Търсене на запис

При формулярите и таблиците в бази от данни можете да търсите конкретни стойности в полетата с данни, списъчните полета и полетата за отметки.

За достъп до тази команда...

Икона Търсене на запис в лентите „Данни от таблица“ и „Проектиране на формуляр“.

Икона „Търсене на запис“

Търсене на запис


Когато претърсвате таблица, се претърсват полетата с данни на текущата таблица. Когато претърсвате формуляр, търсенето е в полетата с данни на таблицата, свързана с формуляра.

tip

Описаното тук търсене се извършва от LibreOffice. Ако желаете да търсите в базата от данни чрез сървъра за SQL, трябва да използвате иконата Филтри, основани на формуляр от лентата Формуляр.


Функцията за търсене е достъпна и за таблични контроли. Когато я извикате от таблична контрола, можете да търсите във всяка колона от нея, която съответства на колоните в свързаната таблица на базата от данни.

Търсене за

Задава вида на търсенето.

Текст:

Въведете търсения израз в полето или го изберете от списъка. Текстът под курсора вече е копиран в комбинираното поле Текст. Обърнете внимание, че при стартиране на търсене от формуляр не могат да се обработват табулатори и знаци за нов ред.

Търсените изрази се помнят, докато е отворен документът с таблицата или формуляра. Ако сте търсили няколко пъти и искате да повторите някой от търсените изрази, можете да го изберете от комбинираното поле.

Съдържанието на полето е NULL

Указва, че ще бъдат намирани полета, които не съдържат данни.

Съдържанието на полето не е NULL

Указва, че ще бъдат намирани полета, които съдържат данни.

Търсене в

Задава полетата за търсенето.

Формуляр

Задава логическия формуляр, в който желаете да се извърши търсенето.

note

Комбинираното поле Формуляр се вижда само ако текущият документ е формулярен документ с повече от един логически формуляр. То не се появява при търсене в таблици или заявки.


Формулярните документи могат да съдържат по няколко логически формуляра. Това са индивидуални компоненти – формуляри, всеки от които е свързан с таблица.

Комбинираното поле Формуляр съдържа имената на всички логически формуляри, за които съществуват контроли.

Всички полета

Претърсва всички полета. Ако търсите в таблица, ще бъдат претърсени всички полета на таблицата. Ако търсите във формуляр, ще бъдат претърсени всички полета в логическия формуляр (зададен срещу Формуляр). Ако търсите в таблична контрола, ще бъдат претърсени всички колони, свързани с валидни полета на базата от данни.

Обърнете внимание, че полетата на текущия логически формуляр може да не са идентични с полетата на формулярния документ. Ако формулярният документ съдържа полета, които сочат към няколко източника на данни (т.е. няколко логически формуляра), настройката Всички полета означава търсене само в полетата, свързани с източниците на данни във формулярния документ.

Едно поле

Претърсва зададено поле на база от данни.

Настройки

Определя настройките за управление на търсенето.

Позиция

Задава отношението между търсения израз и съдържанието на полето. Налице са следните възможности:

Position

Description

където и да е в полето

Намират се всички полета, съдържащи търсения израз някъде в себе си.

в началото на полето

Намират се всички полета, съдържащи търсения израз в началото си.

в края на полето

Намират се всички полета, съдържащи търсения израз в края си.

цяло поле

Намират се всички полета, чието съдържание съвпада изцяло с търсения израз.


note

Ако е отметнато полето Израз със заместители, тази функция не е достъпна.


Прилагане на формат за полета

Указва, че при търсене в текущия документ се имат предвид всички формати на полета. Форматите на полета са всички видими формати, създадени чрез следните възможности:

  1. свойства на полета в режим на проектиране на таблица,

  2. форматиране на колони в изгледа на източниците на данни,

  3. свойства на контроли във формуляри.

Ако е отметнато полето Прилагане на формат за полета, изгледът на таблица или формуляр в източник на данни се претърсва чрез зададеното там форматиране. Ако полето не е отметнато, базата от данни се претърсва чрез зададеното в самата нея форматиране.

Пример:

Нека имате поле за дата, което в базата от данни се съхранява с формат „ДД.ММ.ГГ“ (например 17.02.65). Форматът на стойността е променен в изгледа за източник на данни на „ДД МММ ГГГГ“ (17 фев 1965). В този пример записът, съдържащ датата 17 февруари, ще бъде намерен само ако е включен режимът Прилагане на формат за полета:

Прилагане на формат за полета

Израз за търсене

вкл.

Намира се „Фев“, но не и „2“.

изкл.

Намира се „2“, но не и „Фев“.


Препоръчително е винаги да търсите с форматиране на полетата.

Следващите примери показват възможни проблеми при търсене без форматиране на полетата. Те зависят от използваната база от данни и се случват само при определено подразбирано вътрешно форматиране:

Резултати от търсенето

Причина

„5“ връща „14:00:00“ като час.

Полетата за час не са дефинирани за бази от данни на dBASE и трябва да бъдат симулирани. Вътрешното представяне на часа „14:00:00“ е 5.

„00:00:00“ намира всички записи със стандартно поле за дата.

Базата от данни съхранява стойността на датата вътрешно чрез комбинирано поле за дата и час.

„45,79“ не намира „45,79“, макар че в Позиция сте избрали цяло поле.

Показаната стойност не съответства на вътрешно съхраняваната. Например, ако в базата от данни се съхранява стойността „45,789“ като поле от тип „Number/Double“ и форматирането при изобразяване показва само два дробни знака, „45,79“ ще бъде намерено само при търсене с форматиране на полетата.


В този случай под „стандартно форматиране“ разбираме форматирането на вътрешно съхраняваните данни. То не винаги е видимо за потребителя, особено ако се използва за симулиране на типове данни (например полета за час в dBASE). Това зависи от използваната база от данни и конкретния тип данни. Търсенето с форматиране на полетата е подходящо, ако желаете да търсите само това, което е действително изписано на екрана. Това включва полетата за дати, часове и числа от типове Date, Time, Date/Time и Number/Double.

Търсене без Прилагане на формат за полета обаче е подходящо за по-големи бази от данни, когато няма проблеми с форматирането, понеже е по-бързо.

Ако претърсвате стойности на полета за отметка с включено Прилагане на формат за полета, ще получите „1“ за отметнати полета, „0“ за неотметнати и празен низ за неопределени (трипозиционни) полета за отметка. Ако търсенето е без Прилагане на формат за полета, ще виждате зависими от езика подразбирани стойности „TRUE“ или „FALSE“.

Ако претърсвате списъчни полета с Прилагане на формат за полета, ще намирате текста, показан в списъчните полета. Ако не използвате Прилагане на формат за полета, ще намирате съдържанието, съответстващо на стандартния формат на полетата.

Зачитане на регистъра

Указва, че малките и главните букви са от значение по време на търсенето.

Търсене назад

Указва, че търсенето ще протича в обратна посока, от последния към първия запис.

От началото/От края

Рестартира търсенето. Търсенето напред започва отново от първия запис. Търсенето назад започва отново от последния запис.

Израз със заместители

Можете да използвате следните заместители:

Заместители

Значение

Пример

?

за точно един произволен знак

„?иск“ намира „диск“

„Д?ян“ намира например „Деян“ и „Диян“

*

за 0 или повече произволни знаци

„*-*“ намира „гама-лъчи“ и „CD-ROM“

„П*ов“ намира всички стойности, започващи с „П“ и завършващи с „ов“ (например Петров, Петков, Павлов)


Ако желаете да търсите самите знаци ? или *, поставете пред тях обратно наклонена черта: „\?“ или „\*“. Това е необходимо само ако е отметнато полето Израз със заместители. Когато то е празно, заместващите знаци се обработват като обикновените.

Регулярен израз

Указва търсене с регулярни изрази. Същите регулярни изрази, които се поддържат тук, се поддържат и в LibreOfficeдиалоговия прозорец Търсене и замяна.

Търсенето с регулярни изрази предлага повече възможности от това със заместители. Ако търсите чрез регулярни изрази, следните знаци съответстват на тези от търсенето със знаци – заместители:

Търсене чрез изрази със заместители

Търсене чрез регулярни изрази

?

.

*

.*


Търсене по подобие

Служи за търсене на текстове, подобни на указания в полето Търсене. Отметнете това поле, после щракнете върху бутона Подобие по, за да зададете настройките за подобие.

Зачитане ширината на знаците (само ако са разрешени азиатските езици)

Разграничава формите с половин ширина и пълна ширина на знаците.

Подобно звучене (японски) (само ако са разрешени азиатските езици)

Позволява ви да зададете настройките за търсене на подобни означения в японски текст. Отметнете това поле, после щракнете върху бутона Звуци, за да уточните настройките за търсене.

Задава настройките за търсене на подобни означения в японски текст.

Третиране като равни

Задава кои знаци да се третират като еднакви при търсене.

Игнориране

Задава кои знаци да се игнорират.

Състояние

Редът Състояние показва записите, получени от търсенето. Ако търсенето достигне края (или началото) на таблица, автоматично продължава в другия й край.

В много големи бази от данни намирането на записа при търсене назад може да заеме известно време. В този случай лентата на състоянието ви информира, че записите все още се броят.

Търсене/Отказ

Ако търсенето завърши успешно, съответното поле в таблицата ще бъде откроено. Можете да продължите търсенето, като натиснете отново бутона Търсене. Можете да прекратите започнало търсене, като щракнете върху бутона Отказ.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец. Настройките на последното търсене ще се пазят, докато затворите LibreOffice.

Ако са отворени няколко таблици или формуляри, можете да зададете различни настройки за търсене във всеки документ. Когато затворите документите, се запазват настройките за търсене само на този, който е бил затворен последен.

Моля, подкрепете ни!