Автонадпис

Задава настройките за надписите, които се добавят автоматично към вмъкнати обекти.

За достъп до тази команда...

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Автонадпис.


Автоматично добавяне на надпис при вмъкване

Изберете типовете обекти, за които се прилагат настройките за автонадпис.

Ред на надписите

Изберете подреждането на надписа: първо категорията или първо номерацията.

Надпис

Задайте настройките, които да се прилагат за избрания тип обекти. Тези настройки са същите като в менюто Вмъкване – Надпис, което е достъпно, когато е избран обект. Мострата в диалога показва резултата от избраните настройки.

Категория

Задава категорията на избрания обект.

Номерация

Задава типа на желаната номерация.

След номера

По желание задайте знаци, които да се показват между номера на надписа и категорията. Тази настройка е активна само когато е избрано Първо номерацията за „Ред на надписите“.

Преди надписа

По желание задайте текстов знак, който да се показва след категорията на надписа и номера му.

Длъжност

Определя позицията на надписа спрямо обекта.

Номер на заглавие преди номер на надпис

До ниво

За типичната употреба на заглавия избраното число ще определя колко нива от номера на заглавието (започвайки от ниво 1) се показват. Ако е избрано [Няма], не се показва номер на заглавие.

note

Избраният номер на заглавие за показване е на първото предишно заглавие, чието ниво в плана е равно на или по-малко от избраното ниво. Например, изберете „2“, за да бъде използван номерът на първото предишно заглавие с ниво в плана 1 или 2.


Разделител

Задайте знака, който да се показва между номера на заглавието и номера на надписа.

Формат на категорията и рамката

Знаков стил

Указва знаковия стил на категорията и номера на надписа.

Прилагане на кант и сянка

Прилага канта и сянката на обекта върху рамката с надписа.

Моля, подкрепете ни!