Настройки за печатане

Задава настройките за печатане.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Печат.


По-бързо печатане с опростени данни

Редуциране на данните за печат

Можете да намалите количеството на изпращаните към принтера данни. Редуцирането на данните за печат ускорява печатането, тъй като принтерните файлове са по-малки. Така се печата по-лесно на принтери с по-малка памет. Редуцирането на данните може леко да влоши качеството на печата.

Настройки за

Определя дали настройките за печатане важат за пряко печатане или печатане във файл.

Редуциране на прозрачността

Ако отметнете това поле, прозрачните обекти ще се отпечатат като обикновени непрозрачни обекти в зависимост от избора ви между следващите две възможности.

Икона Бележка

Прозрачността не може да бъде изведена пряко на принтер. Затова областите от документа, в които има прозрачност, трябва да се изчислят като растерни изображения и да се изпратят към принтера. В зависимост от размера на растерните изображения и разделителната способност на печатане може да се получи голямо количество данни.


Автоматично

Указва, че прозрачността се отпечатва само ако прозрачната област покрива по-малко от четвърт страница.

Без прозрачност

С тази настройка прозрачността изобщо не се печата.

Редуциране на растерните изображения

Указва, че растерните изображения ще се отпечатват с понижено качество. Разделителната способност може да бъде само намалявана, не и повишавана.

Висококачествен печат/Печат с обикновено качество

Висококачественият печат отговаря на разделителна способност от 300т./инч. Обикновеното качество отговаря на 200т./инч.

Разделителна способност

Определя максималното качество на печат в точки на инч. Разделителната способност може да бъде само намалявана, не и повишавана.

Включване на прозрачните обекти

Ако това поле е отметнато, намаленото качество на печат за растерните изображения се отнася и за прозрачните части на обектите.

Редуциране на градиентите

Ако това поле е отметнато, градиентите се отпечатват с намалено качество.

Ивици в градиентите

Определя максималния брой ивици при печат на градиент.

Междинен цвят

Указва, че градиентите се отпечатват само в един междинен цвят.

Печат в степени на сивото

Указва, че всички цветове се отпечатват само като степени на сивото.

Предупреждения на принтера

Определя кои предупреждения се показват преди започване на отпечатването.

Размер на хартията

Отметнете това поле, ако за отпечатването на текущия документ е необходим определен размер хартия. Ако текущият принтер не предлага съответния размер хартия, ще се покаже съобщение за грешка.

Ориентация на хартията

Отметнете това поле, ако за отпечатване на текущия документ е необходима определена ориентация на хартията. Ако използваният от текущия документ формат не се предлага от принтера, ще се покаже съобщение за грешка.

Прозрачност

Отметнете това поле, ако желаете да бъдете предупреждавани за наличието на прозрачни обекти в документа. Ако отпечатвате документ с прозрачни обекти, ще се покаже диалогов прозорец, в който можете да изберете дали в конкретния случай да се отпечата прозрачността.

Моля, подкрепете ни!