Персонализиране

Задава настройките за форматиране на подредени или неподредени списъци. Ако искате, можете да прилагате форматиране върху отделни нива от йерархията на списъка.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Водачи и номерация.


Изберете нивото или нивата, които желаете да промените, след което задайте желаното форматиране.

Ниво

Изберете нивото или нивата, за които желаете да задавате настройки за форматиране. Избраното ниво се осветява в мострата.

Номерация

Номер

Изберете схема за номериране на избраните нива.

Избор

Описание

1, 2, 3, ...

Арабски числа

A, B, C, ...

Азбучно номериране с главни букви A – Z
След 26-ия елемент номерацията продължава с AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Азбучно номериране с малки букви a – z
След 26-ия елемент номерацията продължава с aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Римски числа (главни букви)

i, ii, iii, ...

Римски числа (малки букви)

1., 2., 3., ...

Редни числителни

Едно, Две, Три, ...

Бройни числителни

A, .., AA, .., AAA, ...

Азбучно номериране с главни букви A – Z
След 26-ия елемент номерацията продължава с AA, BB, CC, ...

A, .., AA, .., AAA, ...

Азбучно номериране с малки букви a – z
След 26-ия елемент номерацията продължава с aa, bb, cc, ...

Водещ знак

Добавя знак като водещ символ в началото на ред. Изберете тази настройка, използвайте падащото меню Знаков стил, за да изберете знаковия стил на водещия символ, после натиснете бутона Избор, за да отворите диалога „Специални знаци“ и да изберете самия знак.

Графика

Показва изображение вместо водещ знак. Изберете тази настройка и щракнете върху Избор, за да посочите желания файл с изображение. Изображението се вгражда в документа.

Свързана графика

Показва изображение вместо водещ знак. Изберете тази настройка и щракнете върху Избор, за да посочите желания файл с изображение. Изображението се вмъква като връзка към файла.

Няма

Не прилага схема за номериране.


Достъпността на следващите полета зависи от схемата за номериране, избрана в полето Номер.

Започване от

Въведете нов начален номер за текущото ниво.

Преди

Въведете знак или текст, който да се показва пред номера в списъка.

След

Въведете знак или текст, който да се показва след номера в списъка. Ако искате да създадете подреден списък със стила „1.)“, въведете „.)“ в това поле.

Настройки за графика:

Графика

Изберете графиката или посочете графичния файл, който желаете да използвате като знак – водач.

Ширина

Въведете ширина за графиката.

Височина

Въведете височина за графиката.

Запазване на пропорциите

Поддържа съотношението между размерите на графиката.

Подравняване

Изберете настройката за подравняване на графиката.

Моля, подкрепете ни!