Текст

Задава оформлението и свойствата на закотвяне за текст в избрания графичен или текстов обект.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - - Текст.


Текстът се позиционира относително спрямо краищата на графичния или текстов обект.

Текст на графичен обект

Ширина според текста

Разширява обекта хоризонтално до ширината на текста, ако обектът е по-малък от текста.

Височина според текста

Увеличава височината на обекта до тази на текста, ако обектът е по-малък от текста.

Побиране в рамката

Преоразмерява текста, за да запълни цялата област на графичния или текстов обект. Тази контрола е достъпна само ако другите контроли за побиране не са избрани.

Напасване по контура

Приспособява изливането на текста така, че да пасва на контурите на избрания графичен обект.

Текст във фигура

Пренасяне по думи във фигурата

Пренася по думи текста, който добавяте чрез двукратно щракване върху фигурата, така че да се побира в очертанията й.

Напасване на фигурата по текста

Преоразмерява фигура, така че да побере текста, добавен чрез двукратно щракване върху нея.

Разстояние до кантовете

Задайте големината на разстоянието между краищата на графичния или текстов обект и краищата на текста.

Отляво

Въведете големината на разстоянието между левия ръб на графичния или текстов обект и лявата граница на текста.

Отдясно

Въведете големината на разстоянието между десния ръб на графичния или текстов обект и дясната граница на текста.

Отгоре

Въведете големината на разстоянието между горния ръб на графичния или текстов обект и горната граница на текста.

Отдолу

Въведете големината на разстоянието между долния ръб на графичния или текстов обект и долната граница на текста.

Котва на текста

Задайте типа и позицията на котвата.

Поле за графиката

Щракнете върху желаната позиция за котвата на текста.

Пълна ширина

Закотвя текста към пълната ширина на графичния или текстов обект.

Моля, подкрепете ни!