Езици

Задава подразбираните езици и някои други настройки на локала в документите.

За достъп до тази команда...

Изберете - Езици и локали - Общи.


Снимка на диалога „Настройки – Език“

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Език на

Потребителски интерфейс

Изберете езика на потребителския интерфейс, например менюта, диалогови прозорци, помощни файлове. Трябва да сте инсталирали поне един допълнителен езиков пакет или многоезична версия на LibreOffice.

Алтернативата „По подразбиране“ избира езика на потребителския интерфейс на операционната система. Ако този език не е налице в инсталацията на LibreOffice, се подразбира езикът на инсталацията на LibreOffice.

note

Ако езикът, който търсите, не е в списъка, изтеглете съответния езиков пакет от уебсайта на LibreOffice.


Настройка за локал

Задава настройката за локал на настройката за страна. Това се отразява върху номерацията, символите за валути и мерните единици.

Алтернативата „По подразбиране“ избира настройката за локал, чието име се докладва от операционната система.

Промените в това поле влизат в сила веднага. Някои зададени по подразбиране формати обаче се променят чак при следващото зареждане на документа.

Подразбирана валута

Определя подразбираната валута, която се показва във валутните формати и полетата за валута. Ако промените настройката за локал, подразбираната валута се сменя автоматично.

Подразбираната настройка се прилага върху валутния формат, който е зададен в избраните настройки за локал.

Промяната в полето Подразбирана валута се отразява незабавно във всички отворени документи и води до съответните промени в диалоговите прозорци и иконите, които управляват валутните формати в тези документи.

Клавиш за десетичен разделител - Според настройката на локала

Указва използването на знака за десетичен разделител, зададен в операционната система, когато натиснете съответния клавиш в цифровия блок.

Ако това поле е отметнато, когато натиснете клавиша в цифровия блок, се вмъква знакът, показан след „Според настройката на локала“. Ако полето е празно, се вмъква знакът, подаден от драйвера на клавиатурата.

Шаблони за разпознаване на дати

Задава шаблоните за разпознаване на дати за текущия локал. При въвеждане в таблични клетки в Calc и Writer въведеното трябва да отговаря на тези шаблони, за да се разпознае като валидна дата.

Ако въведете в таблична клетка числа и знаци, които съответстват на зададените шаблони за разпознаване на дати, и после преместите курсора извън клетката, LibreOffice автоматично ще разпознае въведеното, ще го преобразува в дата и ще го форматира според настройката на локала.

Началните шаблони в Шаблони за разпознаване на дати се определят от локала (зададен в Настройка за локал), но можете да променяте тези подразбирани шаблони и да добавяте още. Разделяйте шаблоните един от друг с ;.

За съставянето на шаблони важат следните правила:

Ако промените Настройка за локал, шаблонът за разпознаване на дати ще бъде нулиран до подразбирания за новия локал и всички потребителски промени или допълнения ще бъдат изгубени.

В допълнение към изрично зададените в текстовото поле шаблони, въвежданите данни, отговарящи на шаблона Y-M-D, по премълчаване се разпознават и преобразуват автоматично в дати. Входни данни, започващи с числата от 1 до 31, не се интерпретират с този неявен шаблон Y-M-D. От LibreOffice 3.5 нататък такива входни данни се форматират като YYYY-MM-DD (ISO 8601).

За всички шаблони двуцифрените години се интерпретират според настройката в Инструменти - Настройки - Общи - Двуцифрени години.

Подразбирани езици за документи

Задава езиците за проверка на правописа, синонимен речник и сричкопренасяне.

Избиране на езика на документа

warning

Проверката на правописа за избрания език работи само ако сте инсталирали съответния езиков модул. Пред името на езика има отметка, ако за него е включена проверка на правописа.


Западен

Задава езика, използван при проверка на правописа за западни азбуки.

Показване на ГПИ за източноазиатски писмености

Включва поддръжката за азиатски езици. След това можете да променяте съответните настройки за азиатски езици в LibreOffice.

Ако желаете да пишете на китайски, японски или корейски, можете да включите поддръжката за тези езици в потребителския интерфейс.

Азиатски

Задава езика, използван при проверка на правописа за азиатски азбуки.

Показване на ГПИ за двупосочно писане

Включва поддръжката за езици със сложна писменост. След това можете да променяте съответните настройки за тези езици в LibreOffice.

Езици със сложни писмености

Сложни писмености

Задава езика, използван при проверка на правописа в текст със сложна писменост.

Само за текущия документ

Указва, че настройките за подразбирани езици важат само за текущия документ.

Разширена езикова поддръжка

Игнориране на системния език за въвеждане

Указва дали да се игнорират промените в системния език на въвеждане и клавиатура. Ако се игнорират, въвежданият нов текст следва езика на документа или текущия абзац, а не текущия език на системата.

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Моля, подкрепете ни!