Настройки на ASCII филтър

Можете да зададете кои настройки, например основен шрифт, език, знаков набор и разделители, да се импортират и експортират в текстов документ. Диалоговият прозорец се появява, когато зареждате ASCII файл с филтъра "Текст с кодировка" или записвате документ за пръв път или под ново име.

За достъп до тази команда...

Меню Файл - Отваряне, избран тип файлове Текст с кодировка.

Меню Файл - Записване като, избран тип файлове Текст с кодировка.


Свойства

Определя настройките за импортиране или експортиране на файла. При експортиране могат да се задават само знаковият набор и знакът - разделител за абзаци.

Знаков набор

Определя знаковия набор за импортиране или експортиране на файла.

Шрифтове по подразбиране

Задавайки подразбиран шрифт, указвате, че текстът трябва да се изобрази с определен шрифт. Тази настройка е достъпна само при импортиране.

Език

Определя езика на текста, ако все още не е зададен. Тази настройка е достъпна само при импортиране.

Прекъсване на абзац

Определя вида на маркера за край на текстов ред.

CR & LF

Краищата на редове се отбелязват с "Carriage Return" и "Linefeed". Този вариант се подразбира.

CR

Краищата на редове се отбелязват с "Carriage Return".

LF

Краищата на редове се отбелязват с "Linefeed".

Моля, подкрепете ни!