Лента Таблица

Лентата Таблица съдържа функциите, от които имате нужда при работа с таблици. Тя се появява, когато преместите курсора в таблица.

Таблица

Вмъква нова таблица в текущия кадър или страница.

Икона за вмъкване на таблица

Вмъкване на таблица

Стил на линия

Щракнете върху тази икона, за да отворите лентата Стил на линия, в която можете да променяте вида на линията на кантовете.

Икона за стил на линия

Стил на линия

Цвят на канта

Щракнете върху иконата Цвят на линия (за канта), за да отворите лентата Цвят на канта, която ви позволява да променяте цвета на кантовете на обект.

Икона

Цвят на линия (за канта)

Кантове

Щракнете върху иконата Кантове, за да отворите лентата Кантове, в която можете да променяте кантовете на област от лист или на обект.

Икона за кантове

Кантове

Стил/запълване на област

Изберете вида на запълването, което желаете да приложите върху избрания графичен обект.

Сливане на клетки

Обединява съдържанието на избраните клетки в една клетка, запазвайки форматирането на първата клетка от селекцията.

Икона за сливане на клетки

Сливане на клетки

Икона за премахване сливането на клетки

Оптимален размер

Отваря лента с инструменти за оптимизиране на редовете и колоните на таблица.

Икона за оптимален размер

Оптимален размер

Отгоре

Разполага съдържанието на клетката в горния й край.

Центриране (вертикално)

Центрира съдържанието на клетката между горния и долния й край.

Отдолу

Разполага съдържанието на клетката в доления й край.

Вмъкване на редове

Вмъква един или повече редове в таблицата под позицията на курсора. Можете да вмъкнете повече от един ред, като отворите съответния диалогов прозорец (изберете Форматиране - Ред - Вмъкване) или като изберете повече от един ред, преди да щракнете върху иконата. При втория начин височината на вмъкнатите редове ще бъде същата като тази на предварително избраните.

Икона

Вмъкване на ред

Вмъкване на колона

Вмъква една или повече колони в таблицата след позицията на курсора. Можете да вмъкнете няколко колони наведнъж, като отворите диалоговия прозорец (изберете Форматиране - Вмъкване - Колона) или като изберете няколко колони, преди да щракнете върху иконата. Ако използвате втория начин, вмъкнатите колони ще имат същата относителна ширина като предварително избраните.

Икона

Вмъкване на колона

Изтриване на ред

Изтрива избрания ред или редове от таблицата.

Икона за изтриване на редове

Изтриване на редове

Изтриване на колона

Изтрива избраната колона или колони от таблицата.

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000405.xhp#sydelete_columns not found).

Дизайн на таблица

Отваря раздела Дизайн на таблица. Щракнете двукратно върху мостра, за да форматирате таблицата.

Икона

Дизайн на таблица

Свойства на таблица

Задава свойствата на избраната таблица, например шрифтове и шрифтови ефекти, кантове и фон.

Моля, подкрепете ни!