Релации

Позволява ви да задавате или редактирате връзка между две таблици.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни изберете Инструменти - Филтър за таблица.


Икона Бележка

Настройките за обновяване и изтриване са достъпни само ако се поддържат от използваната СУБД.


Участващи таблици

Когато създавате нова връзка, можете да изберете по една таблица от комбинираните полета в горната част на диалоговия прозорец.

Ако сте отворили диалоговия прозорец Релации за съществуваща връзка чрез двукратно щракване върху линия в прозореца с релации, участващите таблици не могат да се сменят.

Участващи полета

Определя ключовите полета за релацията.

Имената на избраните за връзката таблици са показани тук като заглавия на колони. Ако щракнете върху поле, можете да използвате бутоните със стрелки, за да изберете поле от таблицата. Всяка връзка между две полета е изписана на отделен ред.

Действие при обновяване

Тук можете да укажете какво да се случва, когато някоя от стойностите на първичния ключ се промени.

Без действие

Указва, че промените в първичния ключ не влияят върху външните ключове.

Каскадно обновяване

Когато първичният ключ се промени, се обновяват и всички съответни външни ключове (каскадно обновяване).

Попълване с null

Ако първичният ключ се промени, всички цитиращи го външни ключове ще бъдат поставени в състояние „IS NULL“, което означава „празно поле“.

Подразбирана стойност

Ако първичният ключ се промени, съответните външни ключове ще бъдат попълнени с подразбираната си стойност. Подразбираните стойности на полетата – външни ключове се задават при попълване свойствата на полетата по време на създаването на съответната таблица.

Действие при изтриване

Тук можете да изберете какво да се случва, когато стойност на първичния ключ бъде изтрита.

Без действие

Изтриването на стойност на първичния ключ не се отразява върху външните ключове.

Каскадно изтриване

При изтриване на стойност на първичния ключ се изтриват и всички записи със същата стойност на външния ключ.

Икона Внимание

Когато изтриете запис от таблица, чийто първичен ключ е с настройка Каскадно изтриване, всички записи от други таблици, които цитират съответната стойност чрез външен ключ, също ще бъдат изтрити. Използвайте този режим много внимателно – в него е възможно да бъде изтрита голяма част от данните в базата.


Попълване с null

Ако изтриете дадена стойност на първичния ключ, на всички съответни външни ключове ще бъде приписана стойност „IS NULL“.

Подразбирана стойност

Ако изтриете дадена стойност на първичния ключ, всички съответни стойности на външните ключове ще бъдат заменени с подразбирани стойности.

Моля, подкрепете ни!