Търсене по подобие

Служи за търсене на текстове, подобни на указания в полето Търсене. Отметнете това поле, после щракнете върху бутона Подобие по, за да зададете настройките за подобие.

За достъп до тази команда...


С търсене по подобие можете например да намерите думи, които се различават с два знака от текста в полето Търсене.

Настройки

Задайте критериите, според които се определя дали дадена дума е подобна на израза за търсене.

Размяна на знаци

Въведете броя знаци в търсения текст, които може да са заменени. Например, ако зададете 2 знака, „хотел“ и „петел“ ще бъдат смятани за подобни.

Добавяне на знаци

Въведете максималния брой знаци, с които дадена дума може да надвишава дължината на израза за търсене.

Премахване на знаци

Въведете максималния брой знаци, с които дадена дума може да бъде по-къса от израза за търсене.

Комбиниране

Указва търсене на текст, който отговаря на произволна комбинация от настройките за търсене по подобие.

tip

При използване на „Комбиниране“ резултатите отговарят по-близко на това, което очаква потребителят, гледайки настройките, но може да съдържат фалшиво положителни резултати. При изключено „Комбиниране“ може да се намерят по-малко от очакваните съвпадения, но няма да има фалшиво положителни резултати.


note

Използва се алгоритъм с претеглено разстояние на Левенщайн (WLD, Weighted Levenshtein Distance). Ако „Комбиниране“ не е отметнато, настройките се третират като свързани с изключващо „или“ (строг WLD). Ако „Комбиниране“ е отметнато, настройките се третират като свързани с обикновено „или“ (непрецизен WLD).


warning

Бъдете внимателни, когато използвате Замяна на всички с „Търсене по подобие“. Най-добре е първо да проверите какво ще бъде намерено.


Моля, подкрепете ни!