Отмяна на прякото форматиране в документ

За да отмените цялото форматиране, което не е зададено чрез стилове, са необходими няколко стъпки.

Пряко форматиране и форматиране чрез стилове

Стилът представлява набор от форматиращи атрибути, групирани и обозначени с име (името на стила). Когато приложите стил върху обект, обектът се форматира с набора от атрибути на стила. Няколко обекта от сходно естество могат да имат един и същ стил. Вследствие на това, когато промените набора от форматиращи атрибути на стила, всички обекти, свързани със стила, също променят форматиращите си атрибути по съответния начин. Използвайте стилове, за да форматирате еднакво големи съвкупности от абзаци, клетки или обекти и по-добре да управлявате форматирането на документите.

Когато не използвате стилове, а прилагате пряко форматиращи атрибути върху части от текста, говорим за пряко форматиране (нарича се още и ръчно форматиране). Форматирането се прилага само върху избраната област от документа. Ако документът съдържа няколко абзаца, рамки или друг вид обекти, вие прилагате прякото форматиране поотделно върху всеки обект. Прякото форматиране е достъпно чрез менюто „Форматиране“ и лентата с инструменти „Форматиране“.

Форматиращ атрибут, който е пряко приложен върху обект, замества съответния атрибут от приложения върху обекта стил.

Премахване на цялото пряко форматиране в документ на LibreOffice Writer

  1. Натиснете +A, за да изберете целия текст.

  2. Изберете Форматиране - Изчистване на прякото форматиране.

Премахване на цялото пряко форматиране в електронна таблица на LibreOffice Calc

  1. Задръжте клавиша Shift и щракнете върху първия и последния етикет на лист, за да изберете всички листи.

  2. Натиснете +A, за да изберете целия текст.

  3. Изберете Форматиране - Изчистване на прякото форматиране.

Премахване на цялото пряко форматиране в презентация на LibreOffice

  1. Щракнете върху етикета на раздела План, за да отворите изгледа с плана.

  2. Натиснете +A, за да изберете целия текст.

  3. Изберете Форматиране - Изчистване на прякото форматиране.

Моля, подкрепете ни!