Експортиране на текстови файлове

Диалоговият прозорец Експортиране на текстови файлове ви позволява да определите настройките за експортиране на текстови файлове. Той ще се покаже, ако запишете данни от електронна таблица като файл от тип „Текст с разделители (CSV)“ и ако в диалоговия прозорец Записване като е отметнато полето Настройки на филтъра.

Настройки за полета

Определя разделителя на полетата, разделителя за текст и знаковия набор, използван при експортирането на текста.

Знаков набор

Определя знаковия набор за експортиране на текста.

Разделител на полета

Изберете или въведете разделителя за полета, който разделя полетата с данни едно от друго.

Разделител за текст

Изберете или въведете разделителя за текст, с който е оградено съдържанието на всяко поле.

Заграждане на всички текстови клетки

При експортирането всички текстови клетки ще бъдат оградени отпред и отзад със знаците, зададени в полето Разделител за текст. Ако не е отметнато, ще се ограждат само тези текстови клетки, които съдържат знака – разделител на полета.

Записване съдържанието на клетката както се вижда

Разрешено по подразбиране; данните ще бъдат записани както се виждат на екрана, включително приложените числови формати. Ако това поле не е отметнато, ще бъде записано необработеното съдържание на данните, както в старите версии на софтуера.

Икона Внимание

В зависимост от числовия формат, при записване съдържанието на клетките както се вижда на екрана може да се запишат стойности, които при импортиране вече не могат да се интерпретират като числови.


Фиксирана ширина на колоните

Експортира с еднаква дължина всички полета с данни.

Моля, подкрепете ни!