите натискания на Tab ще обхождат съответствията с най-дълъг префикс. Например ако въведете aVar.aMeth, ще се обхождат циклично елементите aMeth1, aMethod2, aMethod3, без да се скриват останалите елементи.

Пример:


  Dim aPicker As com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker
 

е валидна дефиниция на променлива и методите й са достъпни чрез оператора точка („.“):


  aPicker.getDisplayDirectory()
 

Предложения в кода

Това са помощни средства за програмистите на Basic.

Автокорекция

Поправя регистъра на буквите при въвеждане на променливи и запазени думи на Basic. LibreOffice Basic IDE ще променя изписването на операторите и променливите на Basic в кода, за да подобри стила и четливостта му. Промените се базират на декларациите на променливи в програмата и на синтактичния анализ на въведените команди на LibreOffice Basic.

Пример:


  Dim intVar as Integer
 

и при въвеждане на Intvar, то ще бъде поправено на intVar, за да съответства на съществуващия регистър на буквите в декларацията на intVar .

Запазените думи на Basic също се коригират автоматично (списъкът със запазени думи се взема от синтактичния анализатор).

Примери:

Integer, String, ReDim, ElseIf, etc...

Автозатваряне на кавички

Автоматично затваря отворените кавички. LibreOffice Basic IDE ще добавя затваряща кавичка винаги когато въведете отваряща. Това е полезно при вмъкване на низове в код на Basic.

Автозатваряне на скоби

Автоматично затваря отворените скоби. LibreOffice Basic IDE ще добавя затваряща скоба „)“ винаги когато въведете отваряща „(“.

Автозатваряне на процедури

Автоматично вмъква затварящи оператори за процедури. LibreOffice Basic IDE ще добавя End Sub или End Function, след като въведете оператор Sub или Function и натиснете Enter.

Възможности на езика

Използване на разширени типове

Обектните типове на UNO се обработват като валидни типове на Basic. Тази функционалност разширява стандартните типове на програмния език Basic с типовете на LibreOffice UNO. Това позволява програмистът да дефинира променливи с правилния тип от UNO и е необходимо за автоматичното дописване на кода.

Пример:


  Sub Some_Calc_UNO_Types
  REM A spreadsheet object
    Dim oSheet As com.sun.star.sheet.XSpreadsheet
    oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  REM A cell object
    Dim oCell As com.sun.star.table.XCell
    oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0)
  End Sub
 
Икона Внимание

Използването на разширени типове на UNO в програми на Basic може да ограничи съвместимостта на програмата при изпълнение в други офис пакети.


Моля, подкрепете ни!