Общи

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на формуляр - Общи.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Свойства на формуляр - раздел Общи.


Формулярът представлява текстов документ или електронна таблица с различни формулярни контроли. Ако създавате формуляр за уебстраница, потребителят ще може да въвежда данни в него и да ги изпраща през Интернет. Данните от контролите във формуляра се предават към сървър със зададен URL адрес и могат да бъдат обработвани от сървъра.

Име

Задава име за формуляра. То се използва за идентифицирането му в навигатора за формуляри.

URL

Задава URL, към който да се предадат данните от попълнения формуляр.

Рамка

Определя рамката – назначение, в която да се зареди URL.

Ако щракнете върху полето, можете да изберете от списъка възможност, която указва в коя рамка да се зареди следващият документ. Възможни са следните алтернативи:

Стойност

Значение

_blank

Следващият документ се създава в нова празна рамка.

_parent

Следващият документ се създава в родителската рамка. Ако няма такава, документът се създава в същата рамка.

_self

Следващият документ се създава в същата рамка.

_top

Следващият документ се създава в прозорец от най-горно ниво, т.е. най-външната рамка в йерархията. Ако текущата рамка е такъв прозорец, документът се създава в нея.


Вид на подаването

Задава метода за прехвърляне на информацията от попълнения формуляр.

При метода „Get“ данните от всяка контрола във формуляра се предават като променлива от обкръжението. Те се добавят към URL адреса във вида „?Control1=Content1&Control2=Content2&...“. Знаковият низ се анализира от програма в сървъра на получателя.

При метода „Post“ от съдържанието на формуляра се създава документ, който се изпраща към указания URL адрес.

Кодиране при подаване

Задава типа кодиране за прехвърлянето на данните.

Прехвърляне на данни за контролите

Когато се изпраща формуляр, се взимат предвид всички контроли, налични в LibreOffice. Предават се имената на контролите и съответните им стойности, когато има такива.

Данните, предавани във всеки от случаите, зависят от съответната контрола. За текстови полета се предават видимите въведени стойности. За списъчни полета се предават избраните елементи. За полета за отметка и бутони за избор се предават свързаните с тях отправни стойности, ако съответните полета са активирани.

Начинът на предаване на тази информация зависи от избрания метод за прехвърляне (Get или Post) и кодирането (URL или Multipart). Ако например са избрани методът Get и кодиране URL, се изпращат двойки стойности от вида <име>=<стойност>.

Освен контролите, разпознавани в HTML, LibreOffice предлага и други. Трябва да отбележим, че за полета със специфичен числов формат не се предават видимите стойности, а фиксираните подразбирани формати. Следващата таблица показва как се предават данните от специфичните за LibreOffice контроли:

Контрола

Двойка стойности

Числово поле, поле за валута

Десетичният разделител винаги се показва като точка.

Поле за дата

Датата се изпраща във фиксиран формат (ММ-ДД-ГГГГ), независимо от локалните настройки на потребителя.

Поле за час

Часът се изпраща във фиксиран формат (ЧЧ:ММ:СС), независимо от локалните настройки на потребителя.

Поле с маска

Стойностите на полетата с маска се изпращат като при текстовите полета – изпраща се стойноста, видима във формуляра.

Таблична контрола

От табличните контроли винаги се предават отделните колони. Изпращат се името на контролата, името на колоната и стойността на колоната. Например чрез метода Get с кодиране URL предаването се извършва във формата <име на табличната контрола>.<име на колоната> = <стойност>, като стойността зависи от колоната.


Моля, подкрепете ни!