OLE обект

Позволява редактирането на избран OLE обект, който е бил вмъкнат с подменюто Вмъкване - OLE обект.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - OLE обект.

От контекстното меню:

Избирайте команди в менюто.


Редактиране

Позволява ви да редактирате избран OLE обект, който сте вмъкнали с командата Вмъкване – OLE обект.

Записване на копие като

Отваря диалога Записване като, за да се запише копие на обекта във файл. Предложеното разширение на файла зависи от типа на OLE обекта.

Моля, подкрепете ни!