Общи

В раздела Общи можете да зададете общите свойства на контрола от формуляр. Тези свойства се различават според вида на контролата. Не всички от изброените по-долу свойства са налице за всички контроли.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на контрола - Общи.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Контрола - раздел Общи.


note

Ако експортирате текущия документ – формуляр във формат HTML, се експортират подразбираните, а не текущите стойности на контролите. Подразбираните стойности се определят – според вида на контролата – от свойството Стойност по подразбиране (например за текстови полета), Състояние по подразбиране (за полета за отметка и бутони за избор) и Избор по подразбиране (за списъчни полета).


URL

Въведете URL адрес за бутон от тип Отваряне на документ или уебстраница в полето URL. Адресът ще бъде отворен, когато щракнете върху бутона.

Ако поставите курсора на мишката върху бутона в потребителски режим, URL адресът се показва като разширена подсказка, стига да не е въведен друг помощен текст.

URL на помощта

Задава етикет на пакет чрез синтаксиса на URL, който сочи към документ с помощна информация и може да се задейства с командата за помощ на контролата. Потребителят може да отвори помощта, като фокусира полето на контролата и натисне F1.

Автопопълване

Тя показва списък с въвеждани преди това данни, когато започнете да въвеждате в полето.

Брой редове

За комбинирани полета със свойството „Падащ списък“ можете да задавате колко реда да се показват в падащия списък. За полета без настройката Падащ списък изобразяването ще бъде определено въз основа на размера на полето и на шрифта.

Бутон - брояч

Числовите полета, както и полетата за валута, дата и час могат да бъдат поставяни във формуляра като броячи.

Валутен символ

В поле за валута можете да дефинирате символа за валутата, като въведете знак или низ в свойството „Валутен символ“.

Вид на текста

Позволява ви да ползвате знаци за нов ред и форматиране в контрола от рода на текстово поле или поле за етикет. За да въведете ръчно нов ред, натиснете клавиша Enter. За да въвеждате форматиран текст, изберете „На няколко реда с форматиране“.

warning

Ако изберете типа текст „На няколко реда с форматиране“, не можете да обвържете тази контрола с поле в база от данни.


note

Това свойство се нарича „Многоредов вход“, когато става дума за текстова колона от таблична контрола.


Видим

Определя дали контролата се вижда в работен режим. В режим на проектиране контролите винаги са видими.

Обърнете внимание, че ако това свойство има стойност „Да“ (както е по подразбиране), това не означава непременно, че контролата ще се вижда на екрана. При определяне на видимостта ѝ се прилагат и други ограничения. Например контрола, поставена в скрит раздел в Writer, няма да се вижда никога, поне докато самият раздел не стане видим.

Ако свойството има стойност „Не“, контролата ще бъде винаги скрита в работен режим.

По-старите версии на OpenOffice.org до 3.1 ще пренебрегват без предупреждение това свойство при отваряне на документи, в които то се използва.

Видим размер

Задава размера на плъзгащия се бутон в „мерни единици на стойността“. Например при стойност („Максимална стойност“ минус „Минимална стойност“) / 2 бутонът ще заема половината от лентата.

Ако зададете стойност 0, ширината на плъзгащия се бутон ще бъде равна на височината му.

Височина

Определя височината на контролата.

Височина на редове

При таблични контроли можете да въведете стойност за височината на редовете на таблицата. Ако желаете, можете да въведете стойност, последвана от валидна мерна единица, например 2 см.

Вкл./изкл.

Указва дали бутонът се държи като бутон за включване и изключване. Ако зададете на Вкл./изкл. стойност „Да“, можете да превключвате между състоянията „избран“ и „не избран“, като щракнете върху бутона или натиснете клавиша Интервал, докато бутонът е фокусиран. Бутоните в състояние „избран“ изглеждат „натиснати“.

Голяма стъпка

Задайте стойността, която да се прибави или извади, когато потребителят щракне извън бутона в лентата на плъзгача.

Графика

Бутоните с изображение имат свойство „Графика“. Свойството „Графика“ задава пътя и името на файла, който желаете да се изобразява върху бутона. Ако изберете графичен файл с бутона ..., пътят и името автоматично ще се изпишат в текстовото поле.

Групов избор

Позволява избирането на повече от един елемент в списъчно поле.

Дата по подразбиране

Задава подразбираната дата.

Действие

Можете да използвате действията за навигация, за да създадете свои собствени бутони за навигация в база от данни.

Следващата таблица описва действията, които можете да припишете на бутон:

Действие

Описание

Няма

Не се извършва действие.

Подаване на формуляра

Изпраща данните, въведени в останалите полета на контроли от текущия формуляр, към адреса, зададен в Свойства на формуляр, в областта URL.

Когато експортирате PDF файл, въведете URL в полето на свойството „URL“ на формуляра.

Изчистване на формуляра

Изчиства настройките на останалите полета на контроли до подразбираните стойности: Състояние по подразбиране, Избор по подразбиране, Стойност по подразбиране.

Отваряне на документ/уебстраница

Отваря URL, зададен в свойството URL. Можете да използвате свойството Рамка, за да зададете рамка – местоназначение.

Първи запис

Насочва текущия формуляр към първия запис.

Предишен запис

Насочва текущия формуляр към предишния запис.

Следващ запис

Насочва текущия формуляр към следващия запис.

Последен запис

Насочва текущия формуляр към последния запис.

Съхраняване на запис

Съхранява текущия запис, ако е нужно.

Отмяна на въвеждане

Отменя промените в текущия запис.

Нов запис

Насочва текущия формуляр към вмъкнатия ред.

Изтриване на запис

Изтрива текущия запис.

Опресняване на формуляра

Презарежда най-скоро записаната версия на текущия формуляр.


Действия върху запис

Указва скриване или показване на елементите за действия в избрана лента Навигация. Елементите за действия са следните: Запазване на запис, Отмяна, Нов запис, Изтриване на запис, Опресняване.

Дробни позиции

В числови и валутни полета можете да задавате броя на цифрите, показвани вдясно от десетичната запетая.

Елементи на списъка

Моля, обърнете внимание на съветите относно управлението с клавиатура.

Предварително зададеният подразбиран елемент от списъка се въвежда в полето Избор по подразбиране.

note

Забележете, че елементите от зададения тук списък се включват във формуляра само ако в раздела Данни за свойството Вид на съдържанието е избрана възможността „Списък на стойностите“.


Ако искате към базата от данни или получателя на уебформуляра да се предават не елементите на списъка, а други стойности, които не се виждат във формуляра, можете да присвоите елементите на списъка на други стойности в списък със стойности. Той се определя в раздела Данни. За Вид на съдържанието изберете настройката „Списък на стойностите“. След това в Съдържание на списъка въведете стойностите, които да бъдат присвоени на съответните видими елементи на списъка във формуляра. За правилно присвояване е важен редът на стойностите в списъка.

note

В документи на HTML елементите от списъка, въведен в раздела Общи съответстват на етикета <OPTION> на HTML, а елементите на списъка със стойности, въведен в раздела Данни срещу Съдържание на списъка, съответстват на етикета <OPTION VALUE=...>.


Закотвяне

Определя къде ще бъде закотвена контролата.

Закъснение

Указва закъснението в милисекунди между повтарящите се събития. Повтарящи се събития възникват, когато щракнете върху бутон със стрелка или фона в лентата на плъзгач или върху бутоните за преминаване към друг запис в лента за навигация и задържите бутона на мишката натиснат известно време. Можете да въведете стойност, последвана от валидна единица за време, например 2 с или 500 мс.

Знак за парола

Ако потребителят въвежда парола, можете да определите какви знаци да се показват вместо въвежданите от него. Срещу Знак за парола въведете ASCII кода на желания знак. Можете да използвате стойности от 0 до 255.

tip

Знаците и ASCII кодовете им са показани в диалоговия прозорец Специален знак (Вмъкване - Специален знак).


Избор по подразбиране

Указва елемента от списъчното поле, който е избран по подразбиране.

За бутон от тип Нулиране елементът Избор по подразбиране дефинира състоянието на списъчното поле в случай че потребителят задейства бутона за нулиране.

За списъчно поле, съдържащо списък от стойности, можете да щракнете върху бутона ..., за да отворите диалоговия прозорец Избор по подразбиране.

В диалоговия прозорец Избор по подразбиране посочете елементите, които желаете да бъдат избрани при отваряне на формуляра.

Име

Всяка контрола има свойство „Име“, чрез което може да бъде идентифицирана. Името се показва в навигатора на формуляри и позволява полето на контролата да бъде цитирано в макрос. Подразбираните настройки включват готово име, образувано от етикета и номера на полето.

note

Ако работите с макроси, уверете се, че имената на контролите са уникални.


Името служи и за групиране на различни контроли, образуващи функционална група, например бутони за избор. За тази цел дайте едно и също име на всички членове на групата – контролите с еднакви имена образуват група. Групираните контроли могат да бъдат обозначени визуално чрез групираща рамка.

Кант

За контроли, които имат рамка, можете да зададете вида на канта чрез свойството „Кант“. Можете да избирате измежду „Без рамка“, „Релефен“ или „Плосък“.

Лента за навигация

Указва дали да се показва лентата Навигация в долния край на табличната контрола. Указва дали да се показва лентата Навигация в долния край на таблични контроли.

Макс. дължина на текста

В текстови и комбинирани полета можете да зададете максималния брой на знаците, които може да въведе потребителят. Ако това свойство не е уточнено, се подразбира стойност нула.

Ако контролата е свързана с база от данни и дължината на текста трябва да се вземе от дефиницията на полето в базата от данни, не трябва да я въвеждате тук. Настройките се взимат от базата от данни само ако свойството не е било изрично дефинирано (състояние „не е дефинирано“).

Максимален час

Определя най-късния час, който потребителят може да въведе.

Максимална дата

Определя най-късната дата, която потребителят може да въведе.

Максимална стойност

За числови и валутни полета можете да задавате максималната стойност, която потребителят може да въведе.

Максимална стойност

Определя максималната стойност на контрола – плъзгач.

Малка стъпка

Задайте стойността, която да се прибави или извади, когато потребителят щракне върху иконата Стрелка в лентата на плъзгача.

Маркер на запис

Указва дали първата колона се показва с етикети на редове, като текущият запис се отбелязва със стрелка.

Маска за редактиране

Задавайки знаков код в поле с маска можете да определите какво е в състояние да въвежда потребителят в съответното поле.

Дължината на маската за редактиране определя възможния брой позиции във въвежданите данни. Ако потребителят въведе знаци, които не съответстват на маската за редактиране, входните данни ще бъдат отхвърлени при напускане на полето. При дефинирането на маската за редактиране можете да ползвате следните знаци:

Знак

Значение

L

Текстова константа. Тази позиция не може да бъде редактирана. Показваният знак ще бъде взет от съответната позиция на маската – образец.

a

Могат да се въвеждат малки и главни букви. Главните букви не се преобразуват в малки.

A

Могат да се въвеждат главни букви. Ако бъде въведена малка буква, тя се превръща автоматично в главна.

c

Могат да се въвеждат малки и главни букви и цифри. Главните букви не се преобразуват в малки.

C

Тук могат да се въвеждат главни букви и цифри. Ако се въведе малка буква, тя автоматично се преобразува до главна.

N

Могат да се въвеждат само цифри от 0 до 9.

x

Могат да се въвеждат всички печатаеми знаци.

X

Могат да се въвеждат всички печатаеми знаци. Ако се въведе малка буква, тя автоматично се преобразува до главна.


Например за маската – образец „__.__.2000“ дефинирайте маска за редактиране „NNLNNLLLLL“, така че потребителят да може да въвежда само четири цифри при въвеждане на дата.

Маска – образец

В полетата с маска можете да зададете маска образец. Тя съдържа начални стойности за формуляра и винаги се вижда след изтеглянето му. Чрез кодовете на знаци в маската за редактиране можете да определите какво потребителят може да въвежда в полето.

note

Дължината на маската – образец трябва да съответства на дължината на маската за редактиране. Ако не е така, маската за редактиране или се отрязва, или се запълва с интервали до края на дължината си.


Мащаб

Преоразмерява изображението, за да го приспособи към размера на контролата.

Минимален час

Определя най-ранния час, който потребителят може да въведе.

Минимална дата

Определя най-ранната дата, която потребителят може да въведе.

Минимална стойност

За числови и валутни полета можете да зададете минимална стойност, така че потребителят да не може да въведе по-малка стойност от нея.

Минимална стойност

Определя минималната стойност на контрола – плъзгач.

Навигация

Указва скриване или показване на навигационните елементи в избрана лента Навигация. Навигационните елементи са следните: Първи запис, Предишен запис, Следващ запис, Последен запис.

Надпис

Свойството „Надпис“ задава надписа на контролата, който се показва във формуляра. То определя видимия надпис или заглавието на колона за поле с данни във формуляри с таблични контроли.

Когато създадете нова контрола, тя по подразбиране се надписва с описанието, зададено в свойството „Име“. Надписът съдържа името на полето на контролата и номера ѝ (например „Бутон 1“). Чрез свойството „Надпис“ можете да зададете друго описание на контролата, така че описанието да отразява функцията ѝ. Променете този елемент, за да припишете на контролата разбираем надпис, който да се показва пред потребителя.

За да създадете заглавие от няколко реда, отворете комбинираното поле чрез бутона Стрелка. Можете да въведете нов ред, като натиснете Shift++Enter.

note

Свойството „Надпис“ се използва само за надписване на елемент от формуляра в интерфейса, видим за потребителя. Ако работите с макроси, имайте предвид, че по време на изпълнение контролата винаги се посочва чрез свойството „Име“.


Обхождане с Tab

Свойството „Обхождане с Tab“ определя дали дадено поле на контрола може да бъде избрано с клавиша Tab. Налице са следните възможности:

Не

При натискане на клавиша Tab фокусът пропуска контролата.

Да

Контролата може да бъде избрана с клавиша Tab.


Ориентация

Превключва между хоризонтална и вертикална ориентация на плъзгач или бутон – брояч.

Падащ списък

Поле със свойството „падащ списък“ има допълнителен бутон със стрелка, който отваря списък с готови стойности за въвеждане при щракване с мишката. В свойството Брой редове можете да зададете колко реда да се показват в падащия списък. Комбинираните полета могат да имат свойството „падащ списък“.

Комбинираните полета, вмъкнати като колони в таблична контрола, по подразбиране винаги имат падащи списъци.

Печата се

Указва дали полето на контролата да присъства в разпечатката на документа.

Плъзгач

Добавя към текстово поле зададения от вас вид лента с плъзгач.

Повтаряне

Указва дали действието на контрола от рода на бутон – брояч се повтаря, когато щракнете върху нея и задържите бутона на мишката натиснат.

Подравняване / Подравняване на графика

Възможностите са подравняване са отляво, отдясно и центрирано. Те са достъпни за следните елементи:

  1. Заглавия на полета за етикет,

  2. Съдържание на текстови полета,

  3. Съдържание на полета от таблица в колоните на таблична контрола,

  4. Графика или текст в бутон.

    note

    Настройката Подравняване за бутоните се нарича Подравняване на графика.


Подразбиран бутон

Свойството „Подразбиран бутон“ указва дали съответният бутон ще бъде задействан, когато натиснете клавиша Return. Ако отворите диалоговия прозорец или формуляра и не предприемете друго действие, бутонът с това свойство ще се подразбира.

note

Това свойство трябва да бъде приписано на един единствен бутон в целия документ.


Когато ползвате уебформуляри, може да срещнете това свойство в маски за търсене. Това са маски за редактиране, съдържащи текстово поле и бутон Вид на подаването. Търсеният текст се задава в текстовото поле, а натискането на бутона стартира търсене. Ако бутонът е зададен като подразбиран, можете да започнете търсене и като просто натиснете Enter след въвеждане на търсения текст.

Поемане на фокуса при щракване

Ако зададете „Да“ за това свойство, бутонът ще се фокусира, когато щракнете върху него.

Позициониране

Указва скриване или показване на позициониращите елементи в избрана лента Навигация. Позициониращите елементи са следните: Етикет на запис, Позиция на запис, Етикет за броя записи, Брой на записите.

ПозицияX

Задава относителната позиция на елемента по X спрямо котвата.

ПозицияY

Задава относителната позиция на елемента по Y спрямо котвата.

Поле за етикет

Задава източника за етикета на контролата. Текстът на полето за етикет ще бъде използван вместо името на полето в базата от данни, например в навигатора за филтри, диалоговия прозорец Търсене и като име на колона в табличния изглед.

За да определите един знак от етикета като мнемонично означение, така че потребителят да може да задейства контролата, като натисне този знак върху клавиатурата, вмъкнете тилда (~) пред съответния знак в етикета.

При работа с бутони за избор като поле за етикет може да се използва само текстът на групираща рамка. Този текст се прилага върху всички бутони за избор от една и съща група.

Ако щракнете върху бутона ... до текстовото поле, ще видите диалоговия прозорец Избор на поле за етикет. Изберете етикет от списъка.

Отметнете полето Без присвояване, за да премахнете връзката между контрола и присвоеното ѝ поле за етикет.

Помощен текст

Позволява въвеждането на помощен текст, който да се показва като подсказка на контролата. Подсказката показва текста в потребителски режим, когато показалецът на мишката застане върху контролата.

За бутоните от тип URL текстът се показва като разширена подсказка вместо URL адреса, зададен в свойството URL.

Помощен текст

Във всяка контрола можете да зададете допълнителна информация или описание. Това свойство помага на програмиста да запише допълнителна информация, която да бъде използвана в програмния код. То може да се използва например за променливи или други параметри за изчисления.

Превъртане с колелцето

Определя дали стойността се сменя, когато потребителят върти колелцето на мишката. Никога: стойността не се променя. При фокус: (по подразбиране) стойността се променя, ако контролата е фокусирана и посочена, когато колелцето се завърти. Винаги: стойността се променя, когато контролата е посочена и колелцето се завърти, независимо къде е фокусът.

Пренасяне по думи

Показва текста на повече от един ред. Позволява ви да ползвате знаци за нов ред в текстово поле, за да можете да въведете няколко реда текст. За да започнете ръчно нов ред, натиснете клавиша Enter.

Разделител за хилядите

В полета за числа и парични суми можете да укажете дали да се показват разделители на хилядите.

Размер на иконите

Указва дали иконите в избрана лента Навигация да са малки или големи.

Разрешен

Ако поле на контрола има свойството „Разрешен“ (Да), потребителят на формуляра може да използва полето. В противен случай (Не) полето е забранено и сиво.

Рамка

Също така, можете да зададете целевата рамка за визуализиране на URL, който се отваря при щракване върху бутон с приписано действие „Отваряне на документ или уебстраница“.

Ако щракнете върху полето, можете да изберете от списъка възможност, която указва в коя рамка да се зареди следващият документ. Възможни са следните алтернативи:

Стойност

Значение

_blank

Следващият документ се създава в нова празна рамка.

_parent

Следващият документ се създава в родителската рамка. Ако няма такава, документът се създава в същата рамка.

_self

Следващият документ се създава в същата рамка.

_top

Следващият документ се създава в прозорец от най-горно ниво, т.е. най-външната рамка в йерархията. Ако текущата рамка е такъв прозорец, документът се създава в нея.


note

Свойството „Рамка“ важи за формуляри във формат HTML, но не и за формуляри към бази от данни.


Ред на обхождане

Свойството „Ред на обхождане“ определя реда, в който се фокусират контролите при натискане на клавиша Tab. Във формуляр, съдържащ няколко контроли, при натискане на Tab фокусът преминава към следващата контрола. Чрез „Ред на обхождане“ можете да зададете реда, в който се премества фокусът.

note

Свойството „Ред на обхождане“ не е достъпно за скрити контроли. Ако желаете, можете да задавате това свойство за бутони с изображения и контроли с изображения, така че да можете да ги избирате с клавиша Tab.


При създаване на формуляр на добавяните към него полета на контроли автоматично се приписват индекси. Всяко следващо получава индекс, по-голям от предходния с 1. Ако промените индекса на някоя контрола, индексите на останалите се обновяват автоматично. Елементите, които не могат да бъдат фокусирани („Обхождане с Tab = Не“) също получават стойности. Тези контроли обаче се пропускат при използване на клавиша Tab.

Освен това можете лесно да зададете индексите на различните контроли в диалоговия прозорец Ред на обхождане.

Само за четене

Свойството „Само за четене“ може да бъде приписвано на всички контроли, в които потребителят може да въвежда текст. Ако присвоите това свойство на поле с изображение, което използва графика от база от данни, потребителят няма да може да вмъква нови графики в базата от данни.

Символ преди числото

Определя дали символът за валута се изписва преди или след числото при използване на полета за валута. По подразбиране символът се показва след числото.

Скриване на избора

Указва дали текстът, избран в контролата, остава избран, когато фокусът я напусне. Ако за Скриване на селекцията зададете „Не“, избраният текст остава избран и когато фокусът вече не е върху контролата, която го съдържа.

Стил

Указва дали полетата за отметка и бутоните за избор се показват релефни (по подразбиране) или плоски.

Стойност

В скрита контрола срещу Стойност можете да въведете наследяваните от нея данни. Те ще бъдат предадени при изпращане на формуляра.

Стойност по подразбиране

Задава подразбираната стойност за полето на контролата. Поразбираната стойност ще бъде въведена например при отваряне на формуляра.

За бутон от тип Нулиране елементът Стойност по подразбиране дефинира състоянието на контролата в случай че потребителят задейства бутона за нулиране.

Стойност по подразбиране

Задава подразбираната стойност за плъзгача.

Строго форматиране

В полетата на контроли, които приемат форматирано съдържание (дата, час и т.н.) може да укажете проверка на форма̀та. Ако бъде активирана функцията за строго форматиране (Да), ще бъдат приемани само разрешените знаци. Например в поле за дата ще бъдат приемани само числа и разделители за дата, а всички букви, въвеждани от клавиатурата, ще бъдат пренебрегвани.

Стъпка за повиш./понижаване

Определя интервалите, добавяни или изваждани при всяко задействане на брояча.

Стъпка на стойността

В броячите за числа или валута можете да задавате интервали за стойността. Ползвайте бутоните със стрелки на брояча, за да увеличавате или намалявате стойността.

Състояние по подразбиране

Указва дали даден бутон за избор или поле за отметка е избрано по подразбиране.

За нулиращ бутон можете да дефинирате състоянието на контролата, в случай че потребителят задейства бутона за нулиране.

При групирани полета за избор състоянието на групата, съответстващо на подразбираното състояние, се определя от свойството „Състояние по подразбиране“.

Текст по подразбиране

Задава подразбирания текст за текстово или комбинирано поле.

Текстовият ред завършва с

При текстови полета можете да избирате кода за край на ред, който да бъде използван при записването на текст в колона на база от данни.

Трипозиционен

Указва дали поле за отметка може да представя и стойности ZERO в свързана база от данни освен стойностите TRUE и FALSE. Тази функция е достъпна само ако базата от данни допуска три състояния: TRUE, FALSE и ZERO.

note

Свойството „Трипозиционен“ може да се задава само за формуляри към бази от данни, не и за формуляри на HTML.


Филтриране/сортиране

Указва скриване или показване на филтриращите и сортиращите елементи в избрана лента Навигация. Филтриращите и сортиращите елементи са следните: Възходящо сортиране, Низходящо сортиране, Сортиране, Автоматичен филтър, Подразбиран филтър, Прилагане на филтър, Нулиране на филтър/сортиране.

Фонов цвят

В повечето контроли можете да задавате фонов цвят на полето. Ако щракнете върху Фонов цвят, ще се отвори списък, в който можете да избирате измежду различни цветове. Възможността „По подразбиране“ означава използване на системната настройка. Ако желаният цвят не е сред изброените, щракнете върху бутона ..., за да зададете цвят в диалоговия прозорец Цвят.

Формат на датата

В полетата за дата можете да определите формата за изписването ѝ.

note

Всички полета с формат (дати, часове, валута, числа) се форматират автоматично с избрания формат в момента, когато ги напуснете, независимо от начина на въвеждане на данните.


Формат на часа

Можете да дефинирате желания формат за изписване на часа.

Форматиране

Задава кода на формат за контролата. Щракнете върху бутона ..., за да изберете код на формат.

Цвят на канта

Задава цвета на канта в контроли, чието свойство „Кант“ има стойност „Плосък“.

Цвят на символите

Определя цвета на символите в контролите, например стрелките в лента с плъзгач.

Час по подразбиране

Задава подразбирания час.

Ширина

Задава ширината на колона в таблична контрола в единиците, зададени в настройките на модула на LibreOffice. Ако желаете, можете да въведете стойност, последвана от валидна мерна единица, например 2 см.

Ширина

Определя ширината на контролата.

Шрифт

За контроли, съдържащи видим текст или надпис, изберете екранния шрифт, който желаете да бъде използван. За да отворите диалоговия прозорец Шрифт, щракнете върху бутона .... Избраният шрифт ще бъде използван за показване имената на контролите и данните в табличните контроли.

Моля, подкрепете ни!