Показване на функциите за рисуване

Щракнете, за да отворите или затворите лентата Рисунка, чрез която можете да добавяте геометрични фигури, линии, текст и изнесени означения в текущия документ.

Можете да включвате и изключвате лентата Рисунка в документи на Writer или Calc чрез икона от лентата Стандартни.

Икона за показване функциите за рисуване

Показване на функциите за рисуване

tip

Можете да промените кои бутони се виждат в лентите с инструменти. Щракнете с десния бутон върху лента за достъп до командата Видими бутони.


Избор

Икона за избиране

Позволява ви да избирате обекти в текущия документ. За да изберете обект, щракнете върху него със стрелката. За да изберете няколко обекта, плъзнете рамка за избиране около тях. За да добавите обект към селекцията, натиснете Shift и щракнете върху обекта.

Линия

Икона за линия

Чертае права линия там, където плъзнете курсора в текущия документ. За да ограничите наклона на линията до ъгъл, кратен на 45 градуса, задръжте Shift, докато плъзгате.

tip

За да въведете текст върху линия, щракнете двукратно върху нея и наберете или поставете текста. Посоката на текста съответства на посоката, в която сте начертали линията. За да скриет елинията, изберете Невидима в полето Стил на линия от лентата Свойства на графичен обект.


Правоъгълник

Икона за правоъгълник

Чертае правоъгълник, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да разположите единия ъгъл на правоъгълника, и плъзнете до желания размер. За да начертаете квадрат, задръжте Shift, докато плъзгате.

Елипса

Икона за елипса

Чертае елипса, зададена чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да бъде елипсата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете кръг, задръжте Shift, докато плъзгате.

Многоъгълник

Икона за многоъгълник

Чертае линия, образувана от поредица от отсечки. Плъзнете, за да начертаете отсечка, щракнете, за да посочите крайната точка на отсечката, след което плъзнете, за да нарисувате нова отсечка. Щракнете двукратно, за да завършите чертането на линията. За да създадете затворена фигура, щракнете двукратно върху началната точка на линията.

Задръжте клавиша Shift по време на чертането на многоъгълник, за да чертаете отсечки под ъгли, кратни на 45 градуса.

Режимът Редактиране по възли ви позволява интерактивно да променяте отделните върхове на многоъгълника.

Крива

Икона за крива

Чертае плавна крива на Безие. Щракнете на мястото, където желаете да започва кривата, плъзнете, отпуснете бутона, след което поставете курсора там, където желаете да завършва кривата, и щракнете. За да добавите права отсечка към кривата, преместете показалеца на мишката и щракнете отново. За да завършите кривата, щракнете двукратно. За да създадете затворена фигура, щракнете двукратно върху началната точка на кривата. Огъването на кривата зависи от разстоянието, на което плъзгате.

Рисувана крива

Икона за рисувана крива

Рисува линия с произволна форма там, където плъзгате с мишката в документа. За да завършите линията, отпуснете бутона на мишката. За да нарисувате затворена фигура, отпуснете бутона, докато курсорът е близо до началната точка на линията.

Дъга

Икона за дъга

Чертае дъга в текущия документ. За да начертаете дъга, плъзнете елипса с желания размер и щракнете, за да разположите началната точка на дъгата. Преместете курсора там, където искате да завършва дъгата, и щракнете. Не е необходимо щракването да е върху елипсата. За да начертаете дъга от окръжност, задръжте Shift, докато плъзгате.

Елиптичен сектор

Икона за елиптичен сектор

Чертае в текущия документ запълнена фигура, оградена с дъга от елипса и два радиуса. За да начертаете сектор от елипса, плъзнете елипса с желания размер и щракнете, за да разположите първия радиус. Преместете показалеца на мишката на мястото на втория радиус и щракнете. Не е необходимо щракването да е върху елипсата. За да начертаете кръгов сектор, задръжте Shift, докато плъзгате.

Кръгов сегмент

Икона за кръгов сегмент

Чертае в текущия документ запълнена фигура, оградена с дъга от окръжност и хорда. За да начертаете кръгов сегмент, плъзнете кръг с желания размер и щракнете върху началото на хордата. Преместете показалеца на мишката в края на хордата и щракнете отново. Не е необходимо щракването да е върху окръжността. За да начертаете сегмент от елипса, задръжте Shift, докато плъзгате.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Анимиран текст

Икона за анимиран текст

Вмъква анимиран текст с хоризонтална посока на текста в текущия документ.

Изнесени означения

Икона за изнесени означения

Чертае линия, завършваща с правоъгълно изнесено означение с хоризонтална посока на текста от посоката, в която плъзнете курсора в документа. За да преоразмерите изнесеното означение, плъзнете някой от манипулаторите му. За да добавите текст, щракнете върху ръба на означението, после въведете или поставете текста. За да превърнете правоъгълно означение в заоблено, плъзнете най-големия ъглов манипулатор, когато курсорът на мишката е ръка.

Основни фигури

Отваря лентата Основни фигури, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за основни фигури

Основни фигури

Фигури - символи

Отваря лентата Фигури - символи, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за фигури - символи

Фигури - символи

Блокови стрелки

Отваря лентата с инструменти Блокови стрелки, от която можете да вмъквате картинки във Вашия документ.

Икона за блокови стрелки

Блокови стрелки

Блоксхема

Отваря лентата с инструменти Блоксхема, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за блоксхеми

Блоксхеми

Изнесени означения

Отваря лентата Изнесени означения, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за изнесени означения

Изнесени означения

Звезди и ленти

Отваря лентата Звезди и ленти, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

Икона за звезди

Звезди

Редактиране по възли

Позволява ви да промените формата на избрания графичен обект.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Fontwork

Отваря диалоговия прозорец Fontwork, чрез който можете да вмъкнете декоративен текст, невъзможен за постигане със стандартно шрифтово форматиране в документа.

Икона за Fontwork

Галерия на Fontwork

От файл

Отваря диалог за избор на файл за вмъкване на изображение в текущия документ.

Икона за изображение

Изображение

Екструдиране - вкл./изкл.

Включва и изключва триизмерните ефекти за избраните обекти.

Икона за включване и изключване на екструдирането

Екструдиране - вкл./изкл.

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езици и локали - Общи.

Вертикални изнесени означения

Икона за вертикални изнесени означения

Чертае линия, завършваща с правоъгълно изнесено означение с вертикална посока на текста от мястото, на което плъзнете курсора в документа. За да преоразмерите изнесеното означение, плъзнете някой от манипулаторите му. За да добавите текст, щракнете върху ръба на означението, после въведете или поставете текста. За да превърнете правоъгълно означение в заоблено, плъзнете най-големия ъглов манипулатор, когато курсорът на мишката е ръка. Достъпно е само при включена поддръжка за азиатски езици.

Вертикален текст

Икона за вертикален текст

Чертае текстово каре с вертикална посока на текста на мястото, на което щракнете или плъзнете в текущия документ. Щракнете някъде в документа, след което въведете или поставете текста. Можете също така да преместите курсора там, където желаете да добавите текста, да плъзнете текстово каре и след това да въведете или поставите текста. Достъпно е само при включена поддръжка за азиатски езици.

Моля, подкрепете ни!