Настройки

Задава настройките за формули, които важат във всички документи.

За достъп до тази команда...

Отворете документ на Math и изберете - LibreOffice Math - Настройки.


Настройки за печатане

Заглавие

Указва дали желаете името на документа да е включено в разпечатката.

Текст на формула

Указва дали съдържанието на прозореца Команди да бъде включено в долната част на разпечатката.

Кант

Прилага тънък кант около областта за формулата в разпечатката. Областите Заглавие и Текст на формула се ограждат с рамки само ако съответното поле е отметнато.

Формат за печат

Оригинален размер

Печата формулата без промяна на текущия размер на шрифта. Възможно е при големи формули част от командния текст да бъде отрязана.

Побиране в страницата

Приспособява формулата към формата на страницата, използвана за разпечатката. Действителният размер ще бъде определен от използвания формат на хартията.

Мащабиране

Уголемява или смалява отпечатаната формула според зададен коефициент на мащабиране. Въведете желания коефициент направо в полето Мащабиране или го задайте чрез бутоните със стрелки.

Други настройки

Игнориране на ~ и ' в края на реда

Указва, че тези заместители за интервали ще бъдат премахнати, ако са в края на ред. В по-раните версии на LibreOffice добавянето на такива знаци в края на ред пречеше на отрязването на десния край на формула при печатане.

Вграждане само на използваните символи (по-малък файл)

Записва във всяка формула само тези символи, които са използвани в нея. В по-ранните версии на LibreOffice във всяка формула се записваха всички символи.

Моля, подкрепете ни!