Добавяне на чувствителни зони в графики

Обектът от тип ImageMap ви позволява да прикрепвате URL адреси към една или повече области от изображение в документа, наречени „чувствителни области“.

Можете да чертаете три вида чувствителни области: правоъгълници, елипси и многоъгълници. Когато щракнете върху чувствителна област, съответният URL адрес се отваря в прозореца на браузъра или зададена от вас рамка. Можете да задавате и текста, който да се показва при посочване на областта с мишката.

Добавяне на чувствителна област върху изображение

  1. Поставете курсора на мястото в документа, където желаете да вмъкнете обекта ImageMap.

  2. Изберете Вмъкване - Изображение - От файл, изберете и вмъкнете пикселно изображение.

  3. Докато изображението е избрано, изберете Инструменти - ImageMap, за да отворите редактора за ImageMap, който показва изображението и предлага инструменти за редактиране на чувствителните зони.

  4. Чрез иконите в редактора за ImageMap начертайте фигура за чувствителна област, например правоъгълник.

    Ако отметнете полето „Разширена помощ“ в - LibreOffice - Общи, ще виждате подробен пояснителен текст за функцията на всяка икона.

  5. Въведете адреса, който да бъде показван в уеббраузъра, когато потребителят щракне в чувствителната област (поле „Адрес“).

  6. Ако желаете, въведете текста, който да се показва, когато потребителят посочи чувствителната област с мишката (поле „Текст“).

  7. Натиснете бутона Прилагане, за да приложите промените си, и затворете редактора за ImageMap.

  8. Запишете документа във формата на LibreOffice или HTML.

Можете да запишете обекта от тип ImageMap като файл и да го изпратите на уебсървър.

ImageMap, чувствителни изображения

Чувствително изображение (ImageMap) е графика или рамка, съдържаща области – препратки. Щракването върху тях отваря съответните местоназначения (URL). Самите области, свързаните с тях URL и текстът, който се показва при задържане показалеца на мишката върху областите, се дефинират в редактора на чувствителни изображения.

Има два вида чувствителни изображения: клиентски, които се обработват на клиентския компютър, заредил графиката от Интернет, и сървърни, които се обработват на сървърния компютър, предоставящ HTML страницата в Интернет. При обработка от сървъра щракването върху чувствителното изображение изпраща към сървъра относителните координати на курсора и специално предназначена за целта програма в сървъра отговаря на заявката. При обработка от клиента щракването върху активна област на чувствителното изображение активира URL, все едно е обикновена текстова връзка. URL адресът се изписва под показалеца на мишката при задържането му върху чувствителното изображение.

Чувствителните изображения могат да се използват по различни начини и да се съхраняват в различни формати.

Формати за чувствителни изображения

Чувствителните изображения се делят на анализирани от сървъра (например вашия Интернет доставчик) и анализирани от уеббраузъра в компютъра на посетителя.

Чувствителни изображения, обработвани от сървъра

Чувствителните изображения, обработвани от сървъра, изглеждат на читателя като картина или рамка в страницата. Щракнете върху чувствителното изображение с мишката и координатите на относителната позиция се изпращат към сървъра. С помощта на допълнителна програма сървърът решава каква следваща стъпка да предприеме. Има няколко несъвместими начина за дефиниране на този процес, като двата най-често използвани са:

LibreOffice създава чувствителни изображения и за двата метода. Изберете формата от списъка Тип на файл в диалоговия прозорец Записване като на редактора на чувствителни изображения. Създават се отделни дефиниционни файлове, които трябва да качите на сървъра. Ще трябва да попитате вашия доставчик или мрежов администратор кой от видовете чувствителни изображения се поддържа от сървъра и как да осъществите достъп до анализиращата програма.

Чувствителни изображения, обработвани от клиента

Площта на картината или рамката, в която може да щракне читателят, се отбелязва с изписване на свързания URL адрес, когато мишката премине върху областта. Областите се съхраняват в слой зад картината. Единственият недостатък на обработваните от клиента чувствителни изображения е, че по-старите браузъри не могат да ги четат, но той ще отпадне с времето.

Когато записвате чувствителното изображение, изберете файлов тип SIP - StarView ImageMap. Така дефиницията ще се запише направо във формат, който може да бъде приложен върху всяка активна картина или рамка в документа. Ако желаете да ползвате дефиницията само върху текущата картина или рамка, няма нужда да я записвате в специален формат. След като дефинирате регионите, просто натиснете бутона Прилагане. Не е нужно нищо повече. Клиентските чувствителни изображения, записани във формат HTML, се вмъкват директно в кода на страницата на HTML.

Моля, подкрепете ни!