Съвместимост

Задава настройките за съвместимост при текстови документи. Тези настройки помагат за финото управление на импортирането на документи от Microsoft Word в LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Съвместимост.


note

Някои от задаваните тук настройки важат само за текущия документ и трябва да се задават поотделно за всеки документ.


Добавяне на отстояния между абзаците и таблиците

В LibreOffice Writer отстоянията между абзаците се задават различно от тези в Microsoft Word. Ако сте задали разстояние между два абзаца или таблици, то се добавя и в съответните документи на Word.

Указва дали да се добавя съвместимо с Microsoft Word разстояние между абзаците и таблиците в текстови документи на LibreOffice Writer.

Добавяне отстояния на абзац и таблица в началото на страница

Указва дали отстоянието над абзац в горния край на страница да важи и в началото на страница или колона, ако абзацът е на първата страница от документа. Същото важи при знак за нова страница.

note

Ако импортирате документ от Word, разстоянията се добавят автоматично по време на преобразуването.


Формат на позициите за табулация като в OpenOffice.org 1.1

Указва как да се подравнява текстът при табулатори в дясното бяло поле на страницата, как да се обработват числовите табулатори и как да се обработват табулаторите близо до знак за нов ред. Ако това квадратче не е отметнато, табулаторите се обработват като в други офис приложения.

В текстови документи, създадени с вашата текуща версия на Writer, по подразбиране се използват новите правила за обработка на позициите за табулация. В документи, създадени с версии на Writer преди StarOffice 8 или OpenOffice.org 2.0, се прилагат предишните правила.

Без допълнително пространство между редовете на текста

Указва, че редовата разредка не се увеличава, дори ако използваният шрифт съдържа атрибут за увеличена редова разредка.

В текстови документи, създадени с вашата текуща версия на Writer, по подразбиране се използва увеличената редова разредка. В документи, създадени с версия на Writer преди StarOffice 8 или OpenOffice.org 2.0, редовата разредка не се увеличава.

Редова разредка като в OpenOffice.org 1.1

Ако настройката е изключена, ще се прилага нов алгоритъм за форматиране на текстовите редове с пропорционална редова разредка. Ако е включена, ще се използва предишният метод за форматиране.

В текстови документи, създадени с вашата текуща версия на Writer, и в документи на скорошни версии на Microsoft Word се използва новият алгоритъм. В документи, създадени с версии на Writer отпреди StarOffice 8 или OpenOffice.org 2.0, се прилага предишният метод.

Добавяне на отстояния на абзац или таблица в долната част на клетките

Указва, че долното отстояние се добавя към абзаца дори ако той е последен абзац в клетка от таблица.

Ако настройката е изключена, клетките на таблиците ще бъдат форматирани като във версиите на Writer преди StarOffice 8 или OpenOffice.org 2.0. Ако е включена, се прилага алтернативен метод за форматиране на клетките от таблици. По подразбиране настройката е включена за нови документи, създадени с LibreOffice, и документи, импортирани от формата на Microsoft Word.

Позициониране на обектите както в OpenOffice.org 1.1

Указва как да се изчислява позицията на плаващи обекти, закотвени за знак или абзац, спрямо горното или долното отстояние на абзаца.

Ако настройката е изключена, плаващите обекти се позиционират като във версиите на Writer преди StarOffice 8 или OpenOffice.org 2.0. Ако е изключена, се използва алтернативен метод, подобен на този в Microsoft Word.

Настройката ще бъде изключена за нови документи. За документи на Writer, създадени с версия преди OpenOffice.org 2.0, настройката е включена.

Изливане на текст около обектите като в OpenOffice.org 1.1

Microsoft Word и Writer подхождат по различен начин към изливането на текст около плаващи обекти на екрана. Такива са рамките и графичните обекти в Writer, както и обектите „текстово поле“, „графика“, „рамка“, „картина“ и други в Microsoft Word.

В Microsoft Word и текущите версии на Writer съдържанието на колонтитулите и на бележките под линия и в края на текста не се излива около плаващи обекти на екрана. Основният текст се излива около плаващи екранни обекти, които са закотвени в горния колонтитул на страницата.

Във версиите на Writer преди StarOffice 8 или OpenOffice.org 2.0 важи обратното.

Ако настройката е изключена, както е по подразбиране, ще се прилага новото изливане на текст. Ако е включена, ще се прилага старото изливане на текст.

Взимане предвид стила на обтичане при позициониране на обекти

Задава как да функционира сложният процес на позициониране на плаващи обекти, закотвени към знак или абзац. Във версиите на Writer преди StarOffice 8 или OpenOffice.org 2.0 се използва итеративна процедура, а в текущите версии – непосредствено изчисление, подобно на това в Microsoft Word.

Ако настройката е изключена, се използва старият, итеративен алгоритъм на LibreOffice за позициониране на обекти. Ако е включена, се използва новото непосредствено изчисление, съвместимо с документи на Microsoft Word.

Променливи интервали в ръчно завършени редове с двустранно подравняване

Ако е включено, Writer добавя интервали между думите в завършени с Shift+Enter редове от двустранно подравнени абзаци. Ако е изключена, разстоянията между думите няма да се увеличават, за да се подравнят редовете.

По подразбиране тази настройка е включена за текстови документи във формат ODT и се запазва и зарежда заедно с тях. Тъй като настройката не може да се записва в стари текстови документи във формат SXW, тя е изключена за тези документи.

Допускат се бели линии от фона на страниците в PDF за съвместимост със стари документи

Ще бъдат използван редът на закотвяне от LibreOffice 4.3 и ще се допуска появата на бели линии във фоновете на страници в PDF, създадени от наследени документи.

Употреба по подразбиране

Щракнете, за да използвате по подразбиране текущите настройки в този раздел за следващи сесии с LibreOffice.

Стандартните настройки са както по-долу (изброените настройки са включени, а останалите – изключени):

  1. Добавяне на отстояния между абзаците и таблиците

  2. Добавяне отстояния на абзац и таблица в началото на страница

  3. Добавяне на отстояния на абзац или таблица в долната част на клетките

  4. Променливи интервали в ръчно завършени редове с двустранно подравняване

Моля, подкрепете ни!