Позиция

Задава отстъпа, разредката и подравняването за списък с номера или водачи.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Водачи и номерация - раздел Позиция.


Ниво

Изберете нивото или нивата, които искате да промените. За да приложите настройките върху всички нива, изберете „1-10“. При номериране на глави можете да избирате само по едно ниво или да използвате „1-10“, за да приложите настройките – с изключение на абзацния стил – върху всички нива.

Позиция и разстояния

note

Тази страница показва контролите за позиция, използвани във всички версии на LibreOffice Writer. В някои документи (създадени от други приложения) се използва друг метод за позициониране и разредka. При отваряне на такива документи ще се показват контролите за позиция, документирани в Позиция в стилове за списъци (остаряла).


Подравняване спрямо

Въведете разстоянието от лявото поле на страницата, спрямо което да се подравнява символът за номерация.

Подравняване на номерата

Задайте подравняването на символите за номериране в списъка. Изберете „Отляво“, за да подравните началото на символа за номериране точно върху позицията „Подравняване спрямо“. Изберете „Отдясно“, за да подравните края на символа с позицията „Подравняване спрямо“. Изберете „Центрирано“, за да центрирате символа около позицията „Подравняване спрямо“.

Икона Бележка

Настройката Подравняване на номерата не променя подравняването на абзаца.


Номерът е следван от

Изберете какво да следва след номера: табулатор, интервал, край на ред или нищо.

Табулатор на

Ако изберете табулатор, можете да въведете неотрицателна стойност за позицията му.

Отстъп от

Въведете разстоянието от лявото поле на страницата до началото на всички редове след първия в номерирания абзац.

По подразбиране

Връща подразбираните стойности на отстъпа и разстоянията.

Мостра

Показва мостра на текущия избор.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!