Цифрови подписи

Този раздел съдържа настройките, свързани с експортиране на цифрово подписан PDF.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Цифрови подписи.


Цифровите подписи се използват за удостоверяване, че PDF файлът наистина е създаден от оригиналния автор (т.е. от вас) и не е бил променян от момента на подписването.

Експортирането на PDF с подписи използва ключовете и сертификатите X.509, които вече се съхраняват в подразбираното хранилище за ключове или на смарткарта.

При използване на смарткарта тя трябва да бъде конфигурирана за употреба чрез хранилището за ключове. Това обикновено се прави по време на инсталиране на софтуера ѝ.

Изображение – Настройки за цифров подпис при експортиране на PDF

Сертификат

PDF документите да се подписват с този сертификат

Позволява ви да изберете кой сертификат да се използва за подписване при това експортиране в PDF.

Избор

Отваря диалоговия прозорец Избор на сертификат.

Показват се всички сертификати в избраното хранилище за ключове. Ако то е защитено с парола, ще бъдете запитани за нея. При работа със смарткарта, защитена с PIN, ще трябва да въведете и него.

Изберете сертификата, който да се използва за цифровия подпис на експортирания PDF файл, после натиснете OK.

Всички останали полета в раздела Цифрови подписи стават достъпни само след избиране на сертификат.

Парола за сертификата

Въведете паролата, която защитава частния ключ, свързан с избрания сертификат. Обикновено това е паролата на хранилището за ключове.

note

Ако паролата на хранилището за ключове вече е била въведена в диалога Избор на сертификат, то може вече да е отключено и да не изисква повторното ѝ въвеждане. За всеки случай обаче я въведете.


warning

При използване на смарткарта въведете PIN кода ѝ тук. Някои драйвери за смарткарти изискват въвеждането му отново преди подписване. Това е неудобно, но по този начин работят смарткартите.


Местоположение, Информация за контакт, Причина

Тези три полета ви позволяват при желание да въведете допълнителна информация за цифровия подпис, който ще бъде приложен върху PDF файла (къде, от кого и защо е създаден). Тя ще бъде вградена в съответните полета на PDF и ще е видима за всеки, който преглежда файла. Всяко от полетата може да бъде оставено празно.

Орган за времеви печати

При подписването на PDF от услугата ще бъде получен времеви печат с цифров подпис, който се вгражда в подписа на документа. Този времеви маркер (RFC 3161) ще позволи на всекиго, преглеждащ документа, да провери кога е бил подписан.

Ако не е избран URL на услуга за времеви печати (така е по подразбиране), подписът няма да включва времеви печат, а ще използва текущия час от локалния компютър.

Моля, подкрепете ни!