Помощник за справки

Стартира помощника за създаване на справки.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на доклади в прозорец с база от данни.


Използване и редактиране на справки в бази от данни

Изберете свойствата на справката.

Помощник за справки - Избор на полета

Задава таблицата или заявката, за която създавате справката, и кои полета желаете да включите в справката.

Помощник за справка - Надписване на полета

Указва как да бъдат надписани полетата.

Помощник за справки - Групиране

Можете да групирате записите в справка според стойностите в едно или повече полета. Изберете полетата, според които ще бъде групирана резултатната справка. Можете да групирате до четири полета на справка. Когато групирате повече от едно поле, LibreOffice ще вложи групите според съответните нива на групиране.

Помощник за справки - Настройки за сортиране

Изберете полетата, по които да се сортира справката. Полетата могат да се сортират най-много на четири нива, всяко – във възходящ или низходящ ред. Групираните полета могат да се сортират само в рамките на групите.

Помощник за справки - Избор на оформление

Изберете оформлението измежду различните шаблони и стилове и посочете ориентацията – портрет или пейзаж.

Помощник за справки - Създаване на справка

Можете да създадете справката като статична или динамична. Когато отворите динамична справка, тя ще отразява текущото състояние на данните. Когато отворите статична справка, тя винаги ще показва едни и същи данни – от момента, когато е била създадена.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Моля, подкрепете ни!