Печат

Задава настройките за печатане в текстов документ или документ на HTML.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice Writer/ LibreOffice Writer/Web - Печат.


note

Настройките за печат, зададени в този раздел, важат за следващи нови документи, докато не ги промените отново. Ако желаете да смените само настройките за текущия документ, използвайте диалоговия прозорец Файл - Печат.


Съдържание

Указва кои части от съдържанието на документа да се отпечатват.

Изображения и обекти

Определя дали да се печатат графиките от текстовия документ.

Контроли за формуляри

Определя дали да се отпечатват полетата на контроли от формуляри в текстов документ.

Фон на страницата

Определя дали в отпечатания документ да се включат цветовете и обектите, вмъкнати във фона на страницата (Форматиране - Стил на страница - Фон).

Печат на текста в черно

Указва дали текстът винаги да се отпечатва в черно.

Скрит текст

Ако включите тази настройка, ще се отпечата и текстът, маркиран като скрит. Отпечатва се следният скрит текст: текст, форматиран като скрит с Форматиране - Знак - Ефекти за шрифт - Скрит и текстовите полета Скрит текст и Скрити абзаци.

Запазено място за текст

Включете тази настройка, за да се отпечатат запазените места в текста. Изключете я, за да оставите запазените места празни в разпечатката. Запазените места в текста са полета.

Страници

Определя реда на отпечатване за документи на LibreOffice Writer с по няколко страници.

Леви страници (не за документи на HTML)

Определя дали да се печатат всички леви (четни) страници на документа.

Десни страници (не за документи на HTML)

Определя дали да се печатат всички десни (нечетни) страници на документа.

Брошура

Отметнете полето Брошура, за да отпечатате документа във формат на брошура. В LibreOffice Writer този формат е както следва:

Ако печатате документ върху страница в ориентация „пейзаж“, две срещуположни страни на брошурата ще се отпечатат една до друга. Ако принтерът поддържа двустранен печат, можете да създадете цяла брошура от документа, без да е необходимо по-късно да пренареждате страниците. Ако принтерът поддържа само едностранен печат, можете да постигнете този ефект, като първо отпечатате предните страници с отметнато поле „Предни страни / десни страници / нечетни страници“, а после поставите отново целия топ хартия в принтера и отпечатате всички задни страници с отметнато „Задни страници / леви страници / четни страници“.

От дясно наляво

Отметнете за отпечатване на страниците на брошурата в правилния ред за писменост с посока от дясно наляво.

note

Тази контрола се вижда само ако е отметнато Сложни писмености в - Езици и локали - Общи.


Друг

Отпечатване на автоматичните празни страници

Ако е отметнато, ще се отпечатват автоматично вмъкнатите празни страници. Така е най-добре, ако печатате двустранно. Например в книга може абзацният стил „Глава“ да е настроен винаги да започва на страница с нечетен номер. Ако предишната глава завършва върху нечетна страница, LibreOffice вмъква празна страница с четен номер. Тази настройка определя дали да се отпечатва въпросната четна страница.

Подаване на хартията както в настройките на принтера

За принтери с няколко тави за хартия „Подаване на хартията както в настройките на принтера“ определя дали използваната тава се задава от системните настройки на принтера.

Факс

Ако сте инсталирали софтуер за факс в компютъра и желаете да изпратите факс директно от текстовия документ, изберете желаната факсмашина.

Коментари

Забранява отпечатването на коментарите в документа.

Моля, подкрепете ни!