Помощник за табличен елемент

Ако вмъкнете в документа таблична контрола, автоматично се стартира помощникът за таблична контрола. В него можете да зададете интерактивно каква информация да се показва в контролата.

За достъп до тази команда...

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Още контроли, после върху иконата Таблична контрола и плъзнете с мишката, за да създадете поле.


Икона Бележка

Чрез иконата Помощници - вкл./изкл. можете да забраните автоматичното стартиране на помощника.


Помощник за табличен елемент/списъчно поле/комбинирано поле: данни

Изберете източника на данни и таблицата, на която съответства полето от формуляра. Ако вмъкнете поле в документ, който вече е свързан с източник на данни, тази страница става невидима.

Помощник за табличен елемент: избор на полета

Задава кои полета да се показват в табличната контрола.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Моля, подкрепете ни!