Позиция

Определя настройките за отстъп, разредка и подравняване на символите за номериране, като номера или водещи символи, в подредени и неподредени списъци.

За достъп до тази команда...


Ниво

Изберете нивото или нивата, които искате да промените. За да приложите настройките върху всички нива, изберете „1 – 10“.

Позиция и разстояния

note

Тази страница показва контролите за позиция, използвани във всички версии на LibreOffice Writer. В някои документи (създадени от други приложения) се използва друг метод за позициониране и разредka. При отваряне на такива документи ще се показват контролите за позиция, документирани в Позиция в стилове за списъци (остаряла).


Подравняване спрямо

Въведете разстоянието от лявото поле на страницата, спрямо което да се подравнява символът за номерация.

Alignment

Задайте подравняването на символите за номериране в списъка. Изберете „Отляво“, за да подравните началото на символа за номериране точно върху позицията „Подравняване спрямо“. Изберете „Отдясно“, за да подравните края на символа с позицията „Подравняване спрямо“. Изберете „Центрирано“, за да центрирате символа около позицията „Подравняване спрямо“.

note

Настройката Подравняване на номерата не променя подравняването на абзаца.


Followed by

Изберете какво да следва след номера: табулатор, интервал, край на ред или нищо.

Табулатор на

Ако изберете табулатор, можете да въведете неотрицателна стойност за позицията му.

Отстъп от

Въведете разстоянието от лявото поле на страницата до началото на всички редове след първия в номерирания абзац.

По подразбиране

Връща подразбираните стойности на отстъпа и разстоянията.

Мостра

Показва мостра на текущия избор.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!