Настройки

Тази команда отваря диалогов прозорец за персонализирано конфигуриране на програмата.

Всички настройки се записват автоматично. За да разгънете елемент, щракнете двукратно върху него или щракнете върху знака „плюс“. За да свиете елемент, щракнете върху знака „минус“ или щракнете двукратно върху елемента.

note

Показват се само елементите, приложими върху текущия документ. Ако той е текстов документ, ще видите елемента LibreOffice Writer и аналогично за останалите модули на LibreOffice.


За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

От интерфейса с раздели:

В менюто горе вдясно (☰) изберете Настройки.

От клавиатурата:

Alt + F12


Бутони на диалоговия прозорец „Настройки“

OK

Записва промените в страницата и затваря диалога „Настройки“.

Отказ

Затваря диалога „Настройки“ и отхвърля промените.

Прилагане

Прилага променените или избрани стойности, без да затваря диалоговия прозорец „Настройки“.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Помощ

Отваря съдържанието на помощта за показаната страница от „Настройки“.

LibreOffice

Тук можете да задавате общи настройки за работа с LibreOffice: лични данни на потребителя, записване, печатане, пътища до важни файлове и директории.

Зареждане/записване

Задава общи настройки за зареждане и записване.

Езици и локали

Задава настройките за допълнителни езици.

LibreOffice Writer

Тези настройки определят начина на обработка на текстови документи, създадени в LibreOffice. Възможно е да се зададат и настройки за текущия текстов документ.

LibreOffice Writer/Web

Определя основните настройки за документи на LibreOffice във формат HTML.

LibreOffice Calc

Определя различни настройки за електронни таблици, съдържанието, което да се показва, и посоката на курсора след въвеждане в клетка. Можете да задавате също списъци за сортиране, брой на дробните позиции и настройки за следене и отбелязване на промените.

LibreOffice Impress

Определя различни настройки за новосъздадени документи – презентации, например показваното съдържание, използваните мерни единици и начина на подравняване по мрежата.

LibreOffice Draw

Определя глобалните настройки за рисунки, включително кое съдържание да се показва, какъв мащаб да се използва, как да е подравнена мрежата и кое съдържание да се отпечатва по подразбиране.

LibreOffice Math

Задава формата и настройките за печат за всички нови формули. Тези настройки важат, когато отпечатвате формула директно от LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Определя общите настройки за източниците на данни в LibreOffice.

Диаграми

Определя общите настройки за диаграми.

Интернет

Задава настройките за Интернет.

Моля, подкрепете ни!