Печат

Отпечатва текущия документ, селекция или указани от вас страници. Освен това можете да промените настройките за печатане за текущия документ. Настройките за печат може да се различават в зависимост от използваните принтер и операционна система.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Печат.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Печат.

От клавиатурата:

+P

От лентите с инструменти:

Икона за печатане

Печат


Диалоговият прозорец Печат се състои от три главни части: мостра с бутони за навигация, няколко раздела с настройки, специфични за типа на текущия документ, и бутоните Печат, Отказ и Помощ.

Ако просто искате да знаете как да отпечатате документа си, щракнете върху някоя от следващите връзки.

Общо печатане:

По-бързо печатане с опростени данни

Черно-бял печат

Избиране на максималната печатаема област на страница

note

Настройките, зададени от вас в диалоговия прозорец Печат, важат само за текущото задание за печат, което стартирате с щракване върху бутона Печат. Ако желаете да промените някои настройки за постоянно, отворете - LibreOffice (име на приложение) - Печат.


note

Натиснете Shift+F1 или изберете Помощ - Какво е това? и посочете произволен елемент в диалоговия прозорец Печат, за да видите разширен помощен текст.


Мостра

Мострата показва как ще изглежда всеки лист от разпечатката. Можете да прегледате всички листове чрез бутоните под мострата.

Поле за отметка „Мостра“

Включва или изключва показването на мострата за печат.

Поле за навигация на мострата

Въведете в полето номера на страницата, която да се вижда в областта за мостра, или използвайте бутоните със стрелки, за да преглеждате страниците.

🡆 Показва мостра на следващата страница.

Показва мостра на последната страница.

🡄 Показва мостра на предишната страница.

Показва мостра на първата страница.

Общи

В раздела Общи се намират най-важните настройки на печата. Можете да зададете кои части от съдържанието на документа да се отпечатат, както и да изберете принтер и да отворите диалоговия прозорец Настройки на принтера.

Принтер

В списъка са показани инсталираните принтери. Щракнете върху принтера, който да бъде използван за текущото задание за печат.

Състояние

Показва наличността на избрания принтер.

Свойства

Отваря диалоговия прозорец Свойства на принтер. Свойствата на принтера се менят според избрания принтер.

Обхват и копия

Всички страници

Указва отпечатване на целия документ.

Страници

Указва отпечатване само на страниците или кадрите, зададени в полето Страници.

Селекция

Отпечатва само избраните области или обекти в текущия документ.

За да отпечатате диапазон от страници, въведете например 3-6. За да отпечатате единични страници, въведете например 7;9;11. Можете да отпечатате и комбинация от диапазони и единични страници, например 3-6;8;10;12.

Включване

Изберете подмножество от страници за отпечатване. Възможните стойности са:

Страни на хартията

Ако принтерът поддържа двустранен печат, можете да изберете дали да се използва само едната страна на хартията, или и двете.

Брой копия

Въведете броя на копията, които искате да се отпечатат.

Комплектуване

Запазва реда на страниците от оригиналния документ.

Отделни задания за печат при комплектуван печат

Отметнете, за да бъде създадено отделно задание за печат на всяко копие, без да се разчита на принтера да създаде комплектувани копия.

Печат в обратен ред

Отметнете за печат на страниците в обратен ред.

Подредба на страниците

Чрез раздела Подредба на страниците можете да спестите хартия, като отпечатате по няколко страници върху всеки лист. Вие определяте разположението и размера на отпечатваните страници върху физическите листове хартия.

Задайте разположението на страниците, които да се отпечатат върху всеки лист хартия. Мострата показва как ще изглежда всеки от напечатаните листове.

За някои видове документи можете да изберете отпечатване на брошура.

Размер на хартията

Задайте размера хартия, който искате да използвате. Мострата ще покаже как би изглеждал документът на хартия с дадения размер.

Ориентация

Изберете ориентацията на хартията. Възможни стойности са Портрет и Пейзаж.

Страници на лист

Указва отпечатване на няколко страници върху всеки лист хартия.

Изберете колко страници да се отпечатват върху един лист хартия. Когато за брой страници е зададено По избор, се показват следните настройки:

Страници

Задайте броя редове.

на

Задайте броя колони.

Бели полета

Задайте полето между отпечатаните страници и ръба на хартията.

Разстояние

Задайте полето между отделните страници върху всеки лист хартия.

Ред

Изберете реда на отпечатване на страниците.

Кант около всяка страница

Отметнете за отпечатване на кант около всяка страница.

Брошура

Изберете настройката „Брошура“, за да отпечатате документа във формат на брошура.

Отпечатване на брошура

Моля, подкрепете ни!