Общи

В раздела Общи можете да зададете подразбирани настройки за записване на документи и да изберете подразбираните файлови формати.

За достъп до тази команда...

Изберете - Зареждане/записване - Общи.


Снимка на диалога „Настройки – Записване“

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Зареждане

Зареждане на потребителските настройки с документа

Зарежда заедно с документа записаните в него настройки, специфични за потребителя.

Ако не е отметнато Зареждане на потребителските настройки с документа, все пак важат следните настройки, специфични за потребителя:

Следващите настройки винаги се зареждат с документа, независимо дали настройката е включена:

Зареждане на настройките на принтера с документа

Ако е отметнато, настройките за принтер ще се заредят с документа. Това може да предизвика отпечатване на документа на отдалечен принтер, ако не смените ръчно принтера в диалоговия прозорец Печат. Ако не е отметнато, за отпечатване на документа ще се използва стандартният принтер. Текущите настройки за принтер ще се запазят заедно с документа независимо дали полето е отметнато.

Зареждане позицията на изгледа в документа дори ако е записана от друг потребител

Зарежда заедно с документа настройките за позиция на изгледа, записани в него, дори ако той е бил записан от друг потребител.

Ако Зареждане позицията на изгледа в документа дори ако е записана от друг потребител не е отметнато, позицията на изгледа ще се зарежда с документа само ако метаданните за автор в документа съответстват на името и фамилията в - LibreOffice - Данни за потребител. Обърнете внимание, че авторът се записва с документа само ако е активирана настройката Прилагане на потребителски данни във Файл - Свойства - Общи.

Записване

Автоматично записване на документи

Записване на информация за автовъзстановяване през

Указва, че LibreOffice записва информацията, необходима за възстановяване на всички променени документи в случай на срив.

Минути

Указва времевия интервал в минути преди да се запише информация за автовъзстановяване за документ.

note

Когато документ бъде променен за пръв път, за него се стартира таймер. Информацията за автовъзстановяване се записва след указаното време (когато LibreOffice бездейства). След това таймерът се рестартира при следващата промяна в документа.


Автоматично да се записва и документът

Указва, че LibreOffice записва всички променени документи при записване на информация за автовъзстановяване. Използва се времевият интервал, зададен в Минути.

Редактиране на свойствата преди записване

Указва, че диалоговият прозорец Свойства ще се показва при всяко избиране на командата Записване като.

Резервни копия - винаги

При всяко записване на документ предишната му версия се запазва като резервно копие. Всеки път, когато LibreOffice създаде архивно копие, предишното се заменя. Резервните копия имат разширение .BAK.

За да промените местоположението на архивното копие, изберете - LibreOffice - Пътища и въведете нов път за архивния файл.

Резервното копие е в папката на документа

Резервното копие се записва в същата папка като документа. Ако по някаква причина не може да се запише там, LibreOffice се опитва да запише копието в папката Резервни копия, зададена в Пътища.

Записване на относителни URL спрямо системата

Тази настройка ви позволява да изберете подразбирания режим за относително адресиране на URL във файловата система и Интернет. Относителното адресиране е възможно само ако документът източник и документът цел са на едно и също устройство.

Относителният адрес започва от директорията, в която се намира текущият документ. Обратно, абсолютното адресиране винаги започва от главната директория. Следващата таблица показва разликите в синтаксиса на относителното и абсолютното адресиране:

Примери

Файлова система

Интернет

относително

../images/img.jpg

../images/img.jpg

абсолютно

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Подсказките на помощта винаги показват абсолютен път. Ако обаче документ бъде записан във формат HTML, LibreOffice ще вмъкне относителен път, когато е отметнато съответното поле.


Отметнете за записване на относителни URL във файловата система.

Записване на относителни URL спрямо Интернет

Отметнете за записване на относителни URL към Интернет.

Подразбиран файлов формат и настройки на ODF

Версия на ODF

LibreOffice 7.0 поддържа формата OpenDocument (ODF) версия 1.3. Предишните версии на LibreOffice поддържат формата ODF 1.2. В предишните файлови формати не могат да се съхраняват всички нови функционалности на новия софтуер.

OpenOffice.org 3 и StarOffice 9 въвеждат нови функции, които трябва да се записват чрез версия 1.2 на формата OpenDocument (ODF). Предишните версии OpenOffice.org 2 и StarOffice 8 поддържат файловите формати ODF 1.0/1.1. Тези предишни файлови формати не поддържат съхраняване на всички нови функции на новия софтуер.

Текущите версии на LibreOffice могат да отварят документи във формати ODF 1.0/1.1, 1.2 и 1.3.

Когато записвате документ, можете да изберете дали той да бъде записан в новия формат ODF 1.3, ODF 1.3 разширен, ODF 1.2, ODF 1.2 разширен (режим на съвместимост) или в предишния формат ODF 1.0/1.1.

note

В момента форматът ODF 1.2 (разширен) и по-новите от него позволяват файловете на Draw и Impress да съдържат коментари. В най-новата версия на софтуера тези коментари могат да се вмъкват с Вмъкване - Коментар. При зареждане с предишна версия на софтуера на файлове, записани с най-новата версия, коментарите се губят.


Някои компании или организации може да изискват документи във формат ODF 1.0/1.1 или ODF 1.2. Можете да изберете тези формати за записване от падащия списък. Въпросните по-стари формати обаче не позволяват съхраняване на всички нови функции, затова, когато е възможно, се препоръчва новият формат ODF 1.3 (разширен).

„ODF 1.2 разширен (режим на съвместимост)“ е по-съвместим назад режим на „ODF 1.2 разширен“. В него се използват възможности, изоставени в ODF 1.2 и/или поведение, съвместимо с дефектите на по-старите версии на OpenOfice.org. Той може да е от полза при обмен на ODF документи с потребители, използващи наследени приложения отпреди ODF 1.2 или само за ODF 1.2.

Тип на документа

Задава типа документи, за който желаете да определите подразбиран файлов формат.

Записване винаги като

Определя в какъв формат да се записват документите от вида, избран отляво. Друг файлов тип за текущия документ можете да изберете в диалоговия прозорец Записване като.

Предупреждение при опит за запис не в ODF или във формат по подразбиране

Можете да получавате предупреждение, когато записвате документ във формат, различен от OpenDocument и от зададения като подразбиран в Зареждане/записване - Общи в диалоговия прозорец Настройки.

Можете да изберете кой файлов формат да се прилага по подразбиране при записване на различни видове документи. Например ако винаги обменяте документи с лица, работещи с Microsoft Office, можете да наредите на LibreOffice да използва по подразбиране само файловите формати на Microsoft Office.

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Моля, подкрепете ни!