Microsoft Office

Задава настройките за импортиране и експортиране на документи на Microsoft Office и други документи.

За достъп до тази команда...

Изберете - Зареждане/записване - Microsoft Office.


Вградени обекти

Разделът Вградени обекти указва как да се импортират и експортират OLE обекти на Microsoft Office и други OLE обекти.

Тези настройки са в сила, когато не е налице OLE сървър на Microsoft или друг OLE сървър (например в UNIX) или когато няма OLE сървър на LibreOffice, готов за редактиране на OLE обектите.

Ако има активен OLE сървър за вградения обект, той ще бъде използван за работа с обекта.

Ако няма активен OLE сървър за обекти на MathType, вградените обекти на MathType могат да бъдат преобразувани в обекти на LibreOffice Math. За това преобразуване е необходимо те да не надхвърлят спецификациите на MathType 3.1.

Колони [О] и [З]

Полетата за отметка [О] и [З] се показват за двойките OLE обекти, които могат да се преобразуват при отваряне в LibreOffice [О] и/или при записване във формат на Microsoft [З].

Отметнете полето в колоната [О], ако желаете OLE обектът, на Microsoft или друг, да бъде преобразуван в съответния OLE обект на LibreOffice при отваряне на документ на Microsoft с LibreOffice.

Отметнете полето в колоната [З], ако желаете OLE обектът на LibreOffice да бъде преобразуван в съответния OLE обект на Microsoft при записване на документ във формат на Microsoft.

Осветяване на знаците

В Microsoft Office има два знакови атрибута, подобни на осветяването на знаци в LibreOffice. Използвайте тази настройка, за да изберете кой атрибут – осветяване (highlighting) или оцветяване на фона (shading) – да използва LibreOffice, когато експортира осветяване на знаци на LibreOffice към файловите формати на Microsoft Office.

„Осветяване“ експортира най-близкото съответствие между цвят за осветяване на LibreOffice и някой от 16-те цвята за осветяване на Microsoft, използвайки знаковия атрибут на Office, който позволява на потребителите на Office лесно да редактират с инструмента за осветяване в приложенията на Office. Това е подразбираната настройка в LibreOffice от 5.0 до 6.4.

„Оцветяване“ експортира всички цветове RGB към другия знаков атрибут на Office. Така се запазва цветовото съответствие между документите на LibreOffice и на Microsoft Office, но потребителите на Office трябва да редактират този знаков атрибут с инструмент, който не е често използван или лесен за намиране в приложенията на Office. Това е подразбираната настройка от LibreOffice 7.0 нататък.

tip

Филтърът за „съвместимост“ в диалога Цвят за осветяване на знаците показва цветовете за осветяване на Microsoft. Използвайте тези цветове и изберете Експортиране като: Осветяване, ако искате и цветово съответствие, и лесно редактиране за потребителите на Office.


Заключващи файлове

Отметнете това поле, за да се генерират и заключващи файлове за Microsoft Office освен собствените на LibreOffice. Заключващите файлове сигнализират на приложенията, че даден ресурс или файл не трябва да се използва, преди да бъде освободен от заключването.

tip

LibreOffice може да чете заключващите файлове, генерирани от Microsoft Office.


Моля, подкрепете ни!