Общи клавишни комбинации в LibreOffice

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


Използване на клавишни комбинации

Голяма част от функционалността на приложенията е достъпна чрез клавишни комбинации. Например, комбинацията е показана до позицията Отваряне в менюто Файл. Ако желаете да задействате тази функция чрез клавиатурата, натиснете и задръжте клавиша , след което натиснете клавиша O. Отпуснете двата клавиша, след като се появи диалоговият прозорец.

Когато работите с приложенията, можете да избирате между клавиатурата и мишката за изпълнението на почти всяка операция.

Въвеждане на знаци от Уникод

Можете да въведете в документ произволен знак от Уникод, като наберете шестнадесетичната кодова точка от Уникод и после натиснете (по подразбиране). Използвайте шестнадесетичния формат на Уникод и натискайте , за да превключвате между кодовата точка и съответния знак от Уникод. Не е необходима селекция, но преобразуването се прилага върху избраните знаци. Превключват се знаците преди позицията на курсора, ако образуват валидна кодова точка на Уникод. Шестнадесетичните кодови точки в диапазона от U+0000 до U+0020 не се преобразуват.

Подразбираната клавишна комбинация за преобразуване на Уникод е , или в някои локали, където подразбираната комбинация е в конфликт с комбинацията за главното меню. За да смените комбинацията, изберете Инструменти - Персонализиране - Клавиатура и изберете Категория:Настройки с Функция:Превключване нотация на Уникод.

Управление на диалоговите прозорци чрез клавиши

Във всеки диалогов прозорец винаги е откроен един елемент, обикновено с пунктирана рамка. Той може да бъде команден бутон, бутон за избор, елемент от списък или поле за отметка и казваме, че е фокусиран. Ако фокусът е върху команден бутон, натискането на Enter е равносилно на щракване върху него. Полетата за отметка се превключват с клавиша за интервал. Ако е фокусиран бутон за избор, клавишите със стрелки сменят активната възможност. С клавишите Tab и Shift+Tab можете да обхождате елементите в права и обратна посока.

Натискането на Esc затваря диалоговия прозорец без записване на промените.

Клавишни комбинации за действия с мишката

Ако работите с плъзгане и пускане, избирате с мишката или щракате върху обекти и имена, можете да използвате клавишите Shift, и понякога за достъп до допълнителна функционалност. Променените функции, достъпни чрез задържане на клавиши по време на плъзгане и пускане, се обозначават като показалецът на мишката променя формата си. Когато избирате файлове или други обекти, чрез модифициращите клавиши можете да разширявате селекцията – тези функции са обяснени на съответните места.

Практични входни полета за текст

 1. Можете да отворите контекстно меню, което съдържа някои от най-често използваните команди.

 2. Натиснете +A, за да изберете целия текст. Използвайте клавиша със стрелка наляво или надясно, за да премахнете селекцията.

 3. Щракнете двукратно върху дума, за да я изберете.

 4. Трикратното щракване във входно поле за текст избира цялото поле. Трикратното щракване в текстов документ избира текущото изречение.

 5. Натиснете +Del, за да изтриете всичко от позицията на курсора до края на думата.

 6. Чрез комбинацията от и стрелка наляво или надясно можете да местите курсора от дума на дума; ако задържите и клавиша Shift, ще избирате по една дума на всяко натискане.

 7. Клавишът Insert служи за превключване между режим на вмъкване и режим на заместване.

 8. Можете да ползвате плъзгане и пускане както във, така и извън текстово поле.

 9. Комбинацията +Z служи за отмяна на промените стъпка по стъпка. Накрая текстът ще стигне до състоянието си отпреди първата промяна.

 1. LibreOffice предлага функция автодовършване, която се активира в някои текстови и списъчни полета. Например, въведете в поле за URL и автодовършването ще покаже първия файл или папка , чието име започва с буквата „a“.

 2. С клавиша Стрелка надолу можете да превъртате списъка, за да видите още файлове и директории. Клавишът Стрелка надясно предизвиква показване на съществуваща поддиректория в полето за URL. Ако натиснете клавиша Enter, след като сте въвели част от URL адреса, ще предизвикате бързо автодовършване. След като намерите желания документ или директория, натиснете Enter.

Прексъване на макроси

Ако желаете да прекъснете изпълняван в момента макрос, натиснете +Shift+Q.

Списък на общите клавишни комбинации в LibreOffice

Клавишните комбинации са показани отдясно в списъците на менютата, срещу съответните команди от менюто.

Клавишни комбинации за управление на диалогови прозорци

Клавишни комбинации

Действие

Клавиш Enter

Задейства фокусирания бутон в диалогов прозорец.

Esc

Прекратява действие или диалогов прозорец. В помощта на LibreOffice: преминава с едно ниво нагоре.

Интервал

Отмята или изчиства фокусираното поле за отметка в диалогов прозорец.

Клавиши със стрелки

Променят активната алтернатива от област за избор в диалогов прозорец.

Tab

Премества фокуса върху следващата област или елемент в диалогов прозорец.

Shift+Tab

Премества фокуса върху предходната област или елемент в диалогов прозорец.

+стрелка надолу

Отваря списъка на полето, избрано в момента в диалоговия прозорец. Тази комбинация е приложима не само за комбинирани полета, но и за бутони с икони, които имат изскачащи менюта. За да затворите списъка, натиснете клавиша Esc.


Клавишни комбинации за управление на документи и прозорци

Клавишни комбинации

Действие

+O

Отваря документ

+S

Записва текущия документ.

+N

Създава нов документ.

+Shift+N

Отваря диалоговия прозорец Шаблони.

+P

Отпечатва документа.

+F

Активира лентата Търсене.

Отваря диалоговия прозорец Търсене и замяна.

+Shift+F

Търси последния въведен израз за търсене.

+Shift+R

Опреснява изгледа на документа.

+Shift+I

Разрешава или забранява курсора за избиране в текст само за четене.

В помощта на LibreOffice: преход към главната страница на помощта.

Shift+F2

Включва разширените подсказки за текущо избраната команда, икона или контрола.

F6

Премества фокуса в следващия видим подпрозорец, включително лентата с менюта, лентите с инструменти, прозорци от рода на страничната лента и навигатора и платното за документи / източника на данни.

Shift+F6

Премества фокуса в предходния подпрозорец.

+F6

Премества фокуса в платното за документи/източника на данни.

F10

Активира първото меню (менюто Файл).

Shift+F10

Отваря контекстното меню

+Shift+F10

Закачва и откачва плаващи подпрозорци като отключените ленти с инструменти, страничната лента и навигатора.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Показва/скрива главното меню.

+F4 или +F4

Затваря текущия документ. Затваря LibreOffice, когато бъде затворен последният отворен документ.

+Q

Затваря приложението.


Клавишни комбинации за редактиране и форматиране на документи

Клавишни комбинации

Действие

+Tab

Ако текущата позиция е в началото на заглавие, се вмъква табулатор.

Enter (ако е избран OLE обект)

Активира избрания OLE обект.

Enter (ако е избран графичен или текстов обект)

Активира режима за въвеждане на текст.

+X

Изрязва избраните елементи.

+C

Копира избраните елементи.

+V

Поставя съдържанието на клипборда.

+Shift+V

Поставя неформатиран текст от клипборда. Използва се съществуващият формат в точката на вмъкване.

+Shift+V

Отваря диалоговия прозорец Специално поставяне.

+A

Избира всичко.

+Z

Отменя последното действие.

Възстановява последното действие.

+Shift+Y

Повтаря последното действие.

+I

Прилага атрибут „курсив“ върху избраната област. Ако курсорът се намира в дума, цялата дума става курсивна.

+B

Прилага атрибут „получер“ върху избраната област. Ако курсорът се намира в дума, цялата дума става получерна.

+U

Прилага атрибут „подчертан“ върху избраната област. Ако курсорът се намира в дума, цялата дума се подчертава.

+M

Премахва прякото форматиране от избран текст или обекти (като Форматиране - Изчистване на прякото форматиране).


Клавишни комбинации в галерията

Клавишни комбинации

Действие

Tab

Превключва между областите.

Shift+Tab

Превключва между областите в обратна посока.


Клавишни комбинации в областта Нова тема на галерията:

Клавишни комбинации

Действие

Стрелка нагоре

Премества избраното с една стъпка нагоре.

Стрелка надолу

Премества избраното надолу.

+Enter

Отваря диалоговия прозорец Свойства.

Shift+F10

Отваря контекстно меню.

+U

Опреснява избраната тема.

+R

Отваря диалоговия прозорец Въвеждане на заглавие.

+D

Изтрива избраната тема.

Insert

Вмъква нова тема.


Клавишни комбинации в областта Мостри на галерията:

Клавишни комбинации

Действие

Home

Преминава към първия елемент.

End

Преминава към последния елемент.

Стрелка наляво

Избира следващия елемент от галерията наляво.

Стрелка надясно

Избира следващия елемент от галерията надясно.

Стрелка нагоре

Избира следващия елемент от галерията нагоре.

Стрелка надолу

Избира следващия елемент от галерията надолу.

Page Up

Превърта с един екран нагоре.

Page Down

Превърта с един екран надолу.

+Shift+Insert

Вмъква избрания обект като свързан обект в текущия документ.

+I

Вмъква копие на избрания обект в текущия документ.

+T

Отваря диалоговия прозорец Въвеждане на заглавие.

+P

Превключва между изглед на темите и изглед на обектите.

Интервал

Превключва между изглед на темите и изглед на обектите.

Enter

Превключва между изглед на темите и изглед на обектите.

Стъпка назад (само в изгледа на обектите).

Превключва обратно към главния изглед.


Избиране на редове и колони в таблица на база от данни (отваря се с клавишите +Shift+F4)

Клавишни комбинации

Действие

Интервал

Превключва дали редът е избран или не, освен когато той е в режим на редактиране.

+интервал

Превключва дали редът е избран или не.

Shift+интервал

Избира текущата колона.

+Page Up

Премества показалеца на първия ред.

+Page Down

Премества показалеца на последния ред.


Клавишни комбинации за графични обекти

Клавишни комбинации

Действие

Изберете лентата с инструменти с F6. Използвайте клавишите Стрелка надолу и Стрелка надясно, за да изберете желаната икона в лентата и натиснете +Enter.

Вмъква графичен обект.

Изберете документа с +F6 и натиснете Tab.

Избира графичен обект.

Tab

Избира следващия графичен обект.

Shift+Tab

Избира предходния графичен обект.

+Home

Избира първия графичен обект.

+End

Избира последния графичен обект.

Esc

Завършва избирането на графични обекти.

Esc (в режим "избиране на манипулатори")

Приключва режима Избиране на манипулатори и връща режима Избиране на обекти.

Стрелка нагоре/надолу/наляво/надясно

Мести избраната точка (функциите за прилепване към мрежата временно се изключват, но точките продължават да прилепват една към друга).

+стрелка нагоре/надолу/наляво/надясно

Мести избрания графичен обект с по един пиксел (в режим „Избиране“).

Преоразмерява графичен обект (в режим „Избиране на манипулатори“).

Върти графичен обект (в режим „Въртене“).

Отваря диалоговия прозорец за свойства на графичен обект.

Активира режима на избиране на възли за избрания графичен обект.

Интервал

Избира възел от графичен обект (в режим „Избиране на възли“) / отказва селекцията.

Избраният възел мига веднъж в секунда.

Shift+интервал

Избира още един възел в режим „Избиране на възли“.

+Tab

Избира следващия възел от графичния обект (режим „Избиране на възли“).

В режим Въртене можете да избирате и центъра на завъртането.

+Shift+Tab

Избира предходния възел от графичния обект (режим „Избиране на възли“).

+Enter

Създава нов графичен обект с подразбиран размер в центъра на текущия изглед.

+Enter върху иконата Избор

Активира първия графичен обект в документа.

Esc

Приключва режима Избиране на възли. След това графичният обект остава избран.

Редактира възел от графичен обект (режим „Редактиране по възли“).

Произволен буквен или цифров клавиш

Ако е избран графичен обект, превключва към режим на редактиране и поставя курсора в края на текста в графичния обект. Вмъква се печатаем знак.

докато създавате или мащабирате графичен обект

Позицията на центъра на обекта се фиксира.

Клавиш Shift при създаване или мащабиране на графичен обект

Съотношението между ширината и височината на обекта се фиксира.


Моля, подкрепете ни!