Настройки

Задава настройките за формули, които важат във всички документи.

За достъп до тази команда...

Отворете документ на Math и изберете - LibreOffice Math - Настройки.


Настройки за печатане

Заглавие

Указва дали желаете името на документа да е включено в разпечатката.

Текст на формула

Указва дали съдържанието на прозореца Команди да бъде включено в долната част на разпечатката.

Кант

Прилага тънък кант около областта за формулата в разпечатката. Областите Заглавие и Текст на формула се ограждат с рамки само ако съответното поле е отметнато.

Формат за печат

Оригинален размер

Отпечатва формулата, без да приспособява текущия размер на шрифта. Възможно е при големи формули част от командния текст да бъде отрязана.

Побиране в страницата

Приспособява формулата към формата на страница, използван в разпечатката. Действителният размер ще бъде определен от използвания формат на хартията.

Мащабиране

Уголемява или смалява отпечатаната формула според зададен коефициент на мащабиране. Въведете желания коефициент направо в полето Мащабиране или го задайте чрез бутоните със стрелки.

Други настройки

Игнориране на ~ и ' в края на реда

Указва, че тези заместители за интервали ще бъдат премахнати, ако са в края на ред. В по-раните версии на LibreOffice добавянето на такива знаци в края на ред пречеше на отрязването на десния край на формула при печатане.

Вграждане само на използваните символи (по-малък файл)

Записва във всяка формула само тези символи, които са използвани в нея. В по-ранните версии на LibreOffice във всяка формула се записваха всички символи.

Моля, подкрепете ни!