Помощник за комбинирано/списъчно поле

Ако вмъкнете в документ комбинирано или списъчно поле, автоматично се стартира помощник. Той ви позволява да зададете интерактивно каква информация да се показва.

За достъп до тази команда...

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни.


Икона Бележка

Чрез иконата Помощници - вкл./изкл. можете да забраните автоматичното стартиране на помощника.


Помощниците за комбинирани и за списъчни полета се различават помежду си в последната стъпка заради спецификата на съответните контроли:

Списъчни полета

При списъчните полета потребителят избира една позиция от списък с възможности. Елементите на списъка се съхраняват в таблица на базата от данни и не могат да бъдат променяни през списъчното поле.

По принцип таблицата в базата от данни, която съдържа видимите елементи от списъка във формуляра не е същата таблица, върху която е базиран формулярът. Списъчните полета във формуляр работят чрез връзки между таблиците, т.е. в таблицата на формуляра (таблицата със стойности) се намират препратки към видимите записи от списъка, а когато потребителят избере запис от списъка и съхрани избора си, той също се запазва като препратка. Чрез стойностите – препратки списъчните полета могат да показват данни от таблица, свързана с тази на текущия формуляр. Затова помощникът за списъчно поле позволява свързване на две таблици в база от данни, така че списъчното поле да може да показва подробен списък със стойностите на колона от таблица, различна от тази на формуляра.

Желаното поле се търси по име (ControlSource) в другите таблици, след което списъкът се попълва по съответния начин. Ако не бъде намерено поле с даденото име, списъкът ще остане празен. Когато списъчно поле съдържа свързани колони, ще бъде използвана първата колона от другата таблица без предварително запитване.

Ако например имате таблица с артикули, която съдържа номер на доставчик, списъчното поле може да използва връзката „Номер на доставчик“, за да показва името на доставчика от таблицата с доставчици. В страницата Свързани полета от помощника ще бъдете запитани за необходимите за тази връзка настройки.

Комбинирани полета

В случая на комбинираните полета потребителите могат да изберат една възможност от списък или сами да въведат текст. Елементите, които се предлагат в списъка за избор, може да идват от произволна таблица в базата от данни. Елементите, които потребителите избират или въвеждат, могат да се съхраняват както само във формуляра, така и в базата от данни. Във втория случай те ще бъдат записани в таблицата, върху която е базиран формулярът.

Комбинираните полета могат да показват данни от всяка таблица. Не е необходима връзка между таблицата на текущия формуляр и таблицата, чиито стойности ще се показват в комбинираното поле (таблицата на списъка). Комбинираните полета не работят с връзки между таблиците. Ако потребителят въведе или избере стойност и я запише, в таблицата на формуляра се запазва действителната визуализирана стойност. Тъй като няма връзка между таблицата на формуляра и таблицата на списъка, тук не се показва страницата Свързани полета.

При списъчните полета избирате елементи от списък, като те се съхраняват в таблицата на списъка. При комбинираните полета можете да добавяте свой текст, който се запазва в таблицата на текущия формуляр (таблицата със стойности). За тази цел помощникът за комбинирано поле завършва със страницата Обработка на данните, която липсва за списъчните полета. В нея можете да укажете дали и къде въведеният текст да се записва в таблицата със стойности.

Помощник за табличен елемент/списъчно поле/комбинирано поле: данни

Изберете източника на данни и таблицата, на която съответства полето от формуляра. Ако вмъкнете поле в документ, който вече е свързан с източник на данни, тази страница става невидима.

Помощник за комбинирано/списъчно поле: избор на таблица

Задава таблица измежду наличните в базата от данни, съдържаща полето, чието съдържание трябва да бъде показано като елементи на списъка.

Помощник за комбинирано/списъчно поле: избор на поле

Изберете полето с данни от избраната в предишната страница таблица, чието съдържание трябва да се полазва в списъка на комбинираното поле.

Помощник за списъчно поле: свързани полета

Отчита през кои полета са свързани таблицата със стойности и таблицата на списъка.

Помощник за комбинирано поле: поле от БД

При комбинираните полета можете или да запазвате стойността в поле в базата от данни или да я показвате във формуляр.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Моля, подкрепете ни!