Кодове на числови формати

Кодовете на числови формати могат да съдържат до четири части, разделени с точка и запетая (;).

  1. В числов формат от две части първата част се отнася за положителни и нулеви стойности, а втората – за отрицателни.

  2. Във формат от три части първата част се отнася за положителни стойности, втората – за отрицателни, а третата – за стойността нула.

  3. Можете да присвоявате условия на трите части, така че форматът да се прилага само ако условието е изпълнено.

  4. Четвъртата част се прилага, ако съдържанието не е число, а текст. Съдържанието се представя със знак „на“ (@).

Дробни позиции и значещи цифри

Използвайте нула (0), диез (#) или въпросителна (?) като заместващи знаци за цифри в кодовете на формати. Знакът # означава показване само на значещите цифри, а 0 означава показване на нули, ако числото съдържа по-малко цифри, отколкото са зададени в числовия формат. Знакът ? работи като #, но добавя интервал, за да запази подравняването по десетична запетая, ако има скрита незначеща нула.

Ползвайте въпросителни (?), нули (0) или диези (#), за да представите броя цифри, които да бъдат включени в числителя и знаменателя на дроб. Дробите, които не пасват на дефинирания от вас шаблон, ще бъдат изписвани като числа с плаваща запетая.

Ако число съдържа повече цифри вдясно от десетичния разделител, отколкото са заместващите знаци в числовия формат, числото се закръглява съответно. Ако число съдържа повече цифри вляво от десетичния разделител, отколкото са заместващите знаци в числовия формат, числото се изписва изцяло. Ползвайте следния списък като образец за употреба на заместващите знаци, когато създавате кодове на числови формати:

Заместващи знаци

Обяснение

#

Не се показват допълнителни нули.

?

Показват се интервали вместо допълнителни нули.

0 (нула)

Показват се допълнителни нули, ако числото съдържа по-малко разреди от формата.


Примери

Числов формат

Код на формат

3456,78 като 3456,8

####.#

9,9 като 9,900

#.000

13 като 13,0 и 1234,567 като 1234,57

#.0#

5,75 като 5 3/4 и 6,3 като 6 3/10

# ???/???

,5 като 0,5

0.##

,5 като 0,5   (с два допълнителни интервала в края)

0.???


Разделител на хилядите

В зависимост от настройката за език можете да ползвате запетая, точка или интервал като разделител на хилядите. Също така можете да ползвате разделители, за да скъсите показаното число с по три разреда за всеки разделител. В долните примери за разделител на хилядите е използвана запетая:

Числов формат

Код на формат

15000 като 15 000

#,###

16000 като 16

#,


Включване на текст в кодовете на числови формати

Текст и числа

За да включите текст в числов формат, прилаган върху клетки с числа, оградете го с двойни кавички (") или поставете пред него обратна наклонена черта (\), ако е само един знак. Например, въведете #.# "метра", за да се изпише „3,5 метра“, или #.# \м, за да се изпише „3,5 м“. Ако използвате интервал като разделител на хилядите, за правилен резултат трябва да вмъкнете интервали между кавички в предишните примери: #.#" метра" или #.#\ \м

Текст и текст

За да включите текст в числов формат, прилаган върху клетки, които може да съдържат текст, оградете текста с двойни кавички (" ") и добавете знак „на“ (@). Например, въведете "Общо за "@, за да се изпише „Общо за декември“.

Интервали

За да дефинирате ширината на празно пространство в числов формат чрез знак, въведете долна черта (_), последвана от съответния знак. Ширината на интервала зависи от ширината на избрания от вас знак. Например _M ще вмъкне по-широк интервал от _i.

За да запълните свободно място с даден знак, използвайте звездичка (*), последвана от знака. Например:

*\0

ще покаже числото (0), предхождано от толкова обратни наклонени черти (\), колкото да се запълни ширината на колоната. За счетоводно изписване можете да подравните отляво символа на валутата с формат, подобен на:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Цвят

За да зададете цвета за раздел от код на числов формат, вмъкнете някое от следните имена на цветове, оградено с квадратни скоби [ ]:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Условия

Условни скоби

Можете да дефинирате числов формат така, че да се прилага само при изпълняване на зададено от вас условие. Условията се заграждат в квадратни скоби [ ].

Можете да използвате произволна комбинация от числа и операциите <, <=, >, >=, = и <>.

Например, ако желаете да приложите различни цветове върху различни температурни данни, въведете:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Всички температури под нулата ще са сини, температурите между 0 и 30 °C ще са черни, а по-високите от 30 °C ще са червени.

Положителни и отрицателни числа

За да дефинирате числов формат, който прибавя различен текст към число в зависимост от това дали то е положително, отрицателно или равно на нула, използвайте следния формат:

"плюс" 0;"минус" 0;"нула" 0

Проценти, експоненциален запис и дробно представяне

Проценти

За изписване на числата като проценти добавете знака за процент (%) към числовия формат.

Експоненциален запис

Експоненциалният запис позволява компактно изписване на много големи или много малки числа. Например в експоненциален запис 650000 се записва като 6,5.105, а 0.000065 – като 6,5.10-5. В LibreOffice тези числа се изписват съответно като 6,5E+5 и 6,5E-5. За да създадете числов формат за изписване на числа в експоненциален запис, въведете # или 0, последвана от един от следните кодове: E-, E+, e- или e+. Ако знакът след E или e е пропуснат, той няма да се показва за положителни степенни показатели. За инженерен запис въведете три цифри (0 или #) в цялата част, например: ###.##E+00.

Дробно представяне

За се представи стойност като обикновена дроб, форматът се състои от две или три части: незадължителна цяла част, числител и знаменател. Цялата част и знаменателят са разделени с интервал или произволен текст в кавички. Числителят и знаменателят са разделени с наклонена черта. Всяка от частите може да представлява комбинация от заместващите знаци #, ? и 0.

Знаменателят се изчислява така, че да се получи възможно най-близка стойност на дробта със зададения брой разреди. Например стойността на π (PI) се представя като 3 16/113 с формат:

# ?/???

Вместо заместващи знаци може да се зададе конкретна стойност за знаменател. Например, за да представите приблизително π с число, кратно на 1/16 (т.е. 50/16), използвайте следния формат:

?/16

Кодове на валутни формати

Подразбираният валутен формат в клетките на електронната таблица се определя от регионалните настройки на операционната система. Ако желаете, можете да приложите в клетка валутен символ по ваш избор. Например, въведете #,##0.00 €, за да се изпише 4,50 € (евро).

Освен това можете да зададете локал за валутата, като въведете след символа кода на локал за държавата. Например, [$€-407] означава евро в Германия. За да видите кода на локал за държавата, изберете я в списъка Език от раздела Числа на диалоговия прозорец Форматиране на клетки.

note

Кодовете на формати за валути са във вида [$xxx-nnn], където xxx е символът на валутата, а nnn е кодът на държава. Специалните банкови символи като EUR (за евро) не изискват код на държава. Форматът на валутата не зависи от езика, избран в полето Език.


Формати за дата и час

warning

Microsoft Excel погрешно приема 1900 година за високосна и смята несъществуващия ден 1900-02-29 за валиден при изчисления с дати. Поради това датите преди 1900-03-01 са различни в Excel и Calc.


Формати за дата

За изписване на дни, месеци и години ползвайте следните кодове на числови формати.

warning

Не всички форматиращи кодове имат смисъл за всички езици.


Формат

Код на формат

Месец като 3

M

Месец като 03

MM

Месец като яну-дек

MMM

Месец като януари-декември

MMMM

Първата буква от името на месеца

MMMMM

Ден като 2

D

Ден като 02

DD

Ден като пн-нд

NN or DDD or AAA

Ден като понеделник-неделя

NNN or DDDD or AAAA

Ден, следван от запетая, например „неделя,“

NNNN

Година като 00-99

YY

Година като 1900-2078

YYYY

Седмица от календара

WW

Тримесечие като 1. трим.-4. трим.

Q

Тримесечие като 1-во тримесечие-4-то тримесечие

QQ

Съкращение за ера от японския календар Генгоу, единичен знак (възможни стойности са: M, T, S, H)

G

Ера, съкращение

GG

Ера, пълно име

GGG

Номер на годината в ера, къс формат

E

Номер на годината в ера, дълъг формат

EE или R

Пълно име на ера и година

RR или GGGEE


Изброените по-горе кодове за форматиране работят с вашата езикова версия на LibreOffice. Когато обаче е необходимо да превключите локала на LibreOffice, трябва да знаете кодовете на формати, използвани в другия локал.

Например, ако софтуерът ви е настроен за английски локал и искате да форматирате година с четири цифри, ще въведете YYYY като код на формат. Когато превключите към немски локал, вместо това трябва да използвате JJJJ. В следващата таблица са изброени само локализираните разлики.

Локал

Година

Месец

Ден

Час

Ден от седмицата

Ера

English - en

и всички неизброени локали

Y

M

D

H

A

G

Немски – de

J

T

Нидерландски – nl

J

U

Френски – fr

A

J

O

Италиански – it

A

G

O

X

Португалски – pt

A

O

Испански – es

A

O

Датски – da

T

Норвежки – no, nb, nn

T

Шведски – sv

T

Финландски – fi

V

K

P

T


Въвеждане на дати

За да въведете дата в клетка, използвайте формата на григорианския календар. Например в български локал въведете 1.2.2002 за 2 януари 2002 г.

Всички формати за дата зависят от локала, зададен в - Езици и локали – Общи. Например, ако избраният локал е „Японски“, ще се използва календарът Генгоу. В подразбирания формат за дата на LibreOffice се използва григорианският календар.

За да зададете календарен формат, независим от локала, добавете модификатор в началото на формата за дата. Например, за да изпишете дата по еврейския календар в нееврейски локал, въведете: [~jewish]DD/MM/YYYY.

Указаният календар се експортира към Microsoft Excel с разширен идентификатор на локал (LCID). Разширеният LCID може да се използва и във форматиращия низ. Той ще бъде преобразуван в календарен модификатор, ако се поддържа. Вижте раздела Разширен идентификатор на локал (LCID) по-долу.

Модификатор

Календар

[~buddhist]

Тайландски будистки календар

[~gengou]

Японски календар Генгоу

[~gregorian]

Григориански календар

[~hanja] или [~hanja_yoil]

Корейски календар

[~hijri]

Арабски ислямски календар

[~jewish]

Еврейски календар

[~ROC]

Календар на Република Китай


Формати за час

За изписване на часове, минути и секунди използвайте следните кодове на числови формати:

Формат

Код на формат

Часове като 0-23

H

Часове като 00-23

HH

Часове като 00, надхвърлящи 23

[HH]

Минути като 0-59

M

Минути като 00-59

MM

Минути като 00, надхвърлящи 59

[MM]

Секунди като 0-59

S

Секунди като 00-59

SS

Секунди като 00, надхвърлящи 59

[SS]


note

За да изпишете секундите като дроб, добавете десетичен разделител към кода на числовия формат. Например, въведете HH:MM:SS.00, за да получите изписване като „01:02:03,45“.


Форматите M и MM за минути трябва да се използват заедно с форматите за часове или секунди, за да се избегне объркване с формата за месец.

Ако часът бъде въведен във вида 02:03,45, 01:02:03,45 или 25:01:02, се присвояват следните формати (при положение че не е зададен друг формат за час): MM:SS.00, [HH]:MM:SS.00 или [HH]:MM:SS.

Изписване на числа с местни знаци

Модификатори NatNum

За изписване на числа с местни числови знаци използвайте модификатор [NatNum1], [NatNum2], ..., [NatNum11] в началото на кодовете на числови формати.

За да изписвате числа с думи в различни формати за числа, парични суми и дати, използвайте модификатор [NatNum12] със съответните аргументи в началото на кода на числовия формат. Вижте раздела NatNum12 по-долу.

Модификаторът [NatNum1] винаги използва съответствие между знаците „едно към едно“ за преобразуване на числата в низ, съответстващ на кода на местния числов формат от съответния локал. Останалите модификатори дават различни резултати при използването си с различни локали. Локалът може да бъде езикът и територията, за която е дефиниран кодът на формат или модификатор като [$-yyy], който следва модификатора за местно число. В този случай yyy е шестнайсетичният идентификатор MS-LCID, използван и в кодовете на валутни формати. Например, за да изпишете число с японски къси канджи в американски английски локал, използвайте следния код на числов формат:

[NatNum1][$-411]0

В следващия списък е показан модификаторът [DBNumX] на Microsoft Excel, който съответства на модификатора [NatNum] на LibreOffice. Ако желаете, можете да ползвате модификатор [DBNumX] вместо [NatNum] за съответния локал. Когато е възможно, LibreOffice вътрешно преобразува модификаторите [DBNumX] в модификатори [NatNumN].

Изписването на дати с модификаторите [NatNum] може да има ефект, различен от показването на друг вид числа. Тези ефекти се отбелязват с „CAL: “. Например „CAL: 1/4/4“ означава, че годината се изписва с модификатора [NatNum1], а денят и месецът – с модификатора [NatNum4]. Ако не е зададено „CAL“, форматите за дата за конкретния модификатор не се поддържат.

[NatNum0]

Опитва се да преобразува низ с местни цифри към арабски цифри в код ASCII. Ако цифрите вече са в ASCII, остават в ASCII.

[NatNum1]

Транслитерации

Местни числови знаци

DBNumX

Формат на датата

китайски

китайски знаци в долен регистър

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

японски

къси канджи

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

корейски

корейски знаци в долен регистър

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

иврит

знаци на иврит

арабски

арабско-индийски знаци

тайландски

тайландски знаци

хинди

индийски знаци – деванагари

одия

знаци на одия (ория)

маратхи

индийски знаци – деванагари

бенгалски

бенгалски знаци

панджабски

панджабски знаци (гурмукхи)

гуджарати

знаци на гуджарати

тамилски

тамилски знаци

телугу

знаци на телугу

каннада

знаци на каннада

малаялам

знаци на малаялам

лаоски

лаоски знаци

тибетски

тибетски знаци

бирмански

бирмански (мианмарски) знаци

кхмерски

кхмерски (камбоджански) знаци

монголски

монголски знаци

непалски

индийски знаци – деванагари

дзонгкха

тибетски знаци

фарси

източни арабско-индийски знаци

църковнославянски

кирилски знаци


[NatNum2]

Транслитерации

Местни числови знаци

DBNumX

Формат на датата

китайски

китайски знаци в горен регистър

CAL 2/8/8 [DBNum2]

японски

традиционни канджи

CAL 2/5/5 [DBNum2]

корейски

корейски знаци в горен регистър

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

иврит

номерация на иврит


[NatNum3]

Транслитерации

Местни числови знаци

DBNumX

Формат на датата

китайски

арабски цифри с пълна ширина

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

японски

арабски цифри с пълна ширина

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

корейски

арабски цифри с пълна ширина

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Транслитерации

Местни числови знаци

DBNumX

Формат на датата

китайски

текст в долен регистър

[DBNum1]

японски

съвременен дълъг текст с канджи

[DBNum2]

корейски

официален текст в долен регистър


[NatNum5]

Транслитерации

Местни числови знаци

DBNumX

Формат на датата

китайски

китайски текст в горен регистър

[DBNum2]

японски

традиционен дълъг текст с канджи

[DBNum3]

корейски

официален текст в горен регистър


[NatNum6]

Транслитерации

Местни числови знаци

DBNumX

Формат на датата

китайски

текст с пълна ширина

[DBNum3]

японски

текст с пълна ширина

корейски

текст с пълна ширина


[NatNum7]

Транслитерации

Местни числови знаци

DBNumX

Формат на датата

китайски

къс текст в долен регистър

японски

съвременен къс текст с канджи

корейски

неофициален текст в долен регистър


[NatNum8]

Транслитерации

Местни числови знаци

DBNumX

Формат на датата

китайски

къс текст в горен регистър

японски

традиционен къс текст с канджи

[DBNum4]

корейски

неофициален текст в горен регистър


[NatNum9]

Транслитерации

Местни числови знаци

DBNumX

Формат на датата

корейски

знаци хангъл


[NatNum10]

Транслитерации

Местни числови знаци

DBNumX

Формат на датата

корейски

официален текст с хангъл

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Транслитерации

Местни числови знаци

DBNumX

Формат на датата

корейски

неофициален текст с хангъл


Разширен идентификатор на локал (LCID)

Ако са съвместими, местната номерация и календар се експортират към Microsoft Excel чрез разширен идентификатор на локал (LCID). Разширеният LCID може да се използва и във форматен низ вместо модификатор NatNum.

Разширеният LCID се състои от 8 шестнайсетични цифри: [$-NNCCLLLL], като първите две, NN, са за местните числа, CC – за календар, а LLLL – за кода на LCID. Например стойността [$-0D0741E] ще бъде преобразувана до [NatNum1][$-41E][~buddhist]: тайски числа (0D) с будистки календар (07) в тайски локал (041E).

Местни числа

Първите две цифри, NN, представят вида местни числа:

NN

Числа

Представяне

Съвместим LCID

01

арабски

1234567890

всички

02

Източноарабски

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Персийски

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Деванагари

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

бенгалски

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Панджабски

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

гуджарати

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Ория

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

тамилски

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

телугу

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

каннада

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

малаялам

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

тайландски

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

лаоски

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

тибетски

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

бирмански

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Тигриня

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

кхмерски

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

монголски

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

японски

一二三四五六七八九〇

411

1C

(финансови)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(арабски, пълна ширина)

1234567890

1E

Китайски - опростен

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(финансови)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(арабски, пълна ширина)

1234567890

21

Китайски - традиционен

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(финансови)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(арабски, пълна ширина)

1234567890

24

корейски

一二三四五六七八九0

812

25

(финансови)

壹貳參四伍六七八九零

26

(арабски, пълна ширина)

1234567890

27

Корейски - хангъл

일이삼사오육칠팔구영


Календар

Следващите две цифри, CC, са за кода на календара. Всеки календар е валиден само за някои стойности на LCID.

CC

Календар

Пример (ГГГГ-ММ-ДД)

Поддържани LCID

00

Григориански

2016-08-31

Всички

03

Генгоу

28-08-31

411 (японски)

05

Неизвестен

4349-08-31

Не се поддържа

06 или 17

Хиджра

1437-11-28

401 (арабски - Саудитска Арабия), 1401 (арабски - Алжир), 3c01 (арабски - Бахрейн), 0c01 (арабски - Египет), 801 (арабски - Ирак), 2c01 (арабски - Йордания), 3401 (арабски - Кувейт), 3001 (арабски - Ливан), 1001 (арабски - Либия), 1801 (арабски - Мароко), 2001 (арабски - Оман), 4001 (арабски - Катар), 2801 (арабски - Сирия), 1c01 (арабски - Тунис), 3801 (арабски - ОАЕ), 2401 (арабски - Йемен) и 429 (фарси)

07

Будистки

2559-08-31

454 (лаоски), 41E (тайски)

08

Еврейски

5776-05-27

40D (иврит)

10

Индийски

1938-06-09

Не се поддържа

0E, 0F, 11, 12 или 13

Неизвестен

2016-07-29

Не се поддържа

Не се поддържа

Ханджа

412 (корейски)

Не се поддържа

Република Китай

0105-08-31

404 (китайски - Тайван)


Модификатор NatNum12

За да изписвате числа с думи в различни формати за числа, парични суми и дати, използвайте модификатор [NatNum12] със съответните аргументи в началото на кода на числовия формат.

Общи примери за форматиране с NatNum12

Код за форматиране

Обяснение

[NatNum12]

Изписване като бройно числително: 1 → едно

[NatNum12 ordinal]

Изписване като редно числително: 1 → първи

[NatNum12 ordinal-number]

Изписване като число с означение за поредност: 1 → 1.

[NatNum12 capitalize]

Изписване като бройно числително с главна буква: 1 → Едно

[NatNum12 upper ordinal]

Изписване като редно числително с главни букви: 1 → ПЪРВИ

[NatNum12 title]

Изписване с бройно числително като заглавие на английски: 101 → Сто И Едно

[NatNum12 BGN]

Изписване като парична сума в дадена валута, посочена чрез трибуквения си код по ISO: 1 → един лев

[NatNum12 D=ordinal-number]D" of "MMMM

Изписване на дата на английски във формат „1st of May“

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" of "MMMM, YYYY

Изписване на дата на английски във формат „First of May, Nineteen Ninety-nine“

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Показване на съкратено име на месец с главни букви във формат „ЯНУ-01“

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Показване на име на месец с малки букви във формат „януари“


Други възможни аргументи: „money“ преди трибуквения код за валута, например на английски [NatNum12 capitalize money USD]0.00 ще форматира числото „1.99“ като „One and 99/100 U.S. Dollars“. На български може да се използват аргументите cardinal-masculine, cardinal-feminine и cardinal-neuter за бройни числителни съответно в мъжки, женски и среден род (1 → „един“, „една“ или „едно“), както и ordinal-masculine, ordinal-feminine и ordinal-neuter за съответни редни числителни (1 → „първи“, „първа“ или „първо“).

Кодове на грешки

Ако стойността е извън допустимите граници за избрания формат, се показва следният код на грешка:

#FMT

Моля, подкрепете ни!