Шаблони в „Диспечера на шаблони“

Препоръчваният начин за работа с шаблони е чрез Диспечера на шаблони и командите от подменюто Файл - Шаблони, Редактиране на шаблон и Записване като шаблон. Тези команди са достатъчни за основно управление на шаблони в LibreOffice.

В това ръководство е обяснено как файловата система взаимодейства с „Диспечера на шаблони“. Тази информация е особено полезна, ако искате да управлявате шаблоните пряко, но все пак съгласувано с „Диспечера на шаблони“.

Работа с файлове с шаблони

„Диспечерът на шаблони“ разпознава файловете с шаблони по файловото им разширение. Разпознават се следните разширения:

Приложение

Разширения

Writer

.ott .otm .oth .stw .dot .dotx

Calc

.ots .stc .xlt .xltm .xltx

Impress

.otp .pot .potm .potx .sti

Draw

.otg .std


За информация относно значението на разширенията вижте Преобразуване с филтри.

Работа с имена на шаблони

„Диспечерът на шаблони“ показва полето „Заглавие“ на документа като „Име на шаблон“. Ако полето „Заглавие“ не е празно, името на файла няма значение за свойството „Име на шаблон“, показвано в „Диспечера на шаблони“. Ако полето „Заглавие“ е празно, като име на шаблон се показва името на файла без разширението.

note

Ако два шаблона имат точно една и съща стойност в полето „Заглавие“ и принадлежат на една и съща категория, само един от тях се показва в „Диспечера на шаблони“.


Регистърът на буквите в заглавията има значение. Например, ако един шаблон в категорията Моите шаблони има заглавие a4, а друг – A4, и двата шаблона ще се виждат в „Диспечера на шаблони“. Ако и двата шаблона носят заглавието A4, само един от тях ще се вижда.

Ако няколко шаблона имат еднакви заглавия, но принадлежат към различни категории, всички ще се виждат в „Диспечера на шаблони“. Например, ако три шаблона имат заглавие A4 и всеки от тях принадлежи към различна категория, и трите ще се виждат с име на шаблон A4.

Можете да редактирате полето „Заглавие“, като изберете Файл - Свойства - Описание. Ако промените полето „Заглавие“, новото заглавие ще се появи и като „Име на шаблон“ в „Диспечера на шаблони“. От друга страна, ако използвате командата Преименуване в контекстното меню за шаблон, полето „Заглавие“ на шаблона ще се промени на новото „Име на шаблон“.

Ако използвате диалога Файл - Записване като шаблон, името, въведено в него, се използва като име на файла и се въвежда в полето „Заглавие“. Ако по-късно промените името на файла, шаблонът ще остане да се вижда в „Диспечера на шаблони“ според записа в полето „Заглавие“.

note

Полето „Заглавие“ на шаблона се включва в полето „Заглавие“ на новите документи, създадени от този шаблон.


Контролиране на файловете, които са видими в „Диспечера на шаблони“

„Диспечерът на шаблони“ показва шаблони от директориите, зададени в диалога Пътища за шаблони. За да отворите този диалог, изберете - LibreOffice - Пътища, изберете Шаблони и щракнете върху Редактиране.

Вътрешни пътища

Директориите „Вътрешни пътища“ не могат да се променят. Те указват местоположението на предварително дефинираните шаблони. Тези шаблони винаги се показват в „Диспечера на шаблони“.

Потребителски пътища

Подразбираната настройка за „Потребителски път“ е поддиректорията template на директорията на потребителския профил. Местоположението на директорията {потребителски профил} се определя по време на инсталирането на LibreOffice. Вижте раздела Default location („Подразбирано местоположение“) в уикистраницата за потребителски профили на LibreOffice за повече информация относно типичните местоположения на потребителския профил в различни операционни системи.

В „Диспечера на шаблони“ се показват шаблоните в директориите, указани в „Потребителски път“, и техните поддиректории. Поддиректории в поддиректории не се разпознават.

Към „Потребителски път“ можете да добавяте допълнителни директории. В „Потребителски път“ трябва да има поне една директория, но няма ограничения къде да се намира тя.

note

Не се препоръчва да добавяте основна директория за документи или друга директория от високо ниво към „Потребителски път“ за шаблони. Всички поддиректории в „Потребителски път“ се показват в „Диспечера на шаблони“ като категории.


Ако в „Потребителски път“ има повече от една директория, трябва да изберете коя директория да се използва при записване на документ като шаблон с командата Файл - Записване като шаблон.

Бутонът По подразбиране нулира „Потребителски път“ до началната настройка от момента на инсталиране на LibreOffice.

Работа с категории

Имената на поддиректориите в зададените от потребителя директории се показват като имена на категории в „Диспечера на шаблони“. Ако преименувате категория, продължава да се използва същата поддиректория, като новото име на категорията се съхранява в groupuinames.xml в избрания „Подразбиран път“.

Когато бъде избрана категория, всички шаблони от съответната поддиректория се показват в „Диспечера на шаблони“, ако Всички приложения е текущата настройка за Филтър.

В категория могат да се показват само шаблони от собствената ѝ поддиректория, с две изключения.

Не е възможно категория да бъде вложена в друга категория, защото не се разпознават поддиректории на поддиректории.

Можете да преименувате и изтривате категории само в подразбирания път, избран в диалога Редактиране на пътища.

warning

Ако изтриете категория, чиято поддиректория е в избрания подразбиран път, ще бъде изтрита както поддиректорията, свързана с името на категорията, така и всички файлове в нея.


Моля, подкрепете ни!