Специални свойства на форматирано поле

Форматиране: можете да зададете свойството Форматиране, като щракнете върху бутона ... в реда Форматиране на диалоговия прозорец Свойства: форматирано поле. Ще се покаже диалоговият прозорец Числов формат.

Ако форматираното поле е свързано с текстово поле на база от данни, стойностите в него ще бъдат третирани като текст. Ако форматираното поле е свързано с поле на базата от данни, което може да се показва като число, въвежданите данни се третират като числа. Датите и часовете също се обработват вътрешно като числа.

Минимална стойност и Максимална стойност: можете да въведете минимална и максимална числова стойност за форматирано поле. Тези стойности определят извеждането на съществуващи данни (например, ако минималната стойност е 5, а свързаното поле от БД съдържа стойност 3, ще бъде изведена стойност 5, но стойността в БД няма да бъде променена) и въвеждането на нови данни (например, ако максималната стойност е 10, а вие въведете 20, въведените данни ще бъдат коригирани и в БД ще бъде записано 10). Ако не са попълнени полетата за Минимална стойност и Максимална стойност, няма да бъдат прилагани ограничения. За форматирано поле, свързано с текстово поле на базата от данни, тези две стойности и свойството Стойност по подразбиране не важат.

Стойност по подразбиране: тази стойност се задава по подразбиране за новите записи.

Моля, подкрепете ни!