Инструменти за разработка

Инспектира обекти в документи на LibreOffice и показва поддържаните услуги на UNO, както и наличните методи, свойства и реализирани интерфейси.

Тази функция също така ви позволява да изследвате структурата на документа чрез обектния му модел (Document Object Model, DOM).

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Инструменти за разработка.

От интерфейса с раздели:

В менюто Инструменти на раздела Инструменти изберете Инструменти за разработка.

От лентите с инструменти:

Икона „Инструменти за разработка“

Инструменти за разработка


note

Инструментите за разработка са видими във всички документи на LibreOffice Writer, Calc, Impress и Draw. Визуализацията им е постоянна и остава включена, докато не я деактивирате.


Когато Инструменти за разработка е активирано, в долната част на екрана се показва прикрепващ се прозорец. Той има две секции:

note

Тази функция е достъпна от LibreOffice 7.2 нататък за Writer, Calc, Impress и Draw.


Дървовиден изглед на модела на документа

Лявата страна на прозореца съдържа бутон за превключване Текуща селекция, бутон Опресняване и дървовиден изглед, който показва всички обекти в документа.

Поведението на дървовидния изглед зависи от състоянието на превключващия бутон Текуща селекция:

Типовете обекти, показвани в дървовидния изглед на модела на документа зависят от използваното приложение от LibreOffice:

Приложение на LibreOffice

Поддържани обекти

Writer

Абзаци
Текстови части в абзац
Фигури
Таблици
Рамки
Графични обекти
Вградени обекти (OLE)
Стилове и семейства от стилове

Calc

Листове
Фигури в лист
Диаграми в лист
Обобщени таблици в лист
Стилове и семейства от стилове

Impress

Кадри
Фигури в кадър
Кадри образци
Стилове и семейства от стилове

Draw

Страници
Фигури в страница
Стилове и семейства от стилове


Панел за инспектиране на обект

Дясната страна на прозореца представлява панел за инспектиране на обект, който показва информация за инспектирания обект.

Име на клас: името на класа на обекта.

tip

Използвайте името на класа, за да потърсите още информация в документацията за API. Например обектът на най-горно ниво в документ на Writer е екземпляр на класа SwXTextDocument, който е документиран на страницата SwXTextDocument Class Reference.


Можете да инспектирате обекта по-подробно чрез четирите налични раздела, които показват неговите интерфейси, услуги, свойства и методи.

Информацията за обекта е организирана в колони във всеки раздел. Наборът от показвани колони зависи от избрания раздел.

Раздел „Интерфейси“

Съдържа една колона със списък на реализираните от обекта интерфейси.

Раздел „Услуги“

Съдържа една колона със списък на поддържаните от обекта услуги.

Раздел „Свойства“

Съдържа четири колони, които описват свойствата на обекта:

tip

Разделът Свойства включва и текстово поле долу, което показва пълното текстово представяне на стойността на свойството.


Раздел „Методи“

Съдържа четири колони, описващи комбинирания списък на методите, които могат да се извикват от текущия обект:

Моля, подкрепете ни!