Плъзгане и пускане в изгледа Източници на данни

Бърз начин за копиране от източник на данни в текстов документ или електронна таблица, както и за създаване на формуляри, базирани върху източник на данни, е техниката „плъзгане и пускане“.

Показалец на мишката при копиране на данни

Копиране с плъзгане и пускане

Ако желаете да отмените плъзгане и пускане, позиционирайте курсора в документа и изберете Редактиране - Отмяна.

tip

Също така е възможно да копирате с плъзгане и пускане от документ към източник на данни:


tip

Текстова таблица или избрана област от електронна таблица може да бъде плъзната и пусната в табличен контейнер в дървото на източниците на данни.


tip

Обикновен текст може да бъде копиран с плъзгане и пускане от документ към поле за данни в изгледа Източници на данни.


Използване на данни в текстов документ

Можете да вмъкнете поле на база от данни в текстов документ, като плъзнете име на поле от заглавията на колони в изгледа с източници на данни и го пуснете в документа. Това е особено полезно при съставяне на циркулярни писма. Просто плъзнете желаните полета – домашен адрес, обръщение и т.н. – в създавания документ.

За да вмъкнете цял запис, изберете съответното заглавие и го плъзнете в документа. Когато отпуснете бутона на мишката, ще се появи диалоговият прозорец Вмъкване на колони от БД, в който можете да изберете дали да използвате всички полета от базата и дали да копирате данните в документа като текст, таблица или полета. Ще бъдат вмъкнати всички избрани в момента записи.

Прилагане на данни върху табличен документ

Можете да вмъкнете един или повече записи в текущия лист от електронна таблица, като изберете редовете в изгледа с източници на данни и ги плъзнете и пуснете в електронната таблица. Данните ще се вмъкнат на мястото, където отпуснете бутона на мишката.

Вмъкване на контроли в текстов формуляр

Когато създавате текстов формуляр, свързан с база от данни, можете да генерирате контроли чрез плъзгане и пускане от изгледа с източници на данни.

Когато плъзнете колона от базата от данни в текстовия документ, вмъквате поле. Ако задържите Shift+, докато плъзгате, ще бъде вмъкнато текстово поле, групирано със съответното поле за надпис. Текстовото поле вече съдържа цялата информация за базата от данни, която е необходима за формуляра.

Моля, подкрепете ни!