Контроли за формуляри

Лентата или подменюто Контроли за формуляри съдържа инструменти за създаване на интерактивен формуляр. Чрез тази лента или подменю можете да добавяте контроли към формуляр в текстов документ, електронна таблица, презентация или документ на HTML, например бутон, който стартира макрос.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Контроли за формуляри.

Икона в лентата Вмъкване (може да е необходимо да разрешите иконата, която по начало е невидима):

Икона за избиране

Контроли за формуляри


note

В документите с формуляри на XML (XForms) се използват същите контроли.


За да създадете формуляр, отворете документ и използвайте лентата „Контроли за формуляри“, за да добавите контроли в него. Ако желаете, можете да свържете формуляра с база от данни, така че да можете да я манипулирате чрез контролите.

Формуляр, създаден в документ на HTML, може да се използва за изпращане на данни през Интернет.

За да добавите контрола в документ

  1. В лентата с инструменти Контроли за формуляри щракнете върху иконата на желаната контрола.

  2. После щракнете в документа и плъзнете, за да създадете контролата.

    tip

    За да създадете квадратна контрола, задръжте клавиша Shift, докато плъзгате.


tip

За да добавите във формуляр поле от списъка с полета на таблица или заявка, плъзнете клетка върху формуляра. В текстов документ можете да добавите поле към формуляр и като плъзнете заглавие на колона. За да включите надпис за полето, задръжте клавишите +Shift, докато плъзгате заглавие на колона.


Променяне на контрола

  1. Щракнете с десния бутон върху контролата и изберете Свойства на контрола. Ще се отвори диалогов прозорец, в който можете да задавате свойствата на контролата.

  2. За да зададете клавиш за бърз достъп до дадена контрола, поставете тилда (~) пред съответния знак в надписа ѝ.

  3. Можете да плъзгате и пускате контроли от един документ в друг. Освен това можете да ги копирате и поставяте между документите. Когато вмъкнете контрола от друг документ, LibreOffice анализира източника на данни, както и типа и свойствата на съдържанието, така че да приспособи контролата към логическата структура на документа местоназначение. Например, контрола, показваща съдържанието на адрсния бележник, ще показва същото, след като я копирате в друг документ. Можете да разглеждате тези свойства в раздела Данни на диалоговия прозорец Свойства на формуляр.

Избор

Икона за избиране

Тази икона превключва показалеца на мишката към режим на избиране или изключва този режим. Той служи за избиране на контроли в текущия формуляр.

Режим „Проектиране“

Включва и изключва режима „Проектиране“. Тази функция служи за бързо превключване между режима „Проектиране“ и потребителския режим. Включете, за да редактирате контролите, и изключете, за да ги ползвате.

Икона за режим „Проектиране“

Режим „Проектиране“ - вкл./изкл.

Помощници - вкл./изкл.

Икона за превключване на помощниците за контроли във формуляри

Включва или изключва автоматичните помощници за контроли във формуляр.

Тези помощници ви улесняват във въвеждането на свойствата на списъчни полета, таблици и други контроли.

Проектиране на формуляр

Икона за инструменти за проектиране на формуляри

Отваря лентата с инструменти Проектиране на формуляр.

Поле за етикет

Икона за поле за етикет

Създава поле за показване на текст. Тези полета служат само за показване на предварително зададен текст. В тях не може да се въвежда.

Текстово поле

Икона за текстово поле

Създава текстово поле. Текстовите полета представляват клетки, в които потребителят може да въвежда текст. Във формуляр текстовите полета могат да показват данни или да позволяват въвеждането на нови данни.

Поле за отметка

Икона за поле за отметка

Създава поле за отметка. Полетата за отметки ви позволяват да включвате или изключвате дадена функция във формуляр.

Бутон за избор

Икона за бутон за избор

Създава бутон за избор. Бутоните за избор позволяват на потребителя да избере една измежду няколко възможности. Бутоните за избор с една и съща функционалност имат едно и също име (свойство Име). Обикновено те са групирани чрез групираща рамка.

Списъчно поле

Икона за списъчно поле

Създава списъчно поле. Списъчното поле позволява на потребителите да изберат елемент от списък. Ако формулярът е свързан с база от данни и връзката е активна, след вмъкването на списъчното поле в документа автоматично ще се появи помощникът за списъчно поле. Той ще ви помогне в създаването на списъчното поле.

Комбинирано поле

Икона за комбинирано поле

Създава комбинирано поле. Комбинираното поле е едноредово списъчно поле с падащ списък, от който потребителят да избере възможност. Можете да припишете на комбинираното поле свойство „само за четене“, така че потребителят да не може да въвежда други елементи освен тези от списъка. Ако формулярът е свързан с база от данни и връзката е активна, след вмъкването на списъчното поле в документа автоматично ще се появи помощникът за списъчно поле.

Бутон

Икона за бутон

Създава бутон за натискане. Тази функция може да бъде използвана за изпълняване на команда за зададено събитие, например щракване с мишката.

Върху бутоните можете да поставяте както текст, така и графика.

Бутон с изображение

Икона за бутон с изображение

Създава бутон, показван като изображение. Като изключим графичното представяне, той има същите свойства като „обикновения“ бутон.

Форматирано поле

Икона за форматирано поле

Създава форматирано поле. Форматираното поле е текстово поле, за което можете да задавате ограничителни стойности и формат на въвежданите и извежданите данни.

Форматираното поле има специални свойства (изберете Формат - Контрола).

Поле за дата

Икона за поле за дата

Създава поле за дата. Ако формулярът е свързан с база от данни, стойностите на датата могат да се взимат от базата от данни.

Ако припишете на полето за дата свойството „Падащ списък“, потребителят може да отвори календар, за да избере дата за полето. Това се отнася и за поле за дата в рамките на таблична контрола.

tip

Полетата за дата могат лесно да бъдат редактирани от потребителя чрез клавишите със стрелки нагоре и надолу. В зависимост от позицията на курсора чрез тези клавиши се увеличава или намалява денят, месецът или годината.


Специфични бележки относно полетата за дата.

Числово поле

Икона за числово поле

Създава числово поле. Ако формулярът е свързан с база от данни, числовите стойности във формуляра могат да се взимат от базата от данни.

Групираща рамка

Икона за групираща рамка

Създава рамка за визуално групиране на няколко контроли. Групиращите рамки ви позволяват да групирате бутони за избор в обща рамка.

Ако вмъкнете групираща рамка в документа, ще се стартира помощникът за групиращ елемент, който ви позволява лесно да създадете група от възможности за избор.

Бележка: Когато плъзнете групираща рамка върху съществуващи контроли и след това пожелаете да изберете контрола, трябва първо да отворите контекстното меню на групиращата рамка и да изберете Подреждане - Изнасяне отзад. След това изберете контролата, задържайки .

note

Групиращите рамки имат само визуален ефект. Функционалното групиране на бутоните за избор се извършва чрез задаването на едно и също име в свойството Име на всички бутони за избор от групата.


Поле за час

Икона за поле за час

Създава поле за час. Ако формулярът е свързан с база от данни, стойностите на часа за формуляра могат да се взимат от базата от данни.

tip

Полетата за час могат лесно да бъдат редактирани от потребителя чрез клавишите със стрелки нагоре и надолу. В зависимост от позицията на курсора чрез тези клавиши се увеличава или намалява часът, минутите или секундите.


Поле за валута

Икона за поле за валута

Създава поле за валута. Ако формулярът е свързан с база от данни, съдържанието на полетата за валута във формуляра може да се взимат от базата от данни.

Поле с маска

Икона за поле с маска

Създава поле с маска. За полетата с маска се задава маска за редактиране и маска – образец. Маската за редактиране определя какви данни могат да се въвеждат. Маската – образец определя съдържанието на полето при зареждане на формуляра.

note

Забележете, че полетата с маска не се експортират във формат HTML.


Таблична контрола

Икона за таблична контрола

Създава таблична контрола за изобразяване на таблица от база от данни. Ако създадете нова таблична контрола, ще се покаже помощникът за табличен елемент.

Специална информация относно табличните контроли.

Лента за навигация

Икона за навигационна лента

Създава лента Навигация.

Лентата Навигация позволява обхождане на записите в база от данни или формуляр към база от данни. Контролите в тази лента Навигация работят точно като съответствията си в подразбираната лента Навигация в LibreOffice.

Контрола за изображение

Икона за контрола с изображение

Вмъква контрола с изображение. Тя служи единствено за добавяне на изображения от база от данни. В документа на формуляра щракнете двукратно върху такава контрола, за да отворите диалоговия прозорец Вмъкване на графика и да вмъкнете желаното изображение. Освен това разполагате и с контекстно меню (не и в режима на проектиране) с команди за вмъкване и изтриване на изображението.

Изображенията от база от данни могат да бъдат показвани във формуляр, а ако контролата с изображението не е защитена срещу писане, в базата от данни може да се вмъкват нови изображения. Контролата трябва да е свързана с поле от тип изображение в базата от данни. За тази цел трябва да въведете полето в раздела Данни на прозореца със свойства.

Избор на файл

Икона за избор на файл

Създава бутон, който позволява избиране на файл.

Бутон - брояч

Икона за бутон брояч

Създава бутон - брояч.

Ако добавите бутон - брояч в работен лист на Calc, можете да използвате раздела Данни, за да създадете двупосочна връзка между бутона - брояч и дадена клетка. В резултат когато промените съдържанието на клетката, съдържанието на брояча ще се обнови и обратно – когато промените стойността на брояча, ще се обнови съдържанието на клетката.

Плъзгач

Икона за плъзгач

Създава лента с плъзгач.

Можете да задавате следните свойства на лента с плъзгач:

Име в ПИ

Смисъл

Минимална стойност

Задава минималната височина или минималната ширина на плъзгача.

Максимална стойност

Задава максималната височина или максималната ширина на плъзгача.

Стойност по подразбиране

Задава подразбираната стойност на плъзгача при начално установяване на формуляра.

Ориентация

Задава ориентацията на лентата на плъзгача – хоризонтална или вертикална.

Малка стъпка

Задава минималното разстояние, на което можете да преместите плъзгача в лентата, например като щракнете върху една от стрелките.

Голяма стъпка

Задава голямата стъпка, с която се премества плъзгачът, например когато щракнете в лентата между бутона и някоя от стрелките.

Закъснение

Задава закъснението в милисекунди между събитията, генерирани от плъзгача. Например това е закъснението между щракването върху бутон със стрелка в лентата на плъзгача и задържането на бутона на мишката.

Цвят на символите

Задава цвета на стрелките в лентата на плъзгача.

Видим размер

Задава размера на плъзгащия се бутон в „мерни единици на стойността“. Например при стойност („Максимална стойност“ минус „Минимална стойност“) / 2 бутонът ще заема половината от лентата.

За да направите ширината на плъзгача равна на височината, задайте нула за свойството Видим размер.


В работен лист на Calc можете да използвате раздела Данни в свойствата, за да създадете двупосочна връзка между плъзгач и клетка.

Моля, подкрепете ни!