Печат

Задава настройките за печатане на рисунка или презентация.

За достъп до тази команда...

Отворете презентация и изберете - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Печат.


Диалог на Impress с настройки за печатане

Печат

Задава допълнителните елементи, които да се отпечатват в белите полета на страниците.

Име на страница

Указва дали да се отпечатва името на страницата.

Дата

Указва дали да се отпечатва текущата дата.

Час

Указва дали да се отпечатва текущият час.

Скрити страници

Определя дали да се отпечатват страниците, които в момента са скрити.

Качество

Вижте също Черно-бял печат.

По подразбиране

Указва, че искате да печатате с оригиналните цветове.

Степени на сивото

Указва, че искате да отпечатате цветовете като степени на сивото.

Черно-бяло

Указва, че искате да отпечатате документа в черно и бяло.

Настройки на страница

Задайте допълнителните настройки за печатането на страници.

По подразбиране

Указва, че не желаете кадрите да се мащабират допълнително при отпечатване.

Напасване към страницата

Определя дали да се смаляват обектите, които излизат извън белите полета на текущия принтер, така че да се поберат върху хартията.

Страници в мозайка

Указва отпечатване на страниците в мозайка. Ако страниците или кадрите са по-малки от хартията, върху един лист хартия ще се отпечатат няколко страници или кадри.

Брошура

Изберете Брошура, за да отпечатате документа във формат на брошура. Можете да решите също дали искате да отпечатате лицевата, обратната или и двете страни на брошурата.

Лице

Изберете Лице, за да отпечатате лицевата страна на брошурата.

Гръб

Изберете Гръб, за да отпечатате задната страна на брошурата.

Подаване на хартията както в настройките на принтера

Указва използване на тази касета с хартия, която е зададена в настройките на принтера.

Моля, подкрепете ни!