Стартиране на LibreOffice с параметри

Стартирайки LibreOffice от командния ред, можете да задавате различни параметри, с които да влияете върху работата на софтуера. Употребата на тези параметри се препоръчва само за опитни потребители.

note

За нормална работа параметрите на командния ред не са необходими. Някои от тях изискват по-дълбоко познаване на техническите страни на реализацията на LibreOffice.


Стартиране на LibreOffice от командния ред

LibreOffice изисква достъп за писане до директорията си с потребителски профили.

Валидни параметри за командния ред

Използване без специални аргументи

Стартирането без аргументи отваря началния екран.

{файл}

Опитва се да отвори файла или файловете в подходящите за тях компоненти.

{файл} macro://./[Библиотека.Модул.ИмеНаМакрос]

Отваря файла и прилага указаните макроси от него.


Получаване на помощ и информация

Параметър

Значение

--help / -h / -?

Изброява поддържаните параметри на командния ред в конзолата.

--helpwriter

Отваря вградената помощ или онлайн помощта на LibreOffice за Writer.

--helpcalc

Отваря вградената помощ или онлайн помощта на LibreOffice за Calc.

--helpdraw

Отваря вградената помощ или онлайн помощта на LibreOffice за Draw.

--helpimpress

Отваря вградената помощ или онлайн помощта на LibreOffice за Impress.

--helpbase

Отваря вградената помощ или онлайн помощта на LibreOffice за Base.

--helpbasic

Отваря вградената помощ или онлайн помощта на LibreOffice за скриптовия език Basic.

--helpmath

Отваря вградената помощ или онлайн помощта на LibreOffice за Math.

--version

Изписва версията на LibreOffice и спира.

--nstemporarydirectory

(Само в ограничителен режим в macOS) Връща пътя към временната директория за текущия потребител и спира. Отменя всички други аргументи.


Общи аргументи

Параметър

Значение

--quickstart[=no]

Активира [дезактивира] услугата Quickstarter. Приема само един параметър, no, който изключва Quickstarter. Без параметри услугата се активира.

--nolockcheck

Забранява проверката за отдалечено използване на инсталацията.

--infilter=InputFilterName
[:InputFilterParam[,param]]

Налага тип на входния филтър, ако е възможно. Например:

--infilter="Calc Office Open XML"

--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,Liberation Mono,en-US".

--pidfile={file}

Записва идентификатора на процес (pid) на office.bin във {file}.

--display {display}

Задава на променливата от обкръжението DISPLAY в съвместими с UNIX платформи стойност {дисплей}. Този параметър се поддържа само от стартовия скрипт за LibreOffice в съвместими с UNIX платформи.


Управление на потребителския/програмния интерфейс

Параметър

Значение

--nologo

Забранява показването на приветствения екран при стартиране.

--minimized

Стартира с минимизиран прозорец. Приветственият екран не се показва.

--nodefault

Стартира без да показва каквото и да е освен приветствения екран.

--invisible

Стартира в невидим режим.

Няма да се вижда нито логото при стартиране, нито началният прозорец на програмата. LibreOffice ще може да бъде управляван – включително да бъдат управлявани и отваряни документи и диалогови прозорци – чрез интерфейса за приложни програми (API).

С този параметър LibreOffice може да бъде спрян само чрез диспечера на задачите (в Windows) или командата kill (в съвместимите с UNIX системи).

Той не може да бъде използван заедно с --quickstart.

Повече информация можете да намерите в ръководството за разработчици на LibreOffice.

--headless

Стартира в режим без дисплей, който позволява на приложението да работи без потребителски интерфейс.

Този специален режим може да се използва, когато приложението се управлява от външни клиенти чрез интерфейса за приложни програми (API).

--norestore

Забранява рестартирането и възстановяването на файлове след срив на системата.

--safe-mode

Стартира в безопасен режим, т.е. изпълнява се временно с нов потребителски профил, за да се улесни възстановяването на повредена конфигурация.

--accept={UNO}

Уведомява LibreOffice, че при създаването на „UNO Acceptor Threads“ ще се използва „UNO Accept String“.

UNO-URL е низ от вида uno:тип-връзка,параметри;име-на-протокол;параметри;ИмеНаОбект.

Повече информация можете да намерите в ръководството за разработчици на LibreOffice.

--unaccept={UNO-URL}

Затваря обект acceptor, отворен с --accept={UNO-URL}. Използвайте --unaccept=all, за да затворите всички отворени обекти acceptor.

--language={lang}

Използва указания език, ако все още не е избран език за потребителския интерфейс. Параметърът lang е етикетът на езика по стандарта на IETF.


Аргументи за разработчици

Параметър

Значение

--terminate_after_init

Изход след завършване на инициализацията (без зареждане на документи).

--eventtesting

Изход след зареждане на документите.


Аргументи за създаване на нови документи

note

Тези аргументи предизвикват създаване на празен документ от указания вид. В един команден ред може да се използва само един от тях. Ако след аргумента са зададени файлови имена, ще се извърши опит за отваряне на файловете в указания компонент.


Параметър

Значение

--writer

Стартира с празен документ на Writer.

--calc

Стартира с празен документ на Calc.

--draw

Стартира с празен документ на Draw.

--impress

Стартира с празен документ на Impress.

--math

Стартира с празен документ на Math.

--global

Стартира с празен главен документ на Writer.

--web

Стартира с празен документ на HTML.


Аргументи за отваряне на файлове

note

Тези аргументи определят как да се третират следващите ги имена на файлове. Действието им започва след съответния аргумент и продължава до следващия аргумент. По подразбиране документите се отварят за редактиране, а от шаблоните се създават нови документи.


Параметър

Значение

-n

Третира следващите файлове като шаблони за създаване на нови документи.

-o

Отваря следващите файлове за редактиране, независимо дали са шаблони, или не.

--pt {Printername}

Отпечатва следващите файлове с принтера {принтер} и приключва работа. Приветственият екран не се появява.

Ако името на файла съдържа интервали, трябва да бъде заградено с кавички.

Ако е използвано няколко пъти, само последният параметър {принтер} важи за всички документи от всички изпълнения на --pt.

Освен това аргументът --printer-name на ключа --print-to-file оказва влияние върху {принтер}.

-p

Отпечатва следващите файлове с подразбирания принтер, след което ги затваря. Приветственият екран не се появява.

Ако името на файла съдържа интервали, трябва да бъде заградено с кавички.

--view

Отваря следващите файлове в режим на визуализация (само за четене).

--show

Отваря и незабавно стартира следващите документи с презентации. Файловете се затварят след показването им. Файловете, които не са документи на Impress, се отварят в подразбиран режим, независимо от предишния зададен режим.

--convert-to OutputFileExtension
[:OutputFilterName
[:OutputFilterParams[,param]]]
[--outdir output_dir]

Ако --convert-to е използван повече от веднъж, важи последната стойност на OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams]]. Ако --outdir е използван повече от веднъж, важи само последната му стойност. Ако --outdir отсъства, за резултата се използва текущата работна директория. Например:

--convert-to pdf *.doc

--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc

--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc

--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc

За преобразуване на файлове вижте списъка с филтри за документи.

Списък с настройки на филтрите за файлове на Lotus, dBase и Diff.

Списък с настройки на филтъра за CSV файлове.

Списък с настройки на филтъра за PDF файлове.

--print-to-file [--printer-name printer_name] [--outdir output_dir]

Пакетно отпечатване на файлове във файл. Ако не е зададен --outdir, за output_dir се използва текущата директория.

Ако --printer-name или --outdir са използвани няколко пъти, важат само последните им стойности. Освен това параметърът {принтер} на ключа --pt влияе върху --printer-name. Например:

--print-to-file *.doc

--print-to-file --printer-name nasty_lowres_printer --outdir /home/user *.doc

--cat

Прилага филтър "txt:Text" върху следващите текстови документи и отпечатва текста в конзолата (предполага --headless). Не може да се използва задно с --convert-to.

-env:VAR[=VALUE]

Задава променлива за начално зареждане. Например, за да зададете различен от подразбирания път за потребителски профил:


Игнорирани параметри

Параметър

Значение

-psn

Игнорира се (само за macOS).

-Embedding

Игнорира се (свързан с COM+; само за Windows).

--nofirststartwizard

Не прави нищо, приема се само за съвместимост назад.

--protector {arg1} {arg2}

Използва се само в модулните тестове, трябва да има два аргумента.


Моля, подкрепете ни!