Настройки на ASCII филтър

Можете да зададете кои настройки, например основен шрифт, език, знаков набор и разделители, да се импортират и експортират в текстов документ. Диалоговият прозорец се появява, когато зареждате ASCII файл с филтъра "Текст с кодировка" или записвате документ за пръв път или под ново име.

За достъп до тази команда...

Меню Файл - Отваряне, избран тип файлове Текст с кодировка.

Меню Файл - Записване като, избран тип файлове Текст с кодировка.


Свойства

Определя настройките за импортиране или експортиране на файла. При експортиране могат да се задават само знаковият набор и знакът - разделител за абзаци.

Знаков набор

Определя знаковия набор за импортиране или експортиране на файла.

Със знак за реда на байтовете

Само за знаковия набор на Уникод, маркерът за ред на байтовете (BOM, byte order mark) е последователност от байтове, използвана за отбелязване кодировката на текстов файл според стандарта Уникод. Присъствието на маркера за ред на байтовете на UTF-8 не е задължително и може да причини проблеми с някои програми, особено стар софтуер, който не е проектиран да работи с UTF-8.

Шрифтове по подразбиране

Задавайки подразбиран шрифт, указвате, че текстът трябва да се изобрази с определен шрифт. Тази настройка е достъпна само при импортиране.

Език

Определя езика на текста, ако все още не е зададен. Тази настройка е достъпна само при импортиране.

Прекъсване на абзац

Определя вида на маркера за край на текстов ред.

CR & LF

Краищата на редове се отбелязват с "Carriage Return" и "Linefeed". Този вариант се подразбира.

CR

Краищата на редове се отбелязват с "Carriage Return".

LF

Краищата на редове се отбелязват с "Linefeed".

Моля, подкрепете ни!