Специални съвети относно табличните контроли

Можете да настроите табличните контроли да показват записите по желания от вас начин. С други думи, можете да посочите полета за изобразяване или редактиране на данни както във формуляр на база от данни.

В таблична контрола са допустими следните полета: текстово поле, поле за дата, час или валута, числово поле, поле с маска, поле за отметка и комбинирано поле. За комбинирани полета с час и дата автоматично се създават по две колони.

Броят на избраните редове, ако има такива, се изписва в скоби след общия брой на записите.

За да вмъкнете колони в таблична контрола, щракнете в заглавията на колоните и отворете контекстното меню. Налице са следните команди:

Вмъкване на колона

Извиква подменю за избиране на поле с данни, което да бъде включено в табличната контрола.

Конфигуриране на табличната контрола чрез плъзгане и пускане: отворете браузъра за източници на данни и плъзнете желаните полета от него върху заглавията на колони в табличната контрола. Ще бъдат създадени колони с подразбираните настройки.

Замяна с

Отваря подменю за избор на поле с данни, което да замени избраното в табличната контрола.

Изтриване на колони

Изтрива избраната в момента колона.

Колона

Отваря диалоговия прозорец за свойствата на избраната колона.

Скриване на колони

Скрива избраната колона. Свойствата й не се променят.

Показване на колони

Извиква подменю, в което можете да изберете кои колони да се покажат отново. За да се покаже само една колона, щракнете върху името ѝ. Ще виждате само първите 16 скрити колони. Ако има повече скрити колони, изберете командата Още, за да извикате диалоговия прозорец Показване на колони.

Още

Извиква диалоговия прозорец Показване на колони.

В диалоговия прозорец Показване на колони можете да изберете кои колони да се показват. Задръжте клавиша Shift или , за да изберете няколко елемента.

Всички

Щракнете върху Всички, ако желаете да се виждат всички колони.

Работа с таблични контроли само с клавиатурата

Ако ползвате само клавиатурата за обхождане на контролите в документа, ще откриете една разлика спрямо другите видове контроли: клавишът Tab не премества курсора в следващата контрола, а в следващата колона на таблицата. Натиснете +Tab, за да преминете към следващата контрола, или Shift++Tab, за да преминете към предходната.

За да преминете в специалния режим за редактиране само с клавиши в таблична контрола:

Формулярът трябва да бъде в режим на проектиране.

  1. Натиснете +F6, за да изберете документа.

  2. Натиснете Shift+F4, за да изберете първата контрола. Ако табличната контрола не е първа, натискайте Tab, докато я изберете.

  3. Натиснете Enter, за да преминете в режим на редактиране. Манипулаторите се показват по-навън от ръбовете на контролата.

  4. В режима на редактиране можете да отворите специфично за него контекстно меню, като натиснете Shift+F10.

  5. Ако желаете да редактирате колони, натиснете Shift+интервал, за да преминете в режим на редактиране на колони. След това можете да подреждате колоните с +клавишите със стрелки. Клавишът Delete изтрива текущата колона.

  6. Натиснете клавиша Esc, за да приключите режима на редактиране.

Моля, подкрепете ни!