Сложни писмености

Задава настройките за документи със сложни писмености.

За достъп до тази команда...

Choose - Languages and Locales - General - Complex Text Layout.


Снимка на диалога „Настройки – Сложни писмености“

Езици със сложни писмености

Проверка на поредици

В езици като тайския има правила, които забраняват поставянето на определени знаци до други знаци. Ако е включена проверката на поредици (Sequence Input Checking, SIC), LibreOffice няма да разрешава поставянето на два знака един до друг, ако има правило, което забранява това.

Включена проверка на поредици

Разрешава проверката на поредици при въвеждане на езици, подобни на тайландски.

Ограничаване

Предотвратява използването и печатането на невалидни комбинации от знаци.

Управление на курсора

Изберете типа на движението на текстовия курсор и избирането на текст в смесени текстове (посока от ляво на дясно, смесена с посока от дясно на ляво).

Логическо

Натискането на клавиша „стрелка надясно“ премества текстовия курсор към края на текущия текст. Натискането на клавиша „стрелка наляво“ премества текстовия курсор към началото на текущия текст.

Визуално

Натискането на клавиша „стрелка надясно“ премества текстовия курсор надясно на екрана. Натискането на клавиша „стрелка наляво“ премества текстовия курсор наляво на екрана.

Общи настройки

Числа (само в текст)

Избира типа на числата, използвани в текст, текст в обекти, полета и контроли във всички модули на LibreOffice. Само съдържанието на клетки в LibreOffice Calc не се влияе от тази настройка.

Тази настройка не се записва в документа, а в конфигурацията на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!