Настройки на филтъра за CSV

Филтърът за CSV приема низ с настройки, съдържащ между пет и петнадесет кода, разделени със запетаи. Кодовете от 6 до 15 са незадължителни.

Пример:

Импортиране от UTF-8, немски език, разделител запетая, текстовете оградени с ", полета в кавички като текст. CSV файлът има колони, форматирани като дата, число, число, число:

soffice --infilter="Text - txt - csv (StarCalc):44,34,76,1,1/5/2/1/3/1/4/1,1031,true,true" test.csv

Експортиране към Windows-1252, разделител на полетата: запетая, разделител на текста: кавичка, записване съдържанието на клетките както се вижда:

soffice --convert-to "csv:Text - txt - csv (StarCalc):44,34,ANSI,1,,0,false,true,true" --outdir=/home/user test.ods

Позиция на кода

Дефиниция

Значение и пример за кода

1

Разделител за поле

Разделител(и) на полетата като стойности от ASCII. Ако стойностите са няколко, се разделят с наклонена черта („/“), т.е. ако стойностите са разделени с точки и запетаи и хоризонтални знаци за табулация, кодът ще бъде 59/9. За да се обработват няколко последователни разделителя като един, към кода трябва да се добави „/MRG“. Ако файлът съдържа полета с фиксирана ширина, използвайте „FIX“. Пример: 44 (,)

2

Разделител за текст

Разделителят за текст като стойност от ASCII, например 34 за двойни кавички и 39 за единични. Пример: 34 (").

3

Знаков набор

Код за знаковия набор, използван във файла, както е описано в таблицата по-долу. Пример: 0 (системен).

4

Номер на ред за начало на четенето.

Импортиране от CSV

N: номер на ред, от който да започне четенето. Пример: 3 (да се започне от третия ред).

5

Кодове за формат на клетките за всяка колона

Импортиране от CSV

Последователност от кодове колона/формат, където стойностите за формат са от долната таблица. Пример: "1/5/2/1/3/1/4/1".

Ако се използват разделители за стойности, формата на този код е колона/формат[/колона/формат/…], където колона е номерът на колоната и 1 означава най-лявата колона. Кодовете на формати са описани по-долу.

Ако първият код е FIX, има формата начало/формат[/начало/формат/…], където начало е номерът на първия знак за това поле и 0 означава най-левият знак в реда. Форматът е обяснен по-долу.

6

Идентификатор на език

Низ в десетичен запис. Този код е еквивалентът на списъчното поле „Език“ в потребителския интерфейс за импортиране от CSV. Ако стойността е 0 или е пропусната, се използва идентификаторът на езика на потребителския интерфейс. Този параметър е базиран на идентификаторите на език на Microsoft.

7

Полета в кавички като текст

Низ, или false, или true. Подразбирана стойност: false. Този код е еквивалентът на полето за отметка „Полета в кавички като текст“.

8

Откриване на специални числа

Импортиране: низ, или false, или true. Подразбирана стойност: false. Този код е еквивалентът на полето за отметка „Откриване на специални числа“.

Експортиране: низ, или false, или true. Подразбирана стойност: true. Този код няма еквивалент в ПИ. Ако е true, числовите клетки се съхраняват като числа. Ако е false, числата се съхраняват като текст, с текстови разделители.

9

Записване съдържанието на клетката както се вижда

Експортиране към CSV

Низ, или false, или true. Подразбирана стойност: true. Този код е еквивалентът на полето за отметка „Записване съдържанието на клетките както се вижда“.

10

Експортиране на формулите в клетките

Експортиране към CSV

Низ, или false, или true. Подразбирана стойност: false. Експортиране на формулите в клетките.

11

Премахване на интервалите

Импортиране от CSV

Низ, или false, или true. Подразбирана стойност: false. Премахване на интервалите. При четене на файла водещите и завършващите интервали се отрязват.

12

Експортиране на листове

Експортиране към CSV

Експортиране на целия документ към отделни .csv файлове за листовете или само на указан лист.

 • 0 или пропуснат означава подразбираното поведение: първия лист от командния ред или текущия лист в настройките на макро филтъра, експортиран към документ.csv.

 • -1: за всички листова, всеки лист се експортира към отделен файл с името на основния файл, обединено с името на листа, например документ-Лист1.csv, документ-Лист2.csv и документ-Лист3.csv.

 • N: експортиране на N-тия лист в диапазона на номерата на листовете. Например: за да експортирате втория лист, задайте тук 2, за да получите документ-Лист2.csv.

13

Импортиране като формули

Импортиране от CSV

Низ, или false, или true. Подразбирана стойност: false. Определя дали изразите формули, започващи със знак равно =, трябва да се изчисляват като формули, или да се импортират като текстови данни. Ако е true, формулите се изчисляват при въвеждане. Ако е false, формулите се въвеждат като текст. Ако е пропуснат (не присъства изобщо), подразбираната стойност е true, за да се запази поведението на настройките от старите версии, в които този код изобщо не фигурира. Ако е наличен и празен (или със стойност, различна от true), се подразбира стойност false.

14

Включване на знак за реда на байтовете (BOM)

Низ, или false, или true. Подразбирана стойност: false. Ако е true, при експортирането се включва знак за реда на байтовете (byte-order-mark, BOM). Ако е false, при експортирането не се включва BOM. Ако е пропуснат (изобщо не присъства), се подразбира стойност false, за да се запази поведението на низа с настройки от старите версии, в който изобщо не се поддържаше този код. Ако присъства и е празен (или с каквато и да е стойност, различна от true), се подразбира стойност false. При импортиране се открива автоматично.

15

Откриване на числа в експоненциален запис

Низ, или false, или true. Подразбирана стойност: true. Ако е true, ще се проверява дали съдържанието на клетка, съдържаща „E“ или „e“, е число в експоненциален запис. Ако е false, няма да се правят опити за откриване на числа в експоненциален запис. Кодът може да бъде false само ако код 8 (Откриване на специални числа) е false. Ако е пропуснат, подразбираната стойност е true, за да се запази поведението на низа с настройки от старите версии, в който изобщо не се поддържаше този код.


Частен случай на CSV файлове с разделител, дефиниран на първия ред

При импортиране и експортиране на CSV се поддържа настройка sep= и "sep=" за разделител на полетата. При четене на CSV документ разделителят се взема от началното единично поле sep= или "sep=", ако това е единственото съдържание на реда.

При четене на CSV файл ограденият с кавички вариант се запазва като съдържание на клетка (без кавичките). Ако разделителят в първия ред е |, виждате sep=|. При варианта без кавички разделителят се отхвърля, защото е действителен разделител на поле в този контекст. В първия ред виждате sep=.

При записване на CSV файл съществуващото съдържание на единична горна лява клетка, например sep=|, се адаптира към текущия разделител във варианта с кавички "sep=|" (ако кавичките / разделителите за текст не са зададени като празни и разделителят е |) и винаги се използва знакът двойна кавичка " от ASCII.

Ако редът, съдържащ sep=|, не трябва да се импортира като данни, не забравяйте да укажете стойност 2 за настройката От ред в диалога. Обърнете внимание, че този ред няма да бъде запазен при повторно записване.

Пример:


    sep=|
    "БУКВА"|"ЖИВОТНО"
    "а"|"антилопа"
    "б"|"бобър"
    "в"|"вълк"
  

Форматиращи кодове за позиция 5

Значение

Код

Стандартна

1

Текст

2

ММ/ДД/ГГ

3

ДД/ММ/ГГ

4

ГГ/ММ/ДД

5

-

6

-

7

-

8

Игнориране на полето (не се импортира)

9

Английски (САЩ)

10


Кодове на знакови набори за позиция 3

Знаков набор

Индекс

Неизвестен

0

Windows-1252/WinLatin 1 (западен)

1

Apple Macintosh (западен)

2

DOS/OS2-437/САЩ (западен)

3

DOS/OS2-850/международен (западен)

4

DOS/OS2-860/португалски (западен)

5

DOS/OS2-861/исландски (западен)

6

DOS/OS2-863/канадски френски (западен)

7

DOS/OS2-865/скандинавски (западен)

8

Подразбиран системен

9

Символен

10

ASCII/САЩ (западен)

11

ISO-8859-1 (западен)

12

ISO-8859-2 (централноевропейски)

13

ISO-8859-3 (латиница 3)

14

ISO-8859-4 (балтийски)

15

ISO-8859-5 (кирилица)

16

ISO-8859-6 (арабски)

17

ISO-8859-7 (гръцки)

18

ISO-8859-8 (иврит)

19

ISO-8859-9 (турски)

20

ISO-8859-14 (западен)

21

ISO-8859-15/EURO (западен)

22

DOS/OS2-737 (гръцки)

23

DOS/OS2-775 (балтийски)

24

DOS/OS2-852 (централноевропейски)

25

DOS/OS2-855 (кирилица)

26

DOS/OS2-857 (турски)

27

DOS/OS2-862 (иврит)

28

DOS/OS2-864 (арабски)

29

DOS/OS2-866/руски (кирилица)

30

DOS/OS2-869/съвременен (гръцки)

31

DOS/Windows-874 (тайски)

32

Windows-1250/WinLatin 2 (централноевропейски)

33

Windows-1251 (кирилица)

34

Windows-1253 (гръцки)

35

Windows-1254 (турски)

36

Windows-1255 (иврит)

37

Windows-1256 (арабски)

38

Windows-1257 (балтийски)

39

Windows-1258 (виетнамски)

40

Apple Macintosh (арабски)

41

Apple Macintosh (централноевропейски)

42

Apple Macintosh/хърватски (централноевропейски)

43

Apple Macintosh (кирилица)

44

Неподдържан: Apple Macintosh (деванагари)

45

Неподдържан: Apple Macintosh (фарси)

46

Apple Macintosh (гръцки)

47

Неподдържан: Apple Macintosh (гуджарати)

48

Неподдържан: Apple Macintosh (гурмукхи)

49

Apple Macintosh (иврит)

50

Apple Macintosh/исландски (западен)

51

Apple Macintosh/румънски (централноевропейски)

52

Apple Macintosh (тайски)

53

Apple Macintosh (турски)

54

Apple Macintosh/украински (кирилица)

55

Apple Macintosh (китайски, опростен)

56

Apple Macintosh (китайски, традиционен)

57

Apple Macintosh (японски)

58

Apple Macintosh (корейски)

59

Windows-932 (японски)

60

Windows-936 (китайски, опростен)

61

Windows-Wansung-949 (корейски)

62

Windows-950 (китайски, традиционен)

63

Shift-JIS (японски)

64

GB-2312 (китайски, опростен)

65

GBT-12345 (китайски, традиционен)

66

GBK/GB-2312-80 (китайски, опростен)

67

BIG5 (китайски, традиционен)

68

EUC-JP (японски)

69

EUC-CN (китайски, опростен)

70

EUC-TW (китайски, традиционен)

71

ISO-2022-JP (японски)

72

ISO-2022-CN (китайски, опростен)

73

KOI8-R (кирилица)

74

Уникод (UTF-7)

75

Уникод (UTF-8)

76

ISO-8859-10 (централноевропейски)

77

ISO-8859-13 (централноевропейски)

78

EUC-KR (корейски)

79

ISO-2022-KR (корейски)

80

JIS 0201 (японски)

81

JIS 0208 (японски)

82

JIS 0212 (японски)

83

Windows-Johab-1361 (корейски)

84

GB-18030 (китайски, опростен)

85

BIG5-HKSCS (китайски, традиционен)

86

TIS 620 (тайски)

87

KOI8-U (кирилица)

88

ISCII деванагари (индийски)

89

Уникод (модифициран явански UTF-8)

90

Adobe Standard

91

Adobe Symbol

92

PT 154 (кирилска азиатска кодова таблица за Windows, разработена в ParaType)

93

Уникод UCS4

65534

Уникод UCS2

65535


Моля, подкрепете ни!