Помощ при писане

Задава свойствата на правописната проверка, синонимния речник и сричкопренасянето.

За достъп до тази команда...

Изберете - Езици и локали - Помощ при писане.


warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Налични езикови модули

Съдържа инсталираните езикови модули.

Всеки езиков модул може да съдържа от един до три подмодула: проверка на правописа, сричкопренасяне и синонимен речник. Всеки подмодул може да бъде налице на един или няколко езика. Ако щракнете пред името на модула, ще включите едновременно всички налични подмодули. Ако премахнете отметка, ще изключите едновременно всички подмодули. Ако искате да включвате или изключвате отделни подмодули, натиснете бутона Редактиране, за да отворите диалоговия прозорец Редактиране на модули.

note

Конфигурацията позволява две различни директории: една, в която потребителят има права за писане, и една без права за писане. Потребителят може да редактира и изтрива потребителските речници в пътя, достъпен за писане. Останалите речници могат само да се четат.


Редактиране

За да редактирате езиков модул, изберете го и натиснете Редактиране. Ще се появи диалоговият прозорец Редактиране на модули.

Потребителски речници

Изброява наличните потребителски речници. Отбележете потребителските речници, които искате да използвате за проверка на правописа и сричкопренасяне.

Нов

Отваря диалоговия прозорец Нов речник, в който можете да наименувате нов потребителски речник или речник на изключенията и да зададете езика.

Нов речник

В раздела Речник можете да наименувате нов потребителски речник или речник на изключенията и да зададете езика.

Име

Задава името на новия потребителски речник. Файловото разширение „*.DIC“ се добавя автоматично.

Език

Можете да ограничите употребата на потребителския речник, като зададете конкретен език. Ако изберете Всички, потребителският речник ще се използва независимо от текущия език.

Изключения (-)

Указва дали желаете да избягвате определени думи в документите си. По този начин можете да създадете потребителски речник на всички думи, които трябва да се избягват. Ако този речник на изключенията бъде включен, по време на проверката на правописа ще получавате предупреждения за евентуални нежелани думи.

Редактиране

Отваря диалоговия прозорец Редактиране на потребителски речник, в който можете да допълвате потребителския речник или да редактирате съществуващите елементи.

В диалога Редактиране на потребителски речник можете да въвеждате нови думи или да редактирате съществуващите. Ако редактирате речник с изключения, в диалоговия прозорец има допълнителни средства за задаване на изключение за дума. По време на проверка на правописа това изключение се показва като предложение.

При редактиране на речник се проверява състоянието на файла. Ако файлът е защитен срещу запис, той не може да бъде променян. В такъв случай бутоните Нов и Изтриване са недостъпни.

Книга

Указва коя книга да бъде редактирана.

Списък с игнорирани думи (Всички) включва всички думи, които са отбелязани с Игнориране по време на проверка на правописа. Този списък е в сила само за текущата проверка на правописа.

note

Елементът IgnoreAllList не може да бъде избран или изтрит. Могат да се изтриват само думите, включени в него. Това се случва автоматично при всяко затваряне на LibreOffice.


Език

Присвоява нов език на текущия потребителски речник.

Дума

Можете да въведете нова дума за включване в речника. В долния списък ще виждате съдържанието на текущия потребителски речник. Ако изберете дума от този списък, тя се показва в текстовото поле. Ако въведете дума, последвана от знака „=“, например „Автокорекция=“, думата никога няма да се пренася автоматично и няма да се предлага сричкопренасяне. Ако въведете „Авто=корекция“, думата ще се пренася или ще се предлага пренасяне на мястото на знака „=“.

Вместо знака = може да използвате блок с [], за да укажете промени в знаците преди пренасянето. Възможни промени са: (1) допълнителни знаци, например tug[g]gumi дава правилното пренасяне „tugg- gummi“ на шведската дума „tuggummi“; (2) премахване на знаци, зададени с цифра, например paral·[1]lel дава правилното пренасяне „paral- lel“ на каталонската дума „paral·lel“, премахвайки един знак преди позицията за пренос; (3) както премахнати, така и допълнителни знаци, например cafee[2é]tje дава правилното пренасяне „café- tje“ на нидерландската дума „cafeetje“, като премахва два знака преди позицията за пренос и добавя един.

„Замяна с“ или „Граматика като“

Това поле е достъпно само ако редактирате речник с изключения или потребителски речник за конкретен език. В речниците с изключения полето показва алтернативното предложение за текущата дума в текстовото поле „Дума“. В потребителските речници за конкретен език полето съдържа вече известна базова дума като образец за прикрепване на афикси към новата дума или за употребата ѝ в сложни думи. Например в потребителски речник за немски новата дума „Litschi“ (името на плода лѝчи) с дума образец „Gummi“ (гума) ще позволи разпознаването на „Litschis“ (личита), „Litschibaum“ (дърво личи), „Litschifrucht“ (плод личи) и т.н.

Нов

Добавя думата в текстовото поле Дума към текущия потребителски речник. При редактиране на речник с изключения се добавя и думата в полето Предложение.

Настройки

Определя настройките за проверката на правописа и сричкопренасянето.

Редактиране

Ако желаете да промените стойност, изберете елемента и щракнете върху Редактиране. Ще видите диалогов прозорец за въвеждане на нова стойност.

Проверка на думи от главни букви

Указва, че при проверката на правописа се проверява текстът, изписан с главни букви.

Проверка на думи с цифри

Указва, че трябва да се проверяват и думите, съдържащи цифри наред с буквите.

Проверка в специалните области

Указва, че при проверка на правописа трябва да се проверяват специалните области, например текст в графични обекти.

Проверка на правописа по време на писане

Автоматично проверява правописа докато въвеждате и подчертава грешките.

Грешките се отбелязват в документа с червено подчертаване. Ако поставите курсора върху отбелязана по този начин дума, можете да отворите контекстно меню, за да видите списъка с предложения за корекция. Изберете някоя от предлаганите корекции, за да замените с него подозрителната дума. Ако повторите същата грешка, докато редактирате документа, тя ще бъде маркирана, като грешка, отново.

За да включите двойка думи в таблицата със замени за автокорекцията, отворете контекстното меню Автокорекция и изберете Автокорекция. Изберете елемент от подменюто. Думата ще бъде заместена и освен това двойката думи ще бъде добавена в таблицата за замяна.

Минимален брой знаци при сричкопренасяне:

Задава минималния брой знаци, изисквани за прилагане на автоматично сричкопренасяне.

Знаци преди нов ред

Задава минималния брой знаци от пренасяната дума, които трябва да останат в края на реда.

Знаци след нов ред

Задава минималния брой знаци от пренасяната дума на следващия ред.

Сричкопренасяне без запитване

Указва, че няма да ви бъде предлагано ръчно сричкопренасяне. Ако полето не е отметнато, при неразпозната дума ще виждате диалогов прозорец за въвеждане на тирета.

Сричкопренасяне в специалните области

Указва извършване на сричкопренасяне в бележки под линия и колонтитули.

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Моля, подкрепете ни!