Импортиране на текст

Определя настройките за импортиране на данни с разделители.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Отваряне - Тип на файл, изберете Текст с разделители (CSV).

Изберете Данни - Текст към колони (Calc).

Копирайте данните в клипборда, после изберете Редактиране - Специално поставяне - Специално поставяне (Calc).


Импортиране

Знаков набор

Определя знаковия набор, който да бъде използван в импортирания файл.

Език

Определя как се импортират низовете – числа.

Ако за език е зададено По подразбиране (при импортиране на CSV) или Автоматично (при импортиране на HTML), Calc ще използва зададения в глобалните настройки език. Ако е зададен конкретен език, той ще бъде използван при импортиране на числа.

При импортиране на документ на HTML изборът на език може да противоречи на глобалната настройка за HTML Използване на локал „Английски (САЩ)“ за числа. Глобалната настройка за HTML е в сила само ако за език е избрана настройката Автоматично. Ако в диалога за импортиране на HTML посочите конкретен език, глобалната настройка за HTML се пренебрегва.

От ред

Определя реда, от който желаете да започне импортирането. Редовете се виждат в областта за мостра в долната част на диалоговия прозорец.

Настройки за разделители

Определя дали в данните са използвани разделители или фиксирани ширини за разделяне на данните.

Фиксирана ширина

Разделя данните в колони с фиксирани ширини (с еднакъв брой знаци). щракнете върху линийката в областта за мостра, за да зададете ширина.

С разделител

Изберете разделителя, използван в данните.

Табулация

Разделя в колони данни, разделени с табулатори.

Точка и запетая

Разделя в колони данни, разделени с точка и запетая.

Запетая

Разделя в колони данни, разделени със запетаи.

Интервал

Разделя в колони данни, разделени с интервали.

Друг

Разделя в колони данни, разделени със зададен от вас разделител по избор. Бележка: разделителят по избор трябва да се съдържа в данните.

Сливане на разделителите

Слива последователните разделители и премахва празните полета с данни.

Подрязване на интервалите

Премахва началните и крайните интервали от полетата с данни.

Разделител за низове

Изберете знак за отделяне на текстови данни. Можете да въведете знак в текстовото поле.

Други настройки

Задава някои други настройки за импортиране

Полета в кавички като текст

Когато е отметнато, полетата или клетките, чиито стойности са изцяло заградени (първият и последният знак съвпадат с разделителя за текст), се импортират като текст.

Откриване на специални числа

Когато е отметнато, Calc автоматично ще открива числа във всички формати, включително специални числа като дати, часове и числа в експоненциален запис.

Избраният език влияе върху начина на откриване на специални числа, тъй като в различните езици и региони има различни правила за изписването им.

Когато тази настройка е изключена, Calc ще открива и преобразува само десетични числа. Останалите, включително числата в експоненциален запис, ще се импортират като текст. Низовете – десетични числа могат да съдържат цифрите от 0 до 9, разделители за хиляди и разделител за дробна част. Разделителите за хиляди и за дробна част може да варират според избрания език и регион.

Пропускане на празните клетки

Налична при използване на Специално поставяне: когато тази настройка е включена, Calc запазва предишното съдържание на клетките при поставяне на празни клетки. Иначе предишното съдържание се изтрива.

При преобразуване Текст към колони, ако съдържанието на клетка започва с разделител и тази настройка е изключена, първата колона ще бъде изпразнена.

Изчисляване на формулите

Определя дали изразите – формули, започващи със знак за равенство „=“, трябва да се изчисляват като формули, или да се импортират като текстови данни. Ако е отметнато, формулите се изчисляват при въвеждане. В противен случай формулите се въвеждат като текст.

Полета

Показва как ще изглеждат данните след разделянето си в колони.

Тип на колоната

Изберете колона в прозореца с мострата, след което изберете типа на импортираните данни. Можете да изберете една от следните възможности:

Тип

Функция

Стандартна

LibreOffice определя типа.

Текст

Импортираните данни се обработват като текст.

Дата (ДМГ)

Върху импортираните данни в колоната се прилага формат за дата (ден, месец, година).

Дата (МДГ)

Върху импортираните данни в колоната се прилага формат за дата (месец, ден, година).

Дата (ГМД)

Върху импортираните данни в колоната се прилага формат за дата (година, месец, ден).

Английски (САЩ)

Търсят се и се включват числа, форматирани на американски английски, независимо от езика на системата. Не се прилага числов формат. Ако няма данни на американски английски, се прилага стандартният формат.

Скрита

Данните в колоната не се импортират


Ако изберете някой от форматите за дати - (ДМГ), (МДГ) или (ГМД) - и въведете числа без разделител за дата, числата се интерпретират както следва:

Брой знаци

Формат за дата

6

По два знака се взимат за ден, месец и година, в избрания ред.

8

Четири знака се взимат за година и по два знака - за месец и за ден, в избрания ред.

5 или 7

Както и при 6 или 8 знака, но първата част от поредицата съдържа с един знак по-малко. Така ще се подтиснат водещите нули за месец и ден.


tip

Ако желаете да включите водещите нули в импортираните данни, например в телефонни номера, приложете формат "Текст" върху колоната.


Мостра

Показва как ще изглежда импортираният текст, след като бъде разделен в колони. За да приложите формат върху колона при импортирането ѝ, щракнете върху нея и изберете тип на колона. Когато направите това, в заглавието на колоната се изписва избраният формат.

Ако желаете да разделите импортираните данни в колони с фиксирана ширина в знаци, щракнете в скалата, за да зададете границите на колоните.

Моля, подкрепете ни!